Користувач:Adnyre/Майстерня

ЗауваженняРедагувати

  1. Румунське ă передавав через е (Pănătău -> Пенетеу).
  2. Румунське h передаю як х. Буває, тут пишуть г, тому буду робити редиректи. Враховуючи ще проблему з г/ґ, комуна Hangu буде називатися Хангу і будуть редиректи з Ханґу, Гангу, Ганґу.
  3. Щодо передачі кінцевої групи приголосний+i, то є 2 варіанти: 1) (Cons)+i -> (Приг)+і і 2) (Cons)+i -> (Приг)+ь. (Ще є третій, типу Focșani -> Фокшани). Другий варіант кращий тим, що він ближчий до оригінальної вимови, але, оскільки за правописом м'який знак може стояти лише після д, т, з, с, л, н, то після губних (Buciumi, Cudalbi, Gârbovi), р (Olari) і ц (Bogați) можемо писати або і (то буде гібридний варіант), або нічого (Бучум, Кудалб, Гирбов, Олар, Богац. Останній варіант ще нічого, бо є прецедент Galați -> Галац, а всі інші виглядають штучними). В УЛІФі знайшов назви Фокшані (Focșani), Плоєшті (Ploiești), Ботошани (Botoșani) і Петрошени (Petroșeni, застаріла назва, зараз Petroșani). Кінцеву групу -ci в обох випадках передаємо як (Tecuci -> Текуч).
  4. і після шиплячих перед приголосними міняв на и, згідно правопису (Șicula -> Шикула, Crucișor -> Кручишор), що, в принципі назви спотворило, бо в румунській звук и є. Після р нічого не міняв, рука не піднімалася.
  5. Румунські висхідні дифтонги з напівголосним спробував передати ближче до вимови, через й. Результат вийшов місцями нормально (Piatra -> П'ятра, Pietroșani -> П'єтрошані/П'єтрошань), місцями так собі (Cristian -> Крістьян, Slătioara -> Слетьйоара, Chiuza -> К'юза, Chiochiș -> Кйокіш), а місцями страшненько (Grințieș -> Грінцьєш, Ghioroc -> Гйорок). Передумав. Буду писати і, окрім випадку (губний)+ia/ie на початку слова.
  6. Не знаю, чи треба кінцеву групу -(Голос)iu передавати без того u (Sânmihaiu Român -> Синміхай-Ромин), як стверджується тут. Мабуть, не варто.
  7. e після голосної передаю як є: Dobroești -> Доброєшті/Доброєшть і Tâmboești -> Тимбоєшті/Тимбоєшть.

Румунські комуниРедагувати

OltРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Baldovinești Балдовінешті Балдовінешть
Băbiciu Бебічу Бебічу
Bălteni Белтені Белтень
Bărăști Берешті Берешть
Bârza Бирза Бирза
Bobicești Бобічешті Бобічешть
Brastavățu Браставецу Браставецу
Brâncoveni Бринковені Бринковень
Brebeni Бребені Бребень
Bucinișu Бучинішу Бучинішу
Călui Келуй Келуй
Cârlogani Кирлогані Кирлогань
Cezieni Чезьєні Чезьєнь Чезієнь
Cilieni Чильєні Чильєнь Чилієнь
Colonești Колонешті Колонешть
Corbu Корбу Корбу
Coteana Котяна Котяна
Crâmpoia Кримпоя Кримпоя
Cungrea Кунгря Кунгря
Curtișoara Куртішоара Куртішоара
Dăneasa Деняса Деняса
Deveselu Девеселу Девеселу
Dobrețu Добрецу Добрецу
Dobrosloveni Добрословені Добрословень
Dobroteasa Добротяса Добротяса
Dobrun Добрун Добрун
Drăghiceni Дрегічені Дрегічень
Făgețelu Феджецелу Феджецелу
Fălcoiu Фелкою Фелкою
Fărcașele Феркашеле Феркашеле
Găneasa Геняса Геняса
Găvănești Гевенешті Гевенешть
Gârcov Гирков Гирков
Ghimpețeni Гімпецені Гімпецень
Giuvărăști Джуверешті Джуверешть
Gostavățu Гоставецу Гоставецу
Grădinari Гредінарі Гредінарі
Grădinile Гредініле Гредініле
Grojdibodu Грождібоду Грождібоду
Gura Padinii Гура-Падіній Гура-Падіній
Ianca Янка Янка
Iancu Jianu Янку-Жіану Янку-Жіану
Icoana Ікоана Ікоана
Ipotești Іпотешті Іпотешть
Izbiceni Ізбічені Ізбічень
Izvoarele Ізвоареле Ізвоареле
Leleasca Леляска Леляска
Mărunței Мерунцей Мерунцей
Mihăești Міхеєшті Міхеєшть
Milcov Мілков Мілков
Morunglav Морунглав Морунглав
Movileni Мовілені Мовілень
Nicolae Titulescu Ніколає-Тітулеску Ніколає-Тітулеску Краще "Ніколає-Тітулеску" --visem 10:47, 8 серпня 2011 (UTC)
Є--Adnyre 19:50, 17 серпня 2011 (UTC)
Obârșia Обиршія Обиршія Можливо "Обиршя" --visem 10:47, 8 серпня 2011 (UTC)
Oboga Обога Обога
Oporelu Опорелу Опорелу
Optași-Măgura Опташі-Мегура Опташ-Мегура
Orlea Орля Орля
Osica de Jos Осіка-де-Жос Осіка-де-Жос
Osica de Sus Осіка-де-Сус Осіка-де-Сус
Pârșcoveni Пиршковені Пиршковень
Perieți Пер'єці Пер'єць Перієць
Pleșoiu Плешою Плешою
Poboru Побору Побору
Priseaca Прісяка Прісяка
Radomirești Радомірешті Радомірешть
Redea Редя Редя
Rotunda Ротунда Ротунда
Rusănești Русенешті Русенешть
Sâmburești Симбурешті Симбурешть
Sârbii-Măgura Сирбій-Мегура Сирбій-Мегура
Scărișoara Скерішоара Скерішоара
Schitu Скіту Скіту
Seaca Сяка Сяка
Slătioara Слетьйоара Слетьйоара Слетіоара
Spineni Спінені Спінень
Sprâncenata Спринчената Спринчената
Stoenești Стоєнешті Стоєнешть
Stoicănești Стойкенешті Стойкенешть
Strejești Стрежешті Стрежешть
Studina Студіна Студіна
Șerbănești Шербенешті Шербенешть
Șopârlița Шопирліца Шопирліца
Ștefan cel Mare Штефан-чел-Маре Штефан-чел-Маре
Tătulești Тетулешті Тетулешть
Teslui Теслуй Теслуй
Tia Mare Тіа-Маре Тіа-Маре
Topana Топана Топана
Traian Траян Траян
Tufeni Туфені Туфень
Urzica Урзіка Урзіка
Valea Mare Валя-Маре Валя-Маре
Vădastra Ведастра Ведастра
Vădăstrița Ведестріца Ведестріца
Văleni Велені Велень
Vâlcele Вилчеле Вилчеле
Verguleasa Вергуляса Вергуляса
Vișina Вішина Вішина
Vișina Nouă Вішина-Ноуе Вішина-Ноуе
Vitomirești Вітомірешті Вітомірешть
Vlădila Вледіла Вледіла
Voineasa Войняса Войняса
Vulpeni Вулпені Вулпень
Vulturești Вултурешті Вултурешть

GorjРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Albeni Албені Албень
Alimpești Алімпешті Алімпешть
Aninoasa Аніноаса Аніноаса
Arcani Аркані Аркань
Baia de Fier Бая-де-Ф'єр Бая-де-Ф'єр
Bălănești Беленешті Беленешть
Bălești Белешті Белешть
Bărbătești Бербетешті Бербетешть
Bengești-Ciocadia Бенджешті-Чокадія Бенджешть-Чокадія
Berlești Берлешті Берлешть
Bâlteni Билтені Билтень
Bolboși Болбоші Болбош
Borăscu Бореску Бореску
Brănești Бренешті Бренешть
Bumbești-Pițic Бумбешті-Піцик Бумбешть-Піцик Можливо Піцік --visem 10:49, 8 серпня 2011 (UTC)
Не вийде, бо за правописом після шиплячих і ц пишемо и.--Анатолій (обг.) 11:55, 8 серпня 2011 (UTC)
Bustuchin Бустукін Бустукін
Câlnic Килнік Килнік
Căpreni Кепрені Кепрень
Cătunele Кетунеле Кетунеле
Ciuperceni Чуперчені Чуперчень
Crasna Красна Красна
Crușeț Крушец Крушец
Dănciulești Денчулешті Денчулешть
Dănești Денешті Денешть
Drăgotești Дреготешті Дреготешть
Drăguțești Дрегуцешті Дрегуцешть
Fărcășești Феркешешті Феркешешть
Glogova Глогова Глогова
Godinești Годінешті Годінешть
Hurezani Хурезані Хурезань
Ionești Іонешті Іонешть
Jupânești Жупинешті Жупинешть
Lelești Лелешті Лелешть
Licurici Лікуріч Лікуріч
Logrești Логрешті Логрешть
Mătăsari Метесарі Метесарі
Mușetești Мушетешті Мушетешть
Negomir Негомір Негомір
Padeș Падеш Падеш
Peștișani Пештішані Пештішань
Plopșoru Плопшору Плопшору
Polovragi Половраджі Половрадж
Prigoria Прігорія Прігорія
Roșia de Amaradia Рошія-де-Амарадія Рошія-де-Амарадія
Runcu Рунку Рунку
Săcelu Сечелу Сечелу
Samarinești Самарінешті Самарінешть
Săulești Сеулешті Сеулешть
Schela Скела Скела
Scoarța Скоарца Скоарца
Slivilești Слівілешті Слівілешть
Stănești Стенешті Стенешть
Stejari Стежарі Стежарі
Stoina Стойна Стойна
Țânțăreni Цинцерені Цинцерень
Telești Телешті Телешть
Turburea Турбуря Турбуря
Turcinești Турчинешті Турчинешть
Urdari Урдарі Урдарі
Văgiulești Веджулешті Веджулешть
Vladimir Владімір Владімір

MehedințiРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Bala Бала Бала
Balta Балта Балта
Bălăcița Белечица Белечица
Bâcleș Биклеш Биклеш
Bâlvănești Билвенешті Билвенешть
Braniștea Браніштя Браніштя
Breznița-Motru Брезніца-Мотру Брезніца-Мотру
Breznița-Ocol Брезніца-Окол Брезніца-Окол
Broșteni Броштені Броштень
Burila Mare Буріла-Маре Буріла-Маре
Butoiești Бутоєшті Бутоєшть
Căzănești Кезенешті Кезенешть
Cireșu Чирешу Чирешу
Corcova Коркова Коркова
Corlățel Корлецел Корлецел
Cujmir Кужмір Кужмір
Dârvari Дирварі Дирварі
Devesel Девесел Девесел
Dubova Дубова Дубова
Dumbrava Думбрава Думбрава
Eșelnița Ешелніца Ешелніца
Florești Флорешті Флорешть
Gârla Mare Гирла-Маре Гирла-Маре
Godeanu Годяну Годяну
Gogoșu Гогошу Гогошу
Greci Греч Греч
Grozești Грозешті Грозешть
Gruia Груя Груя
Hinova Хінова Хінова
Husnicioara Хуснічоара Хуснічоара
Ilovăț Іловец Іловец
Ilovița Іловіца Іловіца
Isverna Ісверна Ісверна
Izvoru Bârzii Ізвору-Бирзій Ізвору-Бирзій
Jiana Ж'яна Ж'яна Жіана
Livezile Лівезіле Лівезіле
Malovăț Маловец Маловец
Obârșia de Câmp Обиршія-де-Кимп Обиршія-де-Кимп
Obârșia-Cloșani Обиршія-Клошані Обиршія-Клошань
Oprișor Опрішор Опрішор
Pădina Mare Педіна-Маре Педіна-Маре
Pătulele Петулеле Петулеле
Podeni Подені Подень
Ponoarele Поноареле Поноареле
Poroina Mare Поройна-Маре Поройна-Маре Пороїна?
Pristol Прістол Прістол
Prunișor Прунішор Прунішор
Punghina Пунгіна Пунгіна
Rogova Рогова Рогова
Salcia Салча Салча
Sisești Сісешті Сісешть
Stângăceaua Стингечауа Стингечауа
Svinița Свініца Свініца
Șimian Шим'ян Шим'ян Шиміан
Șovarna Шоварна Шоварна
Tâmna Тимна Тимна
Vânători Винеторі Винеторі
Vânjuleț Винжулец Винжулец
Vlădaia Вледая Вледая
Voloiac Волояк Волояк
Vrata Врата Врата

VâlceaРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Alunu Алуну Алуну
Amărăști Амерешті Амерешть
Bărbătești Бербетешті Бербетешть
Berislăvești Беріслевешті Беріслевешть
Boișoara Бойшоара Бойшоара
Budești Будешті Будешть
Bujoreni Бужорені Бужорень
Bunești Бунешті Бунешть
Câineni Кийнені Кийнень
Cernișoara Чернішоара Чернішоара
Copăceni Копечені Копечень
Costești Костешті Костешть
Crețeni Крецені Крецень
Dăești Деєшті Деєшть Можливо "Деєшть" --visem 18:11, 11 серпня 2011 (UTC)
Dănicei Денічей Денічей
Diculești Дікулешті Дікулешть
Drăgoești Дрегоєшті Дрегоєшть
Fârtățești Фиртецешті Фиртецешть
Făurești Феурешті Феурешть
Frâncești Фринчешті Фринчешть
Galicea Галіча Галіча
Ghioroiu Гйорою Гйорою Гіорою? Гьорою?
Glăvile Глевіле Глевіле
Golești Голешті Голешть
Grădiștea Гредіштя Гредіштя
Gușoeni Гушоєні Гушоєнь
Ionești Іонешті Іонешть
Lăcusteni Лекустені Лекустень
Lădești Ледешті Ледешть
Laloșu Лалошу Лалошу
Lăpușata Лепушата Лепушата
Livezi Лівезі Лівезь
Lungești Лунджешті Лунджешть
Măciuca Мечука Мечука
Mădulari Медуларі Медуларі
Malaia Малая Малая
Măldărești Мелдерешті Мелдерешть
Mateești Матеєшті Матеєшть
Mihăești Міхеєшті Міхеєшть
Milcoiu Мілкою Мілкою
Mitrofani Мітрофані Мітрофань
Muereasca Муеряска Муеряска
Nicolae Bălcescu Ніколає-Белческу Ніколає-Белческу
Olanu Олану Олану
Orlești Орлешті Орлешть
Oteșani Отешані Отешань
Păușești Пеушешті Пеушешть
Păușești-Măglași Пеушешті-Меглаші Пеушешть-Меглаш
Perișani Перішані Перішань
Pesceana Песчана Песчана
Pietrari П'єтрарі П'єтрарі
Popești Попешті Попешть
Prundeni Прундені Прундень
Racovița Раковіца Раковіца
Roești Роєшті Роєшть
Roșiile Рошіїле Рошіїле
Runcu Рунку Рунку
Sălătrucel Селетручел Селетручел
Scundu Скунду Скунду
Sinești Сінешті Сінешть
Șirineasa Ширіняса Ширіняса Можливо "Шіріняса"? --visem 08:39, 8 серпня 2011 (UTC)
за правописом після шиплячих пишеться и.--Анатолій (обг.) 08:48, 8 серпня 2011 (UTC)
Slătioara Слетьйоара Слетьйоара Слетіоара
Stănești Стенешті Стенешть
Ștefănești Штефенешті Штефенешть
Stoenești Стоєнешті Стоєнешть Можливо "Стоєнешть" --visem 18:14, 11 серпня 2011 (UTC)
Stoilești Стойлешті Стойлешть
Stroești Строєшті Строєшть
Șușani Шушані Шушань
Sutești Сутешті Сутешть
Tetoiu Тетою Тетою
Titești Тітешті Тітешть
Tomșani Томшані Томшань
Vaideeni Вайдеєні Вайдеєнь Можливо "Вайдеєнь"--visem 18:14, 11 серпня 2011 (UTC)
Valea Mare Валя-Маре Валя-Маре
Vlădești Вледешті Вледешть
Voicești Войчешті Войчешть
Voineasa Войняса Войняса
Zătreni Зетрені Зетрень

DoljРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Afumați Афумаці Афумаць Можна і "Афумаць" --visem 18:15, 11 серпня 2011 (UTC)
Almăj Алмеж Алмеж
Amărăștii de Jos Амерештій-де-Жос Амерештій-де-Жос
Amărăștii de Sus Амерештій-де-Сус Амерештій-де-Сус
Apele Vii Апеле-Вій Апеле-Вій
Argetoaia Арджетоая Арджетоая
Bârca Бирка Бирка
Bistreț Бістрец Бістрец
Botoșești-Paia Ботошешті-Пая Ботошешть-Пая
Brabova Брабова Брабова
Brădești Бредешті Бредешть
Braloștița Бралоштіца Бралоштіца
Bratovoești Братовоєшті Братовоєшть
Breasta Бряста Бряста
Bucovăț Буковец Буковец
Bulzești Булзешті Булзешть
Calopăr Калопер Калопер
Caraula Караула Караула
Carpen Карпен Карпен
Castranova Кастранова Кастранова
Catane Катане Катане
Călărași Келераші Келераш
Cârcea Кирча Кирча
Cârna Кирна Кирна
Celaru Челару Челару
Cerăt Черет Черет
Cernătești Чернетешті Чернетешть
Cetate Четате Четате
Cioroiași Чорояші Чорояш
Ciupercenii Noi Чуперченій-Ной Чуперченій-Ной
Coșoveni Кошовені Кошовень
Coțofenii din Dos Коцофеній-дін-Дос Коцофеній-дін-Дос
Coțofenii din Față Коцофеній-дін-Фаце Коцофеній-дін-Фаце
Daneți Данеці Данець
Desa Деса Деса
Dioști Дьйошті Дьйошть Діошть
Dobrești Добрешті Добрешть
Dobrotești Добротешті Добротешть
Drăgotești Дреготешті Дреготешть
Drănic Дренік Дренік
Fărcaș Феркаш Феркаш
Galicea Mare Галіча-Маре Галіча-Маре
Galiciuica Галічуйка Галічуйка
Gângiova Гинджова Гинджова
Ghercești Герчешті Герчешть
Ghidici Гідіч Гідіч
Ghindeni Гіндені Гіндень
Gighera Джигера Джигера
Giubega Джубега Джубега
Giurgița Джурджица Джурджица
Gogoșu Гогошу Гогошу
Goicea Гойча Гойча
Goiești Гоєшті Гоєшть
Grecești Гречешті Гречешть
Ișalnița Ішалніца Ішалніца
Izvoare Ізвоаре Ізвоаре
Întorsura Инторсура Инторсура
Leu Леу Леу
Lipovu Ліпову Ліпову
Măceșu de Jos Мечешу-де-Жос Мечешу-де-Жос
Măceșu de Sus Мечешу-де-Сус Мечешу-де-Сус
Maglavit Маглавіт Маглавіт
Malu Mare Малу-Маре Малу-Маре
Mârșani Миршані Миршань
Melinești Мелінешті Мелінешть
Mischii Міскій Міскій
Moțăței Моцецей Моцецей
Murgași Мургаші Мургаш
Negoi Негой Негой
Orodel Ородел Ородел
Ostroveni Островені Островень
Perișor Перішор Перішор
Pielești П'єлешті П'єлешть Пієлешть?
Piscu Vechi Піску-Векі Піску-Векі
Plenița Пленіца Пленіца
Pleșoi Плешой Плешой
Podari Подарі Подарі
Poiana Mare Пояна-Маре Пояна-Маре
Predești Предешті Предешть
Radovan Радован Радован
Rast Раст Раст
Robănești Робенешті Робенешть
Rojiște Рожиште Рожиште
Sadova Садова Садова
Sălcuța Селкуца Селкуца
Scăești Скеєшті Скеєшть
Seaca de Câmp Сяка-де-Кимп Сяка-де-Кимп
Seaca de Pădure Сяка-де-Педуре Сяка-де-Педуре
Secu Секу Секу
Siliștea Crucii Сіліштя-Кручій Сіліштя-Кручій
Sopot Сопот Сопот
Șimnicu de Sus Шимніку-де-Сус Шимніку-де-Сус
Tălpaș Телпаш Телпаш
Teasc Тяск Тяск
Terpezița Терпезіца Терпезіца
Teslui Теслуй Теслуй
Țuglui Цуглуй Цуглуй
Unirea Уніря Уніря
Urzicuța Урзікуца Урзікуца
Valea Stanciului Валя-Станчулуй Валя-Станчулуй
Vârtop Виртоп Виртоп
Vârvoru de Jos Вирвору-де-Жос Вирвору-де-Жос
Vela Вела Вела
Verbița Вербіца Вербіца

BotoșaniРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Adășeni Адешені Адешень
Albești Албешті Албешть
Avrămeni Авремені Авремень
Bălușeni Белушені Белушень
Blândești Блиндешті Блиндешть
Brăești Бреєшті Бреєшть
Broscăuți Броскеуці Броскеуць
Călărași Келераші Келераш
Cândești Киндешті Киндешть
Concești Кончешті Кончешть
Copălău Копелеу Копелеу
Cordăreni Кордерені Кордерень
Corlăteni Корлетені Корлетень
Corni Корні Корнь
Coșula Кошула Кошула
Coțușca Коцушка Коцушка
Cristești Крістешті Крістешть
Cristinești Крістінешті Крістінешть
Curtești Куртешті Куртешть
Dersca Дерска Дерска
Dângeni Динджені Динджень
Dimăcheni Дімекені Дімекень
Dobârceni Добирчені Добирчень
Drăgușeni Дрегушені Дрегушень
Durnești Дурнешті Дурнешть
Frumușica Фрумушика Фрумушика
George Enescu Джордже-Енеску Джордже-Енеску
Gorbănești Горбенешті Горбенешть
Havârna Хавирна Хавирна
Hănești Хенешті Хенешть
Hilișeu-Horia Хілішеу-Хорія Хілішеу-Хорія
Hlipiceni Хліпічені Хліпічень
Hudești Худешті Худешть
Ibănești Ібенешті Ібенешть
Leorda Леорда Леорда
Lozna Лозна Лозна
Lunca Лунка Лунка
Manoleasa Маноляса Маноляса
Mihai Eminescu Міхай-Емінеску Міхай-Емінеску
Mihăileni Міхейлені Міхейлень
Mihălășeni Міхелешені Міхелешень
Mileanca Мілянка Мілянка
Mitoc Міток Міток
Nicșeni Нікшені Нікшень
Păltiniș Пелтініш Пелтініш
Pomârla Помирла Помирла
Prăjeni Прежені Прежень
Răchiți Рекіці Рекіць
Rădăuți-Prut Редеуці-Прут Редеуць-Прут
Răuseni Реусені Реусень
Ripiceni Ріпічені Ріпічень
Roma Рома Рома
Românești Роминешті Роминешть
Santa Mare Санта-Маре Санта-Маре
Stăuceni Стеучені Стеучень
Suharău Сухареу Сухареу
Sulița Суліца Суліца
Șendriceni Шендрічені Шендрічень
Știubieni Штіуб'єні Штіуб'єнь Штіубієнь?
Думаю краще "Штюбєнь" --visem 22:09, 12 вересня 2011 (UTC)
Todireni Тодірені Тодірень
Trușești Трушешті Трушешть
Tudora Тудора Тудора
Ungureni Унгурені Унгурень
Unțeni Унцені Унцень
Văculești Векулешті Векулешть
Vârfu Câmpului Вирфу-Кимпулуй Вирфу-Кимпулуй
Viișoara Віїшоара Віїшоара
Vlădeni Вледені Вледень
Vlăsinești Влесінешті Влесінешть
Vorniceni Ворнічені Ворнічень
Vorona Ворона Ворона

VasluiРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Albești Албешті Албешть
Alexandru Vlahuță Александру-Влахуце Александру-Влахуце
Arsura Арсура Арсура
Băcani Бекані Бекань
Băcești Бечешті Бечешть
Bălteni Белтені Белтень
Banca Банка Банка
Berezeni Березені Березень
Blăgești Бледжешті Бледжешть
Bogdana Богдана Богдана
Bogdănești Богденешті Богденешть
Bogdănița Богденіца Богденіца
Boțești Боцешті Боцешть
Bunești-Averești Бунешті-Аверешті Бунешть-Аверешть
Ciocani Чокані Чокань
Codăești Кодеєшті Кодеєшть
Coroiești Короєшті Короєшть
Costești Костешті Костешть
Cozmești Козмешті Козмешть
Crețești Крецешті Крецешть
Dănești Денешті Денешть
Deleni Делені Делень
Delești Делешті Делешть
Dimitrie Cantemir Дімітріє-Кантемір Дімітріє-Кантемір
Dodești Додешті Додешть
Dragomirești Драгомірешті Драгомірешть
Drânceni Дринчені Дринчень
Duda-Epureni Дуда-Епурені Дуда-Епурень
Dumești Думешті Думешть
Epureni Епурені Епурень
Fălciu Фелчу Фелчу
Ferești Ферешті Ферешть
Fruntișeni Фрунтішені Фрунтішень
Găgești Геджешті Геджешть
Gârceni Гирчені Гирчень
Gherghești Гергешті Гергешть
Grivița Грівіца Грівіца
Hoceni Хочені Хочень
Iana Яна Яна
Ibănești Ібенешті Ібенешть
Ivănești Івенешті Івенешть
Ivești Івешті Івешть
Laza Лаза Лаза
Lipovăț Ліповец Ліповец
Lunca Banului Лунка-Банулуй Лунка-Банулуй
Mălușteni Мелуштені Мелуштень
Miclești Міклешті Міклешть
Muntenii de Jos Мунтеній-де-Жос Мунтеній-де-Жос
Muntenii de Sus Мунтеній-де-Сус Мунтеній-де-Сус
Oltenești Олтенешті Олтенешть
Oșești Ошешті Ошешть
Pădureni Педурені Педурень
Perieni Пер'єні Пер'єнь Перієнь
Pochidia Покідія Покідія
Pogana Погана Погана
Pogonești Погонешті Погонешть
Poienești Поєнешті Поєнешть
Puiești Пуєшті Пуєшть
Pungești Пунджешті Пунджешть
Pușcași Пушкаші Пушкаш
Rafaila Рафайла Рафайла Рафаїла?
Rebricea Ребріча Ребріча
Roșiești Рош'єшті Рош'єшть Рошієшть
Solești Солешті Солешть
Stănilești Стенілешті Стенілешть
Ștefan cel Mare Штефан-чел-Маре Штефан-чел-Маре
Șuletea Шулетя Шулетя
Tăcuta Текута Текута
Tanacu Танаку Танаку
Tătărăni Тетерені Тетерень
Todirești Тодірешті Тодірешть
Tutova Тутова Тутова
Văleni Велені Велень
Vetrișoaia Ветрішоая Ветрішоая
Viișoara Віїшоара Віїшоара
Vinderei Віндерей Віндерей
Voinești Войнешті Войнешть
Vulturești Вултурешті Вултурешть
Vutcani Вуткані Вуткань
Zăpodeni Зеподені Зеподень
Zorleni Зорлені Зорлень

SuceavaРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Adâncata Адинката Адинката
Arbore Арборе Арборе
Baia Бая Бая
Bălăceana Белечана Белечана
Bălcăuți Белкеуці Белкеуць
Berchișești Беркішешті Беркішешть
Bilca Білка Білка
Bogdănești Богденешті Богденешть
Boroaia Бороая Бороая
Bosanci Босанч Босанч
Botoșana Ботошана Ботошана
Breaza Бряза Бряза
Brodina Бродіна Бродіна
Bunești Бунешті Бунешть
Burla Бурла Бурла
Cacica Качика Качика
Calafindești Калафіндешті Калафіндешть
Capu Câmpului Капу-Кимпулуй Капу-Кимпулуй
Cârlibaba Кирлібаба Кирлібаба
Ciocănești Чокенешті Чокенешть
Ciprian Porumbescu Чипріан-Порумбеску Чипріан-Порумбеску
Comănești Коменешті Коменешть
Cornu Luncii Корну-Лунчій Корну-Лунчій
Coșna Кошна Кошна
Crucea Круча Круча
Dărmănești Дерменешті Дерменешть
Dolhești Долхешті Долхешть
Dorna-Arini Дорна-Аріні Дорна-Арінь
Dorna Candrenilor Дорна-Кандренілор Дорна-Кандренілор
Dornești Дорнешті Дорнешть
Drăgoiești Дрегоєшті Дрегоєшть
Drăgușeni Дрегушені Дрегушень
Dumbrăveni Думбревені Думбревень
Fântâna Mare Финтина-Маре Финтина-Маре
Fântânele Финтинеле Финтинеле
Forăști Форешті Форешть
Frătăuții Noi Фретеуцій-Ной Фретеуцій-Ной
Frătăuții Vechi Фретеуцій-Векі Фретеуцій-Векі
Frumosu Фрумосу Фрумосу
Fundu Moldovei Фунду-Молдовей Фунду-Молдовей
Gălănești Геленешті Геленешть
Grămești Гремешті Гремешть
Grănicești Гренічешті Гренічешть
Hănțești Хенцешті Хенцешть
Hârtop Хиртоп Хиртоп
Horodnic de Jos Хороднік-де-Жос Хороднік-де-Жос
Horodnic de Sus Хороднік-де-Сус Хороднік-де-Сус
Horodniceni Хороднічені Хороднічень
Iacobeni Якобені Якобень
Iaslovăț Ясловец Ясловец
Ilișești Ілішешті Ілішешть
Ipotești Іпотешті Іпотешть
Izvoarele Sucevei Ізвоареле-Сучевей Ізвоареле-Сучевей Є село Ізвори
Mălini Меліні Мелінь
Mănăstirea Humorului Менестіря-Хуморулуй Менестіря-Хуморулуй
Marginea Марджиня Марджиня
Mitocu Dragomirnei Мітоку-Драгомірней Мітоку-Драгомірней
Moara Моара Моара
Moldova-Sulița Молдова-Суліца Молдова-Суліца
Moldovița Молдовіца Молдовіца
Mușenița Мушеніца Мушеніца
Ostra Остра Остра
Păltinoasa Пелтіноаса Пелтіноаса
Panaci Панач Панач
Pârteștii de Jos Пиртештій-де-Жос Пиртештій-де-Жос
Pătrăuți Петреуці Петреуць
Poiana Stampei Пояна-Стампей Пояна-Стампей
Poieni-Solca Поєні-Солка Поєнь-Солка
Pojorâta Пожорита Пожорита
Preutești Преутешті Преутешть
Putna Путна Путна
Rădășeni Редешені Редешень
Râșca Ришка Ришка
Sadova Садова Садова
Șaru Dornei Шару-Дорней Шару-Дорней
Satu Mare Сату-Маре Сату-Маре
Șcheia Шкея Шкея
Șerbăuți Шербеуці Шербеуць
Siminicea Сімініча Сімініча
Slatina Слатіна Слатіна
Straja Стража Стража
Stroiești Строєшті Строєшть
Stulpicani Стулпікані Стулпікань
Sucevița Сучевіца Сучевіца
Todirești Тодірешті Тодірешть
Udești Удешті Удешть
Ulma Улма Улма
Vadu Moldovei Ваду-Молдовей Ваду-Молдовей
Valea Moldovei Валя-Молдовей Валя-Молдовей
Vama Вама Вама
Vatra Moldoviței Ватра-Молдовіцей Ватра-Молдовіцей
Verești Верешті Верешть
Vicovu de Jos Вікову-де-Жос Вікову-де-Жос
Voitinel Войтінел Войтінел
Volovăț Воловец Воловец
Vulturești Вултурешті Вултурешть
Zamostea Замостя Замостя
Zvoriștea Зворіштя Зворіштя

BacăuРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Agăș Агеш Агеш
Ardeoani Ардеоані Ардеоань
Asău Асеу Асеу
Balcani Балкані Балкань
Berești-Bistrița Берешті-Бістріца Берешть-Бістріца
Berești-Tazlău Берешті-Тазлеу Берешть-Тазлеу
Berzunți Берзунці Берзунць
Bârsănești Бирсенешті Бирсенешть
Blăgești Бледжешті Бледжешть
Bogdănești Богденешті Богденешть
Brusturoasa Брустуроаса Брустуроаса
Buciumi Бучумі Бучумі
Buhoci Бухоч Бухоч
Cașin Кашин Кашин
Căiuți Кеюці Кеюць
Cleja Клежа Клежа
Colonești Колонешті Колонешть
Corbasca Корбаска Корбаска
Coțofănești Коцофенешті Коцофенешть
Dămienești Дем'єнешті Дем'єнешть Демієнешть?
Dealu Morii Дялу-Морій Дялу-Морій
Dofteana Дофтяна Дофтяна
Faraoani Фараоані Фараоань
Filipeni Філіпені Філіпень
Filipești Філіпешті Філіпешть
Găiceana Гейчана Гейчана
Ghimeș-Făget Гімеш-Феджет Гімеш-Феджет
Gioseni Джосені Джосень
Gârleni Гирлені Гирлень
Glăvănești Глевенешті Глевенешть
Gura Văii Гура-Веїй Гура-Веїй
Helegiu Хеледжу Хеледжу
Hemeiuș Хемеюш Хемеюш
Horgești Хорджешті Хорджешть
Huruiești Хуруєшті Хуруєшть
Itești Ітешті Ітешть
Izvoru Berheciului Ізвору-Берхечулуй Ізвору-Берхечулуй
Letea Veche Летя-Веке Летя-Веке
Lipova Ліпова Ліпова
Livezi Лівезі Лівезь
Luizi-Călugăra Луїзі-Келугера Луїзі-Келугера Луйзі? Луїзь?
Măgirești Меджирешті Меджирешть
Măgura Мегура Мегура
Mănăstirea Cașin Менестіря-Кашин Менестіря-Кашин
Mărgineni Мерджинені Мерджинень
Motoșeni Мотошені Мотошень
Negri Негрі Негрі
Nicolae Bălcescu Ніколає-Белческу Ніколає-Белческу
Odobești Одобешті Одобешть
Oituz Ойтуз Ойтуз
Oncești Ончешті Ончешть
Orbeni Орбені Орбень
Palanca Паланка Паланка
Parava Парава Парава
Parincea Парінча Парінча
Pâncești Пинчешті Пинчешть
Pârgărești Пиргерешті Пиргерешть
Pârjol Пиржол Пиржол
Plopana Плопана Плопана
Podu Turcului Поду-Туркулуй Поду-Туркулуй
Poduri Подурі Подурі
Prăjești Прежешті Прежешть
Racova Ракова Ракова
Răcăciuni Рекечуні Рекечунь
Răchitoasa Рекітоаса Рекітоаса
Roșiori Рошйорі Рошйорі Рошіорі
Sascut Саскут Саскут
Sănduleni Сендулені Сендулень
Sărata Серата Серата
Săucești Сеучешті Сеучешть
Scorțeni Скорцені Скорцень
Secuieni Секуєні Секуєнь
Solonț Солонц Солонц
Stănișești Стенішешті Стенішешть
Strugari Стругарі Стругарі
Ștefan cel Mare Штефан-чел-Маре Штефан-чел-Маре
Tamași Тамаші Тамаш
Tătărăști Тетерешті Тетерешть
Târgu Trotuș Тиргу-Тротуш Тиргу-Тротуш
Traian Траян Траян
Ungureni Унгурені Унгурень
Urechești Урекешті Урекешть
Valea Seacă Валя-Сяке Валя-Сяке
Vultureni Вултурені Вултурень
Zemeș Земеш Земеш

NeamțРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Agapia Агапія Агапія
Alexandru cel Bun Александру-чел-Бун Александру-чел-Бун
Bahna Бахна Бахна
Bălțătești Белцетешті Белцетешть
Bâra Бира Бира
Bârgăuani Биргеуані Биргеуань
Bicaz-Chei Біказ-Кей Біказ-Кей
Bicazu Ardelean Біказу-Арделян Біказу-Арделян
Bodești Бодешті Бодешть
Boghicea Богіча Богіча
Borca Борка Борка
Borlești Борлешті Борлешть
Botești Ботешті Ботешть
Bozieni Бозьєні Бозьєнь Бозієнь
Brusturi Брустурі Брустур
Cândești Киндешті Киндешть
Ceahlău Чахлеу Чахлеу
Cordun Кордун Кордун
Costișa Костіша Костіша
Crăcăoani Крекеоані Крекеоань
Dămuc Демук Демук
Dobreni Добрені Добрень
Dochia Докія Докія
Doljești Должешті Должешть
Dragomirești Драгомірешті Драгомірешть
Drăgănești Дрегенешті Дрегенешть
Dulcești Дулчешті Дулчешть
Dumbrava Roșie Думбрава-Рошіє Думбрава-Рошіє
Farcașa Фаркаша Фаркаша
Făurei Феурей Феурей
Gâdinți Гидінці Гидінць
Gârcina Гирчина Гирчина
Gherăești Гереєшті Гереєшть
Ghindăoani Гіндеоані Гіндеоань
Girov Джиров Джиров
Grințieș Грінцьєш Грінцьєш Грінцієш
Grumăzești Грумезешті Грумезешть
Hangu Хангу Хангу
Horia Хорія Хорія
Icușești Ікушешті Ікушешть
Ion Creangă Іон-Крянге Іон-Крянге
Mărgineni Мерджинені Мерджинень
Moldoveni Молдовені Молдовень
Negrești Негрешті Негрешть
Oniceni Онічені Онічень
Păstrăveni Пестревені Пестревень
Pâncești Пинчешті Пинчешть
Pângărați Пингераці Пингераць
Petricani Петрікані Петрікань
Piatra Șoimului П'ятра-Шоймулуй П'ятра-Шоймулуй
Pipirig Піпіріг Піпіріг
Podoleni Подолені Подолень
Poiana Teiului Пояна-Теюлуй Пояна-Теюлуй
Poienari Поєнарі Поєнарі
Răucești Реучешті Реучешть
Războieni Резбоєні Резбоєнь
Rediu Редіу Редіу
Români Ромині Роминь
Ruginoasa Руджиноаса Руджиноаса
Sagna Сагна Сагна
Săbăoani Себеоані Себеоань
Săvinești Севінешті Севінешть
Secuieni Секуєні Секуєнь
Stănița Стеніца Стеніца
Ștefan cel Mare Штефан-чел-Маре Штефан-чел-Маре
Tarcău Таркеу Таркеу
Tașca Ташка Ташка
Tazlău Тазлеу Тазлеу
Tămășeni Темешені Темешень
Timișești Тімішешті Тімішешть
Trifești Тріфешті Тріфешть
Tupilați Тупілаці Тупілаць
Țibucani Цибукані Цибукань
Urecheni Урекені Урекень
Valea Ursului Валя-Урсулуй Валя-Урсулуй
Văleni Велені Велень
Vânători-Neamț Винеторі-Нямц Винеторі-Нямц
Zănești Зенешті Зенешть

IașiРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Alexandru Ioan Cuza Александру-Іоан-Куза Александру-Іоан-Куза
Andrieșeni Андрієшені Андрієшень
Aroneanu Ароняну Ароняну
Balș Балш Балш
Bălțați Белцаці Белцаць
Bârnova Бирнова Бирнова
Belcești Белчешті Белчешть
Bivolari Біволарі Біволарі
Brăești Бреєшті Бреєшть
Butea Бутя Бутя
Ceplenița Чепленіца Чепленіца
Ciohorăni Чохорені Чохорень
Ciortești Чортешті Чортешть
Ciurea Чуря Чуря
Coarnele Caprei Коарнеле-Капрей Коарнеле-Капрей
Comarna Комарна Комарна
Costești Костешті Костешть
Costuleni Костулені Костулень
Cotnari Котнарі Котнарі
Cozmești Козмешті Козмешть
Cristești Крістешті Крістешть
Cucuteni Кукутені Кукутень
Dagâța Дагица Дагица
Deleni Делені Делень
Dobrovăț Добровец Добровец
Dolhești Долхешті Долхешть
Drăgușeni Дрегушені Дрегушень
Dumești Думешті Думешть
Erbiceni Ербічені Ербічень
Fântânele Финтинеле Финтинеле
Focuri Фокурі Фокурі
Golăiești Голеєшті Голеєшть
Gorban Горбан Горбан
Grajduri Граждурі Граждурі
Gropnița Гропніца Гропніца
Grozești Грозешті Грозешть
Hălăucești Хелеучешті Хелеучешть
Hărmănești Херменешті Херменешть
Heleșteni Хелештені Хелештень
Holboca Холбока Холбока
Horlești Хорлешті Хорлешть
Ion Neculce Іон-Некулче Іон-Некулче
Ipatele Іпателе Іпателе
Lespezi Леспезі Леспезь
Lețcani Лецкані Лецкань
Lungani Лунгані Лунгань
Mădârjac Медиржак Медиржак
Mircești Мірчешті Мірчешть
Mironeasa Міроняса Міроняса
Miroslava Мірослава Мірослава
Miroslovești Мірословешті Мірословешть
Mogoșești Могошешті Могошешть
Mogoșești-Siret Могошешті-Сірет Могошешть-Сірет
Moșna Мошна Мошна
Moțca Моцка Моцка
Movileni Мовілені Мовілень
Oțeleni Оцелені Оцелень
Plugari Плугарі Плугарі
Popești Попешті Попешть
Popricani Попрікані Попрікань
Prisăcani Прісекані Прісекань
Probota Пробота Пробота
Răchiteni Рекітені Рекітень
Răducăneni Редукенені Редукенень
Rediu Редіу Редіу
Românești Роминешті Роминешть
Roșcani Рошкані Рошкань
Ruginoasa Руджиноаса Руджиноаса
Scânteia Скинтея Скинтея
Schitu Duca Скіту-Дука Скіту-Дука
Scobinți Скобінці Скобінць
Sinești Сінешті Сінешть
Sirețel Сірецел Сірецел
Stolniceni-Prăjescu Столнічені-Прежеску Столнічень-Прежеску
Strunga Струнга Струнга
Șcheia Шкея Шкея
Șipote Шипоте Шипоте
Tansa Танса Танса
Tătăruși Тетеруші Тетеруш
Todirești Тодірешті Тодірешть
Tomești Томешті Томешть
Trifești Тріфешті Тріфешть
Țibana Цибана Цибана
Țibănești Цибенешті Цибенешть
Țigănași Цигенаші Цигенаш
Țuțora Цуцора Цуцора Є Цецора
Ungheni Унгені Унгень
Valea Lupului Валя-Лупулуй Валя-Лупулуй
Valea Seacă Валя-Сяке Валя-Сяке
Vânători Винеторі Винеторі
Victoria Вікторія Вікторія
Vlădeni Вледені Вледень
Voinești Войнешті Войнешть

BrăilaРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Bărăganul Береганул Береганул
Berteștii de Jos Бертештій-де-Жос Бертештій-де-Жос
Bordei Verde Бордей-Верде Бордей-Верде
Cazasu Казасу Казасу
Chiscani Кіскані Кіскань
Ciocile Чочиле Чочиле
Cireșu Чирешу Чирешу
Dudești Дудешті Дудешть
Frecăței Фрекецей Фрекецей
Galbenu Галбену Галбену
Gemenele Джеменеле Джеменеле
Grădiștea Гредіштя Гредіштя
Gropeni Гропені Гропень
Jirlău Жирлеу Жирлеу
Mărașu Мерашу Мерашу
Măxineni Мексінені Мексінень
Mircea Vodă Мірча-Воде Мірча-Воде
Movila Miresii Мовіла-Міресій Мовіла-Міресій
Racovița Раковіца Раковіца
Râmnicelu Римнічелу Римнічелу
Romanu Роману Роману
Roșiori Рошйорі Рошйор Рошіорі
Salcia Tudor Салча-Тудор Салча-Тудор
Scorțaru Nou Скорцару-Ноу Скорцару-Ноу
Siliștea Сіліштя Сіліштя
Stăncuța Стенкуца Стенкуца
Surdila-Găiseanca Сурділа-Гейсянка Сурділа-Гейсянка
Surdila-Greci Сурділа-Греч Сурділа-Греч
Șuțești Шуцешті Шуцешть
Tichilești Тікілешті Тікілешть
Traian Траян Траян
Tudor Vladimirescu Тудор-Владіміреску Тудор-Владіміреску
Tufești Туфешті Туфешть
Ulmu Улму Улму
Unirea Уніря Уніря
Vădeni Ведені Ведень
Victoria Вікторія Вікторія
Vișani Вішані Вішань
Viziru Візіру Візіру
Zăvoaia Зевоая Зевоая

VranceaРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Andreiașu de Jos Андреяшу-де-Жос Андреяшу-де-Жос
Bălești Белешті Белешть
Bârsești Бирсешті Бирсешть
Biliești Більєшті Більєшть Білієшть
Boghești Богешті Богешть
Bolotești Болотешті Болотешть
Bordești Бордешті Бордешть
Broșteni Броштені Броштень
Câmpineanca Кимпінянка Кимпінянка
Câmpuri Кимпурі Кимпурі
Cârligele Кирліджеле Кирліджеле
Chiojdeni Кйождені Кйождень Кіождень? Кьождень?
Ciorăști Чорешті Чорешть
Corbița Корбіца Корбіца
Cotești Котешті Котешть
Dumbrăveni Думбревені Думбревень
Dumitrești Думітрешті Думітрешть
Fitionești Фітьйонешті Фітьйонешть Фітіонешть
Garoafa Гароафа Гароафа
Golești Голешті Голешть
Gologanu Гологану Гологану
Gugești Гуджешті Гуджешть
Gura Caliței Гура-Каліцей Гура-Каліцей
Homocea Хомоча Хомоча
Jariștea Жаріштя Жаріштя
Jitia Житія Житія
Măicănești Мейкенешті Мейкенешть
Mera Мера Мера
Milcovul Мілковул Мілковул
Movilița Мовіліца Мовіліца
Nănești Ненешті Ненешть
Năruja Неружа Неружа
Negrilești Негрілешті Негрілешть
Nereju Нережу Нережу
Obrejița Обрежица Обрежица
Paltin Палтін Палтін
Păulești Пеулешті Пеулешть
Păunești Пеунешті Пеунешть
Ploscuțeni Плоскуцені Плоскуцень
Poiana Cristei Пояна-Крістей Пояна-Крістей
Popești Попешті Попешть
Pufești Пуфешті Пуфешть
Răcoasa Рекоаса Рекоаса
Răstoaca Рестоака Рестоака
Reghiu Регіу Регіу
Ruginești Руджинешті Руджинешть
Sihlea Сіхля Сіхля
Slobozia Bradului Слобозія-Брадулуй Слобозія-Брадулуй
Slobozia Ciorăști Слобозія-Чорешті Слобозія-Чорешть
Soveja Совежа Совежа
Spulber Спулбер Спулбер
Străoane Стреоане Стреоане
Suraia Сурая Сурая
Tâmboești Тимбоєшті Тимбоєшть
Tănăsoaia Тенесоая Тенесоая
Tătăranu Тетерану Тетерану
Tulnici Тулніч Тулніч
Țifești Цифешті Цифешть
Urechești Урекешті Урекешть
Valea Sării Валя-Серій Валя-Серій
Vânători Винеторі Винеторі
Vârteșcoiu Виртешкою Виртешкою
Vidra Відра Відра
Vintileasca Вінтіляска Вінтіляска
Vizantea-Livezi Візантя-Лівезі Візантя-Лівезь
Vrâncioaia Вринчоая Вринчоая
Vulturu Вултуру Вултуру

TulceaРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Baia Бая Бая
Beidaud Бейдауд Бейдауд
Beștepe Бештепе Бештепе
C.A. Rosetti К.А. Росетті К.А. Росетті Або Розетті
Carcaliu Каркаліу Каркаліу
Casimcea Касімча Касімча
Ceamurlia de Jos Чамурлія-де-Жос Чамурлія-де-Жос
Ceatalchioi Чаталкіой Чаталкіой Чаталкьой? Чаталкйой?
Cerna Черна Черна
Chilia Veche Кілія-Веке Кілія-Веке
Ciucurova Чукурова Чукурова
Crișan Крішан Крішан
Dăeni Деєні Деєнь
Dorobanțu Доробанцу Доробанцу
Frecăței Фрекецей Фрекецей
Greci Греч Греч
Grindu Грінду Грінду
Hamcearca Хамчарка Хамчарка
Horia Хорія Хорія
I.C. Brătianu І.К. Бретіану І.К. Бретіану
Izvoarele Ізвоареле Ізвоареле
Jijila Жижила Жижила
Jurilovca Журіловка Журіловка
Luncavița Лункавіца Лункавіца
Mahmudia Махмудія Махмудія
Maliuc Мальюк Мальюк Маліук?
Mihai Bravu Міхай-Браву Міхай-Браву
Mihail Kogălniceanu Міхаїл-Когелнічану Міхаїл-Когелнічану
Murighiol Мурігйол Мурігйол Мурігіол? Мурігьол?
Nalbant Налбант Налбант
Niculițel Нікуліцел Нікуліцел
Nufăru Нуферу Нуферу
Ostrov Остров Остров
Pardina Пардіна Пардіна
Peceneaga Печеняга Печеняга
Sarichioi Сарікйой Сарікйой Сарікіой? Сарікьой?
Sfântu Gheorghe Сфинту-Георге Сфинту-Георге
Slava Cercheză Слава-Черкезе Слава-Черкезе
Smârdan Смирдан Смирдан
Somova Сомова Сомова
Stejaru Стежару Стежару
Topolog Тополог Тополог
Turcoaia Туркоая Туркоая
Valea Nucarilor Валя-Нукарілор Валя-Нукарілор
Valea Teilor Валя-Тейлор Валя-Тейлор
Văcăreni Векерені Векерень

ConstanțaРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
23 August 23 Аугуст 23 Аугуст Думаю в даному випадку дефіс не потрібний --visem 08:49, 8 серпня 2011 (UTC)
Може краще Доуезеч-ші-Трей-Аугуст?--Adnyre 18:20, 8 серпня 2011 (UTC)
Ну офіційно написано цифрами. Хоча Ваш варіант мені більше подобається. в даному випадку "23 Аугуст" викликає якийсь інтерес у користувача, а цей варіант прикольний, але для більшості користувачів це буде якась непонятна іностранна назва. --visem 21:31, 8 серпня 2011 (UTC)
Adamclisi Адамклісі Адамклісі
Agigea Аджиджа Аджиджа
Albești Албешті Албешть
Aliman Аліман Аліман
Amzacea Амзача Амзача
Bărăganu Берегану Берегану
Castelu Кастелу Кастелу
Cerchezu Черкезу Черкезу
Chirnogeni Кірноджені Кірноджень
Ciobanu Чобану Чобану
Ciocârlia Чокирлія Чокирлія
Cobadin Кобадін Кобадін
Cogealac Коджалак Коджалак
Comana Комана Комана
Corbu Корбу Корбу
Crucea Круча Круча
Cumpăna Кумпена Кумпена
Cuza Vodă Куза-Воде Куза-Воде
Deleni Делені Делень
Dobromir Добромір Добромір
Dumbrăveni Думбревені Думбревень
Fântânele Финтинеле Финтинеле
Gârliciu Гирлічу Гирлічу
Ghindărești Гіндерешті Гіндерешть
Grădina Гредіна Гредіна
Horia Хорія Хорія
Independența Індепенденца Індепенденца
Ion Corvin Іон-Корвін Іон-Корвін
Istria Істрія Істрія
Limanu Ліману Ліману
Lipnița Ліпніца Ліпніца
Lumina Луміна Луміна
Mereni Мерені Мерень
Mihai Viteazu Міхай-Вітязу Міхай-Вітязу
Mihail Kogălniceanu Міхаїл-Когелнічану Міхаїл-Когелнічану
Mircea Vodă Мірча-Воде Мірча-Воде
Negru Vodă Негру-Воде Негру-Воде
Nicolae Bălcescu Ніколає-Белческу Ніколає-Белческу
Oltina Олтіна Олтіна
Ostrov Остров Остров
Pantelimon Пантелімон Пантелімон
Pecineaga Печиняга Печиняга
Peștera Пештера Пештера
Poarta Albă Поарта-Албе Поарта-Албе
Rasova Расова Расова
Săcele Сечеле Сечеле
Saligny Саліньї Саліньї
Saraiu Сараю Сараю
Seimeni Сеймені Сеймень
Siliștea Сіліштя Сіліштя
Târgușor Тиргушор Тиргушор
Topalu Топалу Топалу
Topraisar Топрайсар Топрайсар
Tortoman Тортоман Тортоман
Tuzla Тузла Тузла
Valu lui Traian Валу-луй-Траян Валу-луй-Траян
Vulturu Вултуру Вултуру

BuzăuРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Amaru Амару Амару
Balta Albă Балта-Албе Балта-Албе
Bălăceanu Белечану Белечану
Beceni Бечені Бечень
Berca Берка Берка
Bisoca Бісока Бісока
Blăjani Блежані Блежань
Boldu Болду Болду
Bozioru Бозьйору Бозьйору Бозіору
Brădeanu Бредяну Бредяну
Brăești Бреєшті Бреєшть
Breaza Бряза Бряза
Buda Буда Буда
C.A. Rosetti К.А. Росетті К.А. Росетті Константін-Александру-Росетті? (Чи Розетті?)
Calvini Калвіні Калвінь
Cănești Кенешті Кенешть
Cătina Кетіна Кетіна
Cernătești Чернетешті Чернетешть
Chiliile Кіліїле Кіліїле
Chiojdu Кйожду Кйожду Кіожду? Кьожду?
Cilibia Чилібія Чилібія
Cislău Числеу Числеу
Cochirleanca Кокірлянка Кокірлянка
Colți Колці Колць
Costești Костешті Костешть
Cozieni Козьєні Козьєнь Козієнь
Florica Флоріка Флоріка
Gălbinași Гелбінаші Гелбінаш
Gherăseni Гересені Гересень
Ghergheasa Гергяса Гергяса
Glodeanu Sărat Глодяну-Серат Глодяну-Серат
Glodeanu-Siliștea Глодяну-Сіліштя Глодяну-Сіліштя
Grebănu Гребену Гребену
Gura Teghii Гура-Тегій Гура-Тегій
Largu Ларгу Ларгу
Lopătari Лопетарі Лопетарі
Luciu Лучу Лучу
Măgura Мегура Мегура
Mărăcineni Меречинені Меречинень
Mărgăritești Мергерітешті Мергерітешть
Mânzălești Минзелешті Минзелешть
Merei Мерей Мерей
Mihăilești Міхейлешті Міхейлешть
Movila Banului Мовіла-Банулуй Мовіла-Банулуй
Murgești Мурджешті Мурджешть
Năeni Неєні Неєнь
Odăile Одейле Одейле
Padina Падіна Падіна
Pardoși Пардоші Пардош
Pănătău Пенетеу Пенетеу
Pârscov Пирсков Пирсков
Pietroasele П'єтроаселе П'єтроаселе
Podgoria Подгорія Подгорія
Poșta Câlnău Пошта-Килнеу Пошта-Килнеу
Puiești Пуєшті Пуєшть
Racovițeni Раковіцені Раковіцень
Râmnicelu Римнічелу Римнічелу
Robeasca Робяска Робяска
Rușețu Рушецу Рушецу
Săgeata Седжата Седжата
Săhăteni Сехетені Сехетень
Săpoca Сепока Сепока
Sărulești Серулешті Серулешть
Scorțoasa Скорцоаса Скорцоаса
Scutelnici Скутелніч Скутелніч
Siriu Сіріу Сіріу
Smeeni Смеєні Смеєнь
Stâlpu Стилпу Стилпу
Tisău Тісеу Тісеу
Topliceni Топлічені Топлічень
Țintești Цинтешті Цинтешть
Ulmeni Улмені Улмень
Unguriu Унгуріу Унгуріу
Vadu Pașii Ваду-Пашій Ваду-Пашій
Valea Râmnicului Валя-Римнікулуй Валя-Римнікулуй
Valea Salciei Валя-Салчієй Валя-Салчієй
Vâlcelele Вилчелеле Вилчелеле
Vernești Вернешті Вернешть
Vintilă Vodă Вінтіле-Воде Вінтіле-Воде
Viperești Віперешті Віперешть
Zărnești Зернешті Зернешть
Ziduri Зідурі Зідурі

GalațiРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Bălăbănești Белебенешті Белебенешть
Bălășești Белешешті Белешешть
Băleni Белені Белень
Băneasa Беняса Беняса
Barcea Барча Барча
Berești-Meria Берешті-Мерія Берешть-Мерія
Brăhășești Брехешешті Брехешешть
Braniștea Браніштя Браніштя
Buciumeni Бучумені Бучумень
Cavadinești Кавадінешті Кавадінешть
Cerțești Черцешті Черцешть
Corni Корні Корнь
Corod Кород Кород
Cosmești Космешті Космешть
Costache Negri Костаке-Негрі Костаке-Негрі
Cuca Кука Кука
Cudalbi Кудалбі Кудалбі
Cuza Vodă Куза-Воде Куза-Воде
Drăgănești Дрегенешті Дрегенешть
Drăgușeni Дрегушені Дрегушень
Fârțănești Фирценешті Фирценешть
Foltești Фолтешті Фолтешть
Frumușița Фрумушица Фрумушица
Fundeni Фундені Фундень
Ghidigeni Гідіджені Гідіджень
Gohor Гохор Гохор
Grivița Грівіца Грівіца
Independența Індепенденца Індепенденца
Ivești Івешті Івешть
Jorăști Жорешті Жорешть
Liești Льєшті Льєшть Лієшть
Măstăcani Местекані Местекань
Matca Матка Матка
Movileni Мовілені Мовілень
Munteni Мунтені Мунтень
Nămoloasa Немолоаса Немолоаса
Negrilești Негрілешті Негрілешть
Nicorești Нікорешті Нікорешть
Oancea Оанча Оанча
Pechea Пекя Пекя
Piscu Піску Піску
Poiana Пояна Пояна
Priponești Пріпонешті Пріпонешть
Rădești Редешті Редешть
Rediu Редіу Редіу
Scânteiești Скинтеєшті Скинтеєшть
Schela Скела Скела
Șendreni Шендрені Шендрень
Slobozia Conachi Слобозія-Конакі Слобозія-Конакі
Smârdan Смирдан Смирдан
Smulți Смулці Смулць
Suceveni Сучевені Сучевень
Suhurlui Сухурлуй Сухурлуй
Țepu Цепу Цепу
Tudor Vladimirescu Тудор-Владіміреску Тудор-Владіміреску
Tulucești Тулучешті Тулучешть
Umbrărești Умбререшті Умбререшть
Valea Mărului Валя-Мерулуй Валя-Мерулуй
Vânători Винеторі Винеторі
Vârlezi Вирлезі Вирлезь
Vlădești Вледешті Вледешть

TeleormanРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Băbăița Бебейца Бебейца
Balaci Балач Балач
Beciu Бечу Бечу
Beuca Беука Беука
Blejești Блежешті Блежешть
Bogdana Богдана Богдана
Botoroaga Ботороага Ботороага
Bragadiru Брагадіру Брагадіру
Brânceni Бринчені Бринчень
Bujoreni Бужорені Бужорень
Bujoru Бужору Бужору
Buzescu Бузеску Бузеску
Călinești Келінешті Келінешть
Călmățuiu Келмецую Келмецую
Călmățuiu de Sus Келмецую-де-Сус Келмецую-де-Сус
Cervenia Червенія Червенія
Ciolănești Чоленешті Чоленешть
Ciuperceni Чуперчені Чуперчень
Conțești Концешті Концешть
Cosmești Космешті Космешть
Crângu Крингу Крингу
Crevenicu Кревеніку Кревеніку
Crângeni Кринджені Кринджень
Didești Дідешті Дідешть
Dobrotești Добротешті Добротешть
Dracea Драча Драча
Drăcșenei Дрекшеней Дрекшеней
Drăgănești de Vede Дрегенешті-де-Веде Дрегенешть-де-Веде
Drăgănești-Vlașca Дрегенешті-Влашка Дрегенешть-Влашка
Fântânele Финтинеле Финтинеле
Frăsinet Фресінет Фресінет
Frumoasa Фрумоаса Фрумоаса
Furculești Фуркулешті Фуркулешть
Gălăteni Гелетені Гелетень
Gratia Гратія Гратія
Islaz Іслаз Іслаз
Izvoarele Ізвоареле Ізвоареле
Lisa Ліса Ліса
Lița Ліца Ліца
Lunca Лунка Лунка
Măgura Мегура Мегура
Măldăeni Мелдеєні Мелдеєнь
Mârzănești Мирзенешті Мирзенешть
Mavrodin Мавродін Мавродін
Mereni Мерені Мерень
Moșteni Моштені Моштень
Nanov Нанов Нанов
Năsturelu Нестурелу Нестурелу
Necșești Некшешті Некшешть
Nenciulești Ненчулешті Ненчулешть
Olteni Олтені Олтень
Orbeasca Орбяска Орбяска
Peretu Перету Перету
Piatra П'ятра П'ятра
Pietroșani П'єтрошані П'єтрошань
Plopii-Slăvitești Плопій-Слевітешті Плопій-Слевітешть
Plosca Плоска Плоска
Poeni Поєні Поєнь
Poroschia Пороскія Пороскія
Purani Пурані Пурань
Putineiu Путінею Путінею
Rădoiești Редоєшті Редоєшть
Răsmirești Ресмірешті Ресмірешть
Săceni Сечені Сечень
Saelele Саєлеле Саєлеле
Salcia Салча Салча
Sârbeni Сирбені Сирбень
Scrioaștea Скріоаштя Скріоаштя
Scurtu Mare Скурту-Маре Скурту-Маре
Seaca Сяка Сяка
Segarcea-Vale Сегарча-Вале Сегарча-Вале
Sfințești Сфінцешті Сфінцешть
Siliștea Сіліштя Сіліштя
Siliștea Gumești Сіліштя-Гумешті Сіліштя-Гумешть
Slobozia Mândra Слобозія-Миндра Слобозія-Миндра
Smârdioasa Смирдьйоаса Смирдьйоаса Смирдіоаса
Stejaru Стежару Стежару
Ștorobăneasa Шторобеняса Шторобеняса
Suhaia Сухая Сухая
Talpa Талпа Талпа
Tătărăștii de Jos Тетерештій-де-Жос Тетерештій-де-Жос
Tătărăștii de Sus Тетерештій-де-Сус Тетерештій-де-Сус
Țigănești Цигенешті Цигенешть
Traian Траян Траян
Trivalea-Moșteni Тріваля-Моштені Тріваля-Моштень
Troianul Троянул Троянул
Uda-Clocociov Уда-Клокочов Уда-Клокочов
Vârtoape Виртоапе Виртоапе
Vedea Ведя Ведя
Viișoara Віїшоара Віїшоара
Vitănești Вітенешті Вітенешть
Zâmbreasca Зимбряска Зимбряска

GiurgiuРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Adunații-Copăceni Адунацій-Копечені Адунацій-Копечень
Băneasa Беняса Беняса
Bolintin-Deal Болінтін-Дял Болінтін-Дял
Bucșani Букшані Букшань
Bulbucata Булбуката Булбуката
Buturugeni Бутуруджені Бутуруджень
Călugăreni Келугерені Келугерень
Clejani Клежані Клежань
Colibași Колібаші Колібаш
Comana Комана Комана
Cosoba Кособа Кособа
Crevedia Mare Креведія-Маре Креведія-Маре
Daia Дая Дая
Florești-Stoenești Флорешті-Стоєнешті Флорешть-Стоєнешть Можливо "Флорешть-Стоєнешть" --visem 21:35, 8 серпня 2011 (UTC)
Є--Adnyre 16:02, 18 серпня 2011 (UTC)
Frătești Фретешті Фретешть
Găiseni Гейсені Гейсень
Găujani Геужані Геужань
Ghimpați Гімпаці Гімпаць
Gogoșari Гогошарі Гогошарі
Gostinari Гостінарі Гостінарі
Gostinu Гостіну Гостіну
Grădinari Гредінарі Гредінарі
Greaca Гряка Гряка
Herăști Херешті Херешть
Hotarele Хотареле Хотареле
Iepurești Єпурешті Єпурешть
Isvoarele Ісвоареле Ісвоареле Вимовляється ніби теж Ізвоареле
Izvoarele Ізвоареле Ізвоареле
Joița Жойца Жойца
Letca Nouă Летка-Ноуе Летка-Ноуе
Malu Малу Малу
Mârșa Мирша Мирша
Mihai Bravu Міхай-Браву Міхай-Браву
Ogrezeni Огрезені Огрезень
Oinacu Ойнаку Ойнаку
Prundu Прунду Прунду
Putineiu Путінею Путінею
Răsuceni Ресучені Ресучень
Roata de Jos Роата-де-Жос Роата-де-Жос
Săbăreni Себерені Себерень
Schitu Скіту Скіту
Singureni Сінгурені Сінгурень
Slobozia Слобозія Слобозія
Stănești Стенешті Стенешть
Stoenești Стоєнешті Стоєнешть
Toporu Топору Топору
Ulmi Улмі Улмі
Valea Dragului Валя-Драгулуй Валя-Драгулуй
Vărăști Верешті Верешть
Vânătorii Mici Винеторій-Міч Винеторій-Міч
Vedea Ведя Ведя

IalomițaРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Adâncata Адинката Адинката
Albești Албешті Албешть
Alexeni Алексені Алексень
Andrășești Андрешешті Андрешешть
Armășești Армешешті Армешешть
Axintele Аксінтеле Аксінтеле
Balaciu Балачу Балачу
Bărbulești Бербулешті Бербулешть
Bărcănești Беркенешті Беркенешть
Borănești Боренешті Боренешть
Bordușani Бордушані Бордушань
Brazii Бразій Бразій
Bucu Буку Буку
Buești Буєшті Буєшть
Ciocârlia Чокирлія Чокирлія
Ciochina Чокіна Чокіна
Ciulnița Чулніца Чулніца
Cocora Кокора Кокора
Colelia Колелія Колелія
Cosâmbești Косимбешті Косимбешть
Coșereni Кошерені Кошерень
Drăgoești Дрегоєшті Дрегоєшть
Dridu Дріду Дріду
Făcăeni Фекеєні Фекеєнь
Gârbovi Гирбові Гирбові
Gheorghe Doja Георге-Дожа Георге-Дожа
Gheorghe Lazăr Георге-Лазер Георге-Лазер
Giurgeni Джурджені Джурджень
Grindu Грінду Грінду
Grivița Грівіца Грівіца
Gura Ialomiței Гура-Яломіцей Гура-Яломіцей
Ion Roată Іон-Роате Іон-Роате
Jilavele Жилавеле Жилавеле
Maia Мая Мая
Manasia Манасія Манасія
Mărculești Меркулешті Меркулешть
Mihail Kogălniceanu Міхаїл-Когелнічану Міхаїл-Когелнічану
Miloșești Мілошешті Мілошешть
Moldoveni Молдовені Молдовень
Movila Мовіла Мовіла
Movilița Мовіліца Мовіліца
Munteni-Buzău Мунтені-Бузеу Мунтень-Бузеу
Ograda Ограда Ограда
Perieți Пер'єці Пер'єць Перієць
Platonești Платонешті Платонешть
Reviga Ревіга Ревіга
Roșiori Рошйорі Рошйор Рошіорі
Sălcioara Селчоара Селчоара
Sărățeni Серецені Серецень
Săveni Севені Севень
Scânteia Скинтея Скинтея
Sfântu Gheorghe Сфинту-Георге Сфинту-Георге
Sinești Сінешті Сінешть
Stelnica Стелніка Стелніка
Sudiți Судіці Судіць
Traian Траян Траян
Valea Ciorii Валя-Чорій Валя-Чорій
Valea Măcrișului Валя-Мекрішулуй Валя-Мекрішулуй
Vlădeni Вледені Вледень

CălărașiРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Alexandru Odobescu Александру-Одобеску Александру-Одобеску
Belciugatele Белчугателе Белчугателе
Borcea Борча Борча
Căscioarele Кесчоареле Кесчоареле
Chirnogi Кірноджі Кірнодж
Chiselet Кіселет Кіселет
Ciocănești Чокенешті Чокенешть
Crivăț Крівец Крівец
Curcani Куркані Куