Користувач:MaryankoD/Літературознавчий словник-довідник

АРедагувати

БРедагувати

ВРедагувати

101 «В борні»

102 Ваганти

102 Валуєвський циркуляр

102 ВАПЛІТЕ (Вільна академія пролетарської літератури)

103 «Вапліте»

104 Вар'єте

104 Варіанти тексту

104 Варіація

105 «Ватра»

105 Веди

106 «Вежа»

106 «Велесова книга»

107 «Велика література»

107 Великодні пісні

108 Величання 108 Величне

108 Веризм

109 Верлібр

109 Версифікаторство 109 Версифікація 109 Вертеп

737

110 «Вершини світовбго письменства» 110 «Веселка»

110 «Веселка»

111 Весільні пісні

112 «Весні» 112 Веснянки

112 «Вечернйці» («Літеріцьке письмо для забави і науки»)

113 «Вечорниці»

113 Взаємовплив

114 Взаємодія

114 «Вибір декламацій для руських селян і міщан»

115 «Вибрані твори українських письменників»

115 Видавництво

115 Видання

116 Види мистецтва

117 Видіння

117 «Визволення»

118 «Вйр революції» 118 Висхідна стопа

118 Відлунювання

119 Відрбдження

122 Відрубність рбзвитку української літератури

122 Відсторонення

123 Відчуження

123 «Вік. 1798—1808»

124 «Вікна»

124 Віланела

125 «Вільна Україна» 125 Вільний вірш

125 «Вінбк русинам на обжинки»

126 Вінок сонетів

126 «Вінбк Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів»

126 Віньєтка 126 Віреле

127 Віртуозність

127 Вірш

128 Вірш-діалбг

128 Вірш-пейзаж

129 Вірш прбзою

130 Віршбвий рбзмір 130 Віршознавство 130 Віршування

132 «Вісник культури і життя»

132 «Вісті»

133 Віталізм

133 «Вітчизна» 135 Вічні ббрази 135 Вічні теми

135 Внутрішній монолбг

136 Внутрішня рима

137 Внутрішня форма слова

137 Водевіль

138 Вокабула 138 Вокалізм 138 Волапюк

138 Волочебні пісні

139 «Волошки»

139 «Воскресла Україна» 139 Восьмивірш

139 Вояцька пбвість

140 Враження у твбрчому процесі письменника

141 «Всесвіт»

141 Вставні новела

142 Втілення задуму письменника 142 Вульгаризм

143 Вульгарний соціологізм у літературознавстві

144 ВУСПП (Всеукраїнська спілка пролетарських письменників)

144 ВУФКУ

ГРедагувати

144 Габровський гумор

145 Газель 145 Гаївки

145 Гайдамацькі пісні

146 Гайдуцькі пісні 146 «Галичанин» 146 «Галичанин»

146 Гапакс легоменбн

147 Гаплологія 147 Гармонія

147 «Гарт»

148 «Гарт»

148 «Гарт»

149 Гедонізм

149 Гейдельберзькі романтики

149 Гекзаметр

150 Гендер

151 Гендіадис

151 Генеративна поетика

152 Генетичне вивчення літератури

152 Геній

152 Генолбгія

153 Гебнім 153 Георгіки

738

153 Геппенінг

І 54 Гербовники

154 Герменевтика

155 Герметйзм 155 Героїчне

155 Героїчний народний епос

156 Герой літературного твору

156 Гетерофемія

157 «Гілея» 157 Гімн

157 Гімнографія

158 Гіпербола

159 Гіпердактилічна клаузула 159 Гіпердактилічна рима

159 Гіперкаталектика 159 Гіперкорекція

159 Гіперметрїя

160 Гіпометрія 160 Гіпорхема 160 Глава (розділ) 160 Глагблиця

160 Глікбнівський вірш

160 «Глобус»

161 Глоса 161 Глосарій 161 Глосолалія

161 Гнома

162 Гносеологізм у літературознавстві 162 Говірний вірш

162 Головний наголос

163 «Голос друку»

163 Голосіння

164 «Гольфштрбм» 164 Гомерйди

164 Гомерівський епітет 164 «Гонг комункульту» 164 Гонгорйзм

164 Гонкурівська академія

165 «Горно»

165 Готичний роман

165 Грі в літературній твбрчості

165 Градація

166 «Грімота» 166 Грамоти

166 Графомінія

167 Гробіанська література

167 «Громада»

168 «Громада»

168 «Громадська думка»

168 «Громадський голос»

169 «Громадський друг»

169 Громадянська лірика

170 «Гроно» І 70 Гротеск

171 «Група 47» 171 «Група 61» 171 Гуманізм 173 Гумор

173 Гумореска

174 Гумористика

174 Гуситська література 174 Гусляр

ДРедагувати

174 Дівня українська література

175 Дадаїзм

176 «Дажббг»

177 Дійджест

177 Дактилічна клаузула

177 Дактилічна рима 178 Діктиль

179 Дар (обдарованість) 179 Дарчий примірник книги 179 Дастін

179 Датування твору

180 Двовірш

180 Двоголосе слбво

181 Двоскладові розміри 181 Девальвіція слбва

181 Дедикація

182 Дезакцентуація

182 Деідеологізіція

183 Декаданс

183 Декламатйвна поезія

184 Декламіція 184 Деконструкція

185 Денотіт

187 Депонування

188 «Десять років української літератури» (1917—27) 188 Детектив

188 Детермінізм

189 «Оеиз ех таспіпа»

189 Деформація

190 Децима

190 Дешифрування

190 «Дзвін»

191 «Дзвін»

192 «Дзвін»

192 «Дзвінбчок»

193 «Дзвінбчок»

193 «Дзвбни»

194 Диван

194 Дивертисмент

194 Дидактична література

195 Дилогія 195 Диметр

739

195 Димінутйв

196 Диподія

196 Дискурс

197 Дисонанс

198 Дистих 198 Дисфемїзм

198 Дитяча література

198 Дифірамб

199 Діалектизми

199 Діалог

200 Діалогічне віднбшення

200 Діаріуш

201 Діатриба 201 Дієреза

201 Дійсність

202 «Діло»

202 Дія

203 Діяльність

203 «Дневнйк руський»

203 «Дніпрб»

204 «Дніпрбвські хвилі» 204 «Дністрянка»

204 Добро

205 Дольник

205 «Дольче стиль нуово»

205 Дбмисел (вимисел) у літературі

206 Домінанта 206 Досвід

206 «Досвітні вогні»

207 Дотеп 207 Дбхмій

207 «Драгомановка»

207 Драма

209 Драма абсурду

209 Драма як жанр

210 Драматизм

210 Драматична поема

211 Драматургія 211 «Друг»

211 «Дуббве листя»

212 «Дукля»

212 Дума

213 Думка (дума)

214 Духбвні вірші

214 Духбвно-історйчна школа

ЕРедагувати

215 Еволюційний метод

216 Евристика в літературознавстві 216 Евритмія 216 Евфемізм 216 Евфонія

217 Евфуїзм

217 Егалітаризм

218 Езбпівська мбва 218 Еквівалент тексту

218 Еквіритмїчність

219 Екзистенціалізм у літературі

220 Екзбтика

221 Еклбга 221 Еколалія 221 Екранізація

222 Екскурс 222 Екслібрис 222 Ексбд

222 Експеримент

222 Експозиція

223 Експресіонізм

224 Експресія 224 Експромт

224 Екфразис

225 Елегійний дистих

225 Елегія

226 Елізія 226 Еліпс

226 Елітарне мистецтво

227 Еллінізм

227 Елліністична література

228 Емблема

228 Емоції в літературі

229 Емпіризм

229 Емський указ

230 Емфаза

231 Еналага 231 Енжамбеман 231 Енклітика 231 Енцикліка

231 Енциклопбдія 232 Епаналепсис

233 Епанастрбфа 233 Епігон

233 Епіграма

234 Епіграф 234 Епізод

224 Епіка 234 Епікруза

234 Епілог

225 Епістола

235 Епістологрйфія

237 Епістолярна критика

237 Епіталама

238 Епітафія

238 Епітет

239 Епітбма 239 Епіфора

239 Епічний ббраз

740

і39 Епбд 240 Епопея 240 Епос '.'А 1 Еристика

242 Есе

243 Ескіз 243 Естет 243 Естетизм

243 Естетика

244 Естетика страждання

244 Естетична цінність

245 Естетичне почуття

245 Естетичний метод у літературознавстві

246 Естетичний смак

246 Естетичні категорії

247 Естопсихолбгія

248 Есхатолбгія

248 Етика

249 Етимологія

249 Етнографізм

250 Етнолінгвістика

251 Етноніміка

251 Етнопсихолбгія

252 Етюд

ЄРедагувати

252 Євінгеліє 25.4 Йдність змісту і форми в худбжній літературі 254 Єдинопочаток

254 Єдність часу, місця і дії

255 бресь

ЖРедагувати

255 Жанр літературно-худбжньої критики 2Г>() Жаргон 2Г.7 Жарт

257 Жартівливі пісні

2Г.Н Жести

2Г>Н Жива газета

2Г>Н «Живе слово»

2ГіН Живопис (малярство)

і література 2М) «Житє і слово» :'.М) Житійна література 260 «Життя і мистецтво» 2111 «Життя й революція»

262 Життя літературне 2(1.4 «Жінбча доля» 2(13 Жінбча рима

263 «Жінбчий голос»

263 Жовнірські пісні

264 «Жовтень»

264 «Жбвтень»

265 «Жовтневе кбло» 265 Жонглери

265 Журнал

ЗРедагувати

265 «З великого часу»

266 «З невблі»

266 «З потоку життя»

267 «За красою»

267 «За марксо-ленінську критику»

268 «За сто літ»

268 Заангажбвана література

269 Забавлянки 269 «Заббй»

269 Завбачення в літературі

270 Завершений твір

270 Зав'язка

271 Загадка

272 Заголовок

272 Заготовки матеріалу до літературного твору

272 Заджал

272 Замітка

272 Замовляння

274 Заперечне порівняння

274 «Записки історйчно-

філологічного відділу ВУАН»

274 «Записки наукбвого товариства імені Шевченка»

275 «Записки о Южной Русй» 275 «Записки Українського

наукбвого товариства в Києві»

275 Записна книжка письменника

276 Запозичення у літературі

276 «Запорбжская старина»

277 Заробітчанські пісні 277 «Зарубіжна новела» 277 «Зарубіжна прбза

XX століття»

277 «Зарубіжна сатира і гумор»

278 Заспів 278 Затакт 278 Затекст

278 Заум

279 «Західна Україна»

279 «Західна Україна»

280 «Західна Україна»

280 Зачин

281 Збірка 281 Збірник

741

281 «Збірник історйчно-філологічного відділу»

281 «Збірник філологічної

секції Наукового товариства імені Тараса Шевченка»

281 Звеличання

282 Звукова організація вірша 282 Звуковий повтбр

282 Звуконаслідування

282 Звукопис

283 Зевгма 283 «Зерна» 283 «Зерна»

283 «ЗиЗ»

284 Зіткнення

284 «З-над хмар і з долин»

285 Значення слова

286 «Золотий гомін» 286 «Зоря»

286 «Зоря» 286 «Зоря» 288 «Зоря» 288 «Зоря Галицка»

288 «Зоря галицькая

яко альбум на год 1860»

289 «Зустрічі»

289 «Зшитки боротьби» 289 Зяяння

ІРедагувати

289 Ідеал

290 Ідеалізація .

290 Ідейність літератури

291 Ідентифікація 291 Ідеологія

291 Ідея худбжнього твору

292 Ідилія

293 Ідіолект 293 Ідіома

293 Ізборник

294 «Ізмарагд» 294 Ізоколон

294 Ізоляціонізм

295 Ізометрйзм

295 Ізоморфізм

296 Ізосилабізм 296 Ізосинтаксйзм

296 Ізотонізм

297 Ізохронізм 297 Іконографія 297 їкт

297 Ілітерат 297 Ілюстративність у літературі

298 Ілюстрація

298 Імажизм

299 Імажинізм 299 Іманентність

299 Імітація

300 Імпресіонізм

301 Інвектива

302 Інверсія

302 Індекс

303 Індивідуальний стиль 303 Інкунабула

303 Інсценізація

304 ІНТЕБМОВСЕПЇ (Інтелектуальний Блок Молодої Всеукраїнської Генерації)

304 Інтеграція наук при вивченні худбжньої літератури

305 Інтелектуалізм у літературі

306 Інтенціональність 306 Інтерв'ю

306 Інтер'єр

307 Інтерлюдія 307 Інтермедія

307 Інтернаціоналізм у літературі

308 Інтерпретація

309 Інтертекстуальність

310 Інтимна лірика 310 Інтонація

310 Інтрига

311 Інтуїтивізм

312 Інтуїція

312 Іпостіса

313 Іронім

313 Іронія

314 Істина

314 Історико-біографічна

література 316 Істбрико-функціональне

вивчення літератури

316 Історична школа у фольклористиці

317 Історичні пісні 320 Історія літератури

320 «Історія русів»

КРедагувати

321 Каданс 321 Казання

321 Казка

322 Какофонія 322 Каламбур 322 «Калевала»

742

.422 «Калевіпбег» 323 Календар

323 «Календір-альманах»

324 Календарно-обрядбва поезія

325 Калокагатія 325 «Кальварія» 325 Калька

325 «Кальміюс»

325 Канва

326 Канон

328 Канонічний текст 328 Кантата

328 Канти

329 Кантилена 329 Канцбна 329 Карикатура

329 Касйда

330 Каталектика 330 Каталог

330 Катарсис

331 «Катафалк искусства» («Катафалк мистецтва»)

331 Катахреза

331 Катрен

332 Квазісудження

332 Квалітативне віршування 332 Квантитативне віршування

332 Кватерна

333 Квінтйла 333 «Квітка» 333 «Квіточка» 333 Кенотафія

333 «Киевлянин»

334 «Києво-Печерський патерик»

334 «Кйевская старині»

335 «Київ»

336 «Київ (Кут)»

336 «Київські глаголичні

листки»

337 Киклічні (циклічні) поеми

337 Кирйло-Мефбдіївське брітство

338 Кйса

339 Киті

339 Кількісне віршувіння

339 Кільце

340 Кінетична мбва 340 «Кіно-кбло»

340 «Кіно-теітр»

341 Кінодраматургія 34 1 Кіноповість

341 Кіносценірій

342 Кінцівка

342 Кладовищенська поезія

343 Кларйзм

343 Кларнетйзм

344 Клісик

344 Класицизм

345 Класицизм веймарський

345 Клісовість літератури

346 Кліузула

347 Клімакс 347 Кліше мовні 347 «Книга» 347 «Книгірь»

347 «Книжний вісник»

348 Книжний героїчний епос 348 Книжний стиль

348 «Кнйжник-ге\игіег: Про всі книжки і всіх письменників»

348 Кода

349 «Кодзікі»

349 Кодизбвана мбва

349 Козіцькі літбписи

350 Козацькі пісні

351 Коліж

352 Колискові пісні

353 Колізія 353 Коліно 353 Коліят

353 Колодчінські пісні

353 Коломийки

354 Колон

355 Колядки

356 «Комір» 356 Комедія

358 Комедія місок 358 Комедія ситуацій 358 Коментар

358 Комічне

359 «Комкбсмос» («Комуністичний космос»)

359 Компаративістика

360 Компендій 360 Компіляція

360 Компіляції літописні козацької темітики XVII—XVIII ст.

361 Композиція 364 Компонент

364 Комунікіція в мистецтві

365 Кондак 365 Кон'єктура 365 Конкатеніція

365 Конкретизіція літературного твору

366 Конкретна поезія 366 Конотіція

743

367 Консонанс

367 Консонантизм

368 Константа

368 Конструктивізм

369 Контактні зв'язки

369 Контамінація

370 Контекст

371 Контраст

371 Контрафакція

372 Конфлікт

373 Концепт

373 Концептуальне мистецтво

374 Концепція

374 Копія твору

375 Кордоцентрйзм 375 Коректа

375 Кореляція

375 «Коронація слова»

375 Космізм

375 Костумбрйзм

376 Крата 376 Кредо

376 «Кривий ямб»

376 Криптонім

376 Критерій оцінки

літературного твору 378 «Критика» 378 «Критика» 378 Ксенії

378 Кубізм

379 Кульмінація

380 Культурно-історйчна шкбла

381 Кумуляція

382 Купальські пісні

383 Куплет 383 Купюра

383 «Кур'єр Кривбасу» 383 Курйозні вірші

383 Курсив

384 Куртуазна література

ЛРедагувати

384 Ладкання

384 «Ланка»

385 Лапар

385 Лапідарність

385 «Ластівка» («Ластовка»)

385 «Ластівка» («Ластовка»)

386 Латифа 386 Ле

386 Легенда

387 Лейма 387 Лейтмотив

387 Лексика

388 Лексикон

388 Лебнінський вірш

389 «Летопись Екатеринослав-ской ученой архйвной комйссии»

389 Летрйзм 389 «Лйбідь» 389 «Листопад»

389 Лібортени

390 Лібрето

390 Лінгвістика тексту 390 Лінгвістичні запозичення 392 Ліпограма 392 Ліпометрїя

392 «Лірвак з-над Сяна»

393 Ліризм 393 Лірика

393 Ліричний адресат

394 Ліричний відступ 394 Ліричний герой

394 Ліричний портрет

395 Ліричний суб'єкт

396 Ліро-епічний твір 396 «Літаври»

396 Література

398 Література для дітей

399 «Література і сучасність»

400 Література перехіднбї доби

400 Література потоку свідомості

401 Літературна група

401 Літературна дискусія

402 Літературна критика

403 «Літературна спадщина»

403 Літературна спілка «Чернігів»

404 «Літературна Україна» 404 Літературне хуторянство

404 Літературний архів

405 Літературний вплив

406 Літературний етикет

406 Літературний жанр

407 Літературний монтаж 407 Літературний напрям 409 Літературний період 409 Літературний портрет

409 «Літературний Чернігів»

410 «Літературний ярмарок»

411 Літературні ігри

411 Літературні маніфести

412 Літературно-артистйчне товариство

412 «Літературно-критичний альманах»

413 Літературно-критичний бгляд

744

113 «Л ітературно-наукбвий пісник»

•І І (і Літературно-худбжній образ ■І І 7 Літературознавство 4 ІН Літературознавча

історіографія 41Н Літературознавча методологія 411) Літературознавче

джерелознавство 420 Літбпис

420 Літбпис життя

і твбрчості письменника

421 «Літбпис "Червоної калини"»

421 Літбписи крайові

422 Літбта

423 Літургійна драма 428 Літургійна поезія

424 Лічилка 424 Логаеди 424 Логограф

424 Логогриф

425 «Лбгос»

425 Локальний прийом

425 Лубкова література 420 «Луни»

426 Любовні пісні

427 Ляпсус

МРедагувати

428 Магістрал

428 Магічний реалізм 42Н Моджама

428 Мадригал 42Н Мадх

429 Макама

429 Макаронічний вірш 429 Максима

429 «Малороссййский сббрник повестей, сцен, рассказов и водевйлей известннх малороосййских писателей»

430 «Малорусский литературньїй сббрник»

430 Мандрівні сюжети 430 Манера

430 «Манйосю»

431 Маньєризм

432 Маргіналії 432 Маринізм 432 Марінізм 432 МАРС 432 Марсійя 432 Мартиролог

433 Марш 433 «Маяк»

433 Медитація

434 Медіана 434 Медієвістика 434 Мезостйх

434 Мейстерзйнгер

435 Мелічна поезія 435 Мелодекламація 435 Мелодика вірша

435 Мелодрама

436 Мемуари

437 Менестрель

437 Меніппова сатира

438 Ментальність

439 Месневі

440 «Мета»

440 Метаграма

441 Метажанри 441 «Металеві дні»

441 Металінгвістика

442 Металбгія

443 Метаморфоза 443 Метатеза

443 «Метафізична лірика»

444 Метафора 444 Метафраза

444 Метонімія

445 Метр

446 Метрика

446 Метроряд

447 «Мй»

447 «Мистецтво»

448 «Мистецький льох» 448 «Митуса»

448 «Михайло Петрович Драгоманов. 1841—1895. Йогб ювілей, смерть, автобіографія і спис творів»

449 Міжлітературні взаємозв'язки

449 Мім

450 Мінезйнгер 450 Мініатюра

450 Міракль

451 Містерія

451 Місцевий колорит

451 Міф

452 Міфологізм

452 Міфологічна школа

453 Міфологія

453 Мнемонічні вірші

454 Мова

455 Мбва-посередник

455 Мбва худбжньої літератури (поетична мова)

745

457 Мовознавство (лінгвістика)

457 Модернізм

460 «Молода Бельгія»

460 «Молоді муза»

460 «Молода Німеччина» («Лип^е Беїгізсшапсі»)

461 «Молода Польща» («Міойа Роїзка»)

461 «Молода Україна»

462 «Молодик» («Молодйкт.») 462 «Молодняк»

462 «Молот»

462 Монастйрсько-церкбвні літбписи

463 Монографія

465 Монолог

466 Монорйм

467 Мбра 467 Мораліте

467 Москвофільство 469 Мотив

469 Мотивування

470 Мбтто 470 «Музагет»

470 Муназарі

471 МУР (Мистецький український рух)

471 Мусадас

472 Мусаміт 472 Мустезад

472 Мухамас

НРедагувати

473 «На переломі»

473 «На руїнах»

474 «На шляху» 474 Набір

474 «Над могилою Бориса Грінченка»

475 «Назустріч»

475 Наймитські пісні

475 «Напередодні»

476 Наратйв

476 Наратолбгія

477 Нарис

478 Народна твбрчість

479 Нарбдне віршування

480 Народництво

481 Народність літератури

483 Народовці

484 Нартський епос

484 Натуралізм

485 Наукбва поезія

486 Національна специфіка літератури

487 «Ніша пісня»

487 «Шше слово»

488 Небилиця

489 Невласне прямі мбва

489 Некролбг

490 «Неокласика»

491 Неологізм

492 Неореалізм 492 Неоромантизм

492 Нерівноскладбва рима

493 Нерівноскладбвий вірш

493 «Нива»

494 «Нива»

494 Нова Генеріція

495 «Нова генеріція»

495 «Нові ріда»

496 «Нові Україна»

497 Нові українська література 497 «Нові хіта»

497 Новітня українська література

497 Новела

498 «Новеліно»

498 Новеченто

499 Ноктюрн

499 Нона

500 Нбта бене 500 Нюінс

500 «Нью-йбркська група»

ОРедагувати

500 ОБЕРНУ (Об'єднання реального мистецтва)

501 Об'єднання українських письменників «Слбво»

501 Образ івтора

у літературному творі

502 Обрімлена повість 502 «Обрії»

502 Обрядові пісні

503 Ода

504 Одйвнення

505 Одинадцятисклідник 505 «Озерна шкбла»

505 Оксйморон

506 Окситбнна кліузула 506 Окситбнна рима

506 Октіва

507 «Ольга Кобилянська. Альманіх у пім'ятку її сорокалітньої письменницької діяльності (1887—1927)»

507 Омбграф

746

[і<)7 Омонімічні рими 508 Онегінська строфа 508 Ономістик 508 Ономістика

508 Ономатопея

509 Оповите 509 Оповідіння

609 Оповідіч 509 Оповідка 509 Оповідь

610 Опбрний приголосний звук 610 ОПОЯЗ (Общество по изу-

чению язьікі) 610 Оріторська проза 610 Оріторський вірш б 10 Орієнталістика 612 0рбнім

б 12 Орфічна література 612 «Основа»

614 Остромйрове євінгеліє 614 Оцінка літературного твбру

ПРедагувати

61 б Палеогріфія

б 15 Палбя

біб Паліндрбм

616 Палбмницька література

(ходіння)

б 1 7 Памфлет

б 17 Панегірик

б 18 Панторйма

618 «Панчатантра»

б 19 Папіруси

б 19 Парібола

б 19 Парадигма

620 Парадбкс

620 Паралелізм

621 Парафріза

621 Парнас

622 Парбдія

523 Парокситбнна кліузула

523 Парокситбнна рима

524 Пароніми 524 Парцеляція 524 Пісквіль 524 Пастель

524 Пасторіль

525 Патерик

526 Патристика

526 Патрбнім 626 Піуза

527 Паузник 527 Піфос 527 Пейзіж

529 Пентаметр 529 Пеон

529 Перевтілення

530 Передмова

530 «Перемишлянин»

530 Перенесення

531 Переносне знічення слова 531 Пересбпницьке євангеліє 531 Переспів

531 Перехресне римування

532 Перипетія 532 Перифріз

532 Персонаж

533 Персоніфікіція 533 Першодрук

533 П'єса

534 Підрядник 534 Підтекст 534 Піїт

534 Пірихій

535 Післямова

535 Пісня

536 «Пісня над піснями» 536 Плагііт

536 Плеонізм

537 «Плеяда» 537 «Плуг»

537 «Плуг»

538 «Плуг»

538 «Плужінин»

538 Повістка

539 Повість

539 Повстанська поезія та пісенність

540 Повтор

540 Поезія

541 Поема

541 Поетизіція

542 Поетйзм

542 Поетика

543 Поетична вільність 543 Поетичне мовлення

543 «Поздравление русйнов...»

544 Позитивний персонаж (герой)

544 Поліметрія

544 Полісемія

545 Полісиндетон

545 Поліфонія

546 Популізм 546 Порівняльно-

історйчний метод 546 Порівняння 546 Портрет у літературі 548 Посвята

747

548 Послання

549 «Послання бріїв хозарам» 549 Постмодернізм

554 «Пбступ»

554 Потворне

555 «Правда» 555 Правбпис

558 «Празька шкбла» 558 Празький

лінгвістичний гурток

558 Прекрасне

559 Прерафаеліти 559 Преромантйзм 559 Примітки

559 Принципи аналізу літературного твбру

560 Притча

560 Прогрес (пбступ) у літературі

561 Проза

562 Прозаїзм

562 Прозопопея

563 Проклітика

563 Пролбг

564 «Пролбг» 564 Проповідь 564 Просодія

564 Просторіччя

565 Прбтеса

565 Протиставлення 565 Протограф

565 Пряма мбва

566 Псалми 566 Псевдонім 566 Психоаналіз

569 Психолбгія твбрчості

570 Пуант

570 Публіцистична лірика

571 Пунктуація

572 Пуризм 572 П'ятивірш

РРедагувати

572 «Рада»

572 Райбшник

573 Рапсодія

573 Реалізм

574 Революційний романтизм

575 Редагування 575 Редакція 575 Редйф

575 Реквієм

576 Ремарка

576 Ремінісценція

576 Ренесанс 576 Репертуар

576 Репліка

577 Репліка в літературній критиці

577 Репортаж

577 Ретардація

578 Ретроспекція 578 Реферат

578 Рефлексія

579 Рефрен 579 Рецензія

579 Рецептивна естетика

580 Рецептивна поетика 580 Рецепція

580 Речитатив

581 Ригоризм

581 Рима

582 Римірій 582 Римування

584 Ритм

585 Ритміка

585 Ритмічна проза 585 Ритмічний акцент

585 Ритбрика

586 Ритурнель 586 «Рідна стріха»

586 «Рідна шкбла»

587 Різнонаголбшена рима

587 «Розвага»

588 Розвиток дії

588 Розв'язка

589 Розділ

589 Рбзмір вірша

589 Розмбвна мбва

590 Розповідач

591 Розповідь

591 «Розстріляне відрбдження»

592 Рококб 592 Роман

594 Роман автобіографічний

594 Роман біографічний

595 Роман готичний

595 Роман детективний

596 Роман історичний

596 Роман крутійський

597 Роман наукбво-фантастйчний

597 Роман пригодницький

598 Роман соціально-побутбвий 598 Роман тенденційний

598 Роман у віршах

598 Роман фантастичний

599 Роман філософський 599 Роман-щоденник 599 Романс

748

(100 Романтизм

1102 «Романтика вітаїзму» ПОЗ Рондбль

1103 Рондб

(104 Ронсірова строфа 604 Ропалічний вірш

604 Рубаї

605 Рубрика 605 Рукбпис

605 Руни

606 «Русалка»

606 «Русалка Дністрбвая»

607 Русальні пісні (трбєцькі)

607 «Руська хата»

608 «Руський співаник»

СРедагувати

609 Сага 609 Садж

600 Салбнна література

609 Самвидав

610 Самототбжність (самтбжність) письменника

611 Сапфічна строфа 611 Сарказм

611 Сатира

612 «Світ» 012 «Світ»

012 «Світ»

«113 «Світильник неугасймий. Нам'яті Івана Липи»

013 Світбгляд і твбрчість (114 Секстина

015 Семантика

015 Семантичне поле 01 б Семивірш

016 Семіотика (семіолбгія) 018 Сентенція

018 Сентименталізм

019 Серенада 019 Серія (120 «Сила»

620 Силабічне віршування

021 Силабо-тонічне віршування

621 Сйльва 621 Символ

022 Символізм (123 Симетрія

624 Сймплока 024 Симфбнія (125 Синекдоха

625 Синереза 625 Синестезія (125 Синкбпа

625 Синонім

626 Синтагма 626 Сирвента 626 Систола

626 Сициліана

627 Сімейно-обрядбва поезія 627 «Січ»

627 Сказання

628 Скальд 628 Склад

628 «Складка»

629 Скоромовка

629 «Слобожанщина»

630 Словник

630 Слово

631 «Слбво»

632 «Слово і зброя»

632 «Слово і час» («СІЧ»)

633 Слбво-прйвид

633 Словопбділ

634 «Сніп. Український новорічник»

634 Сонет

636 Соціалістичний реалізм

637 Соціальне замовлення

637 Спадна стопа

638 Спенсерова строфі 638 Співінка

638 Спілка письменників

України (СПУ) 638 Спондей

638 Сприйміння творів худбжньої літератури

639 Стінси

639 Стаття

640 Стенографія 640 «Степ»

640 Стереотипне видання

640 Стилізація

641 Стилістична фігура 641 Стиль

643 Стихомітія

643 Стопі

644 Строфі 644 Строфіка

644 Строфбїд

645 Структура літературного твору

645 Структуралізм

у літературознівстві

646 «Струни. Антолбгія української поезії. Частина І—II. Берлін, 1922»

646 Суб'єкт у літературі

749

647 Сублімація

648 Сугестивна лірика 648 Суміжне

648 Сфрагіда

649 Схема римування 649 Схематичність

літературного твору

649 Сходинки (східці)

650 Сцена

650 Сценарій

651 Сюжет

653 Сюрреалізм

654 «Сяйво»

ТРедагувати

654 Табу

655 Тавтограма

655 Тавтологічна рима

655 Тавтологія

656 Тактовик 658 Талант 658 «Танк»

658 Танка

659 Тарабарська мова

659 Твбрча індивідуальність

661 Твбрча уява

662 Творчий задум 662 Текст

662 Текстологія 662 Телевірш

662 Тема

663 Тенденційність у літературі

664 Тебнім

664 Тебрія епічного театру

664 Тебрія єдиного потоку

665 Тебрія літератури

666 Тебрія наслідування

667 Тебрія трьбх стилів

667 «Терем»

668 Термін

668 Тернарне римування

669 «Тернопіль» 669 Терцет

669 Терцина

670 Тетралогія 670 Тетраптих

670 Тип

671 Тирада

672 «Товариш» 672 Тонічна система

віршування

674 Травестія

675 Трагедія

676 Трагічне

676 Традиції і новаторство

в літературі 678 Трактат 678 Транскрипція 678 Триметр

678 Триптих

679 Трискладовий розмір 679 Тріолет

679 Троп 679 Трохей

679 Трубадур

680 Трувер 680 Туюг

УРедагувати

680 «У пошуку театру»

680 «УЖ» («Універсальний журніл»)

681 «Украйнская жйзнь»

682 «Украинский альманах» 682 «Украинский вестник» 682 «Украинский журнал»

682 «Український науковий збірник»

683 «Украинский сббрник» 683 «Український альманах» 683 «Український сміх»

683 Українська література XX ст.^

684 «Українськамуза». Поетична антолбгія

од початку до наших днів»

685 «Українська хата»

686 «Українське слбво»

686 «Українці Австралії: Енцик лопедйчний довідник»

686 Умовчання

687 Уособлення 687 Уподібнення 687 Упорядкування

687 Усічена рима

688 Усмішка 688 Утопія

688 «Утренняя звезда»

ФРедагувати

689 Фабула

690 Факсимільне видання

690 Феєрія

691 Фейлетон

691 Феміністична критика

693 Фентезі

695 Фігурний вірш

750

696 «Філософія життя» (І96 Філосбфія і література 097 «Філосбфія серця»

698 Філосбфська лірика (І98 Флуксус

(І98 Фоліант

099 Фольклоризм

699 Фольклбрне віршування 701 Фбніка

701 Фонологія

701 Формалізм

702 Формальний метод у літературознавстві

703 Фрашка 703 Футуризм

705 Ф'юджитивїсти

XРедагувати

706 Хамси

706 Харківська

шкбла романтиків 708 «Хйрьковский демокрйт» 708 «Хіта»

708 «Хвиля за хвилею»

709 Хіазм

709 Хбку

710 Холостий віршовий рядбк 710 Хбр

710 Хорей

712 Хоріямб

713 Хрестоматія

713 Хрестоматія з української літератури в Канаді. 1897—2000

713 Хрбніка

714 Хронбграф 714 Хронологія 714 Хронотбп

714 Худбжнє мислення

715 Худбжні засоби (зображально-виражальні)

716 Худбжній метод

71 7 Худбжній переклад

717 Худбжній світ

718 Худбжня асоціація

718 Худбжня деталь

719 Худбжня правда

ЦРедагувати

720 Цезура

721 Цензура

721Центбн

721 Цикл

722 Циклічний епос

722 Цитата

723 Цілісність літературного твору

ЧРедагувати

723 Частівка

723 «Чернйговский листбк»

724 Чернігівські Атени 724 «Четьї-Мінеї»

724 Чумацькі пісні

ШРедагувати

725 Шаїрі

726 Шарада 726 Шарж

726 Шахопоезія

727 Шванк 727 Шестивірш 727 Шифр

727 Шістдесятники

728 Шкільна драма

729 «Шлях»

729 «Шляхи мистецтва»

730 Шпільман

730 «Штрихові стилістика» 730 Шумка

ЩРедагувати

730 Щедрівки

731 Щоденник

ЮРедагувати

731 «Ювілей ЗО-літньої діяльності Михайла Павлика (1874—1904)»

732 «Южно-русский сббрник»

ЯРедагувати

732 Я-персонаж

732 Ява

733 Якісне віршування

733 Ямб

734 Ярлик 734 Ярус

751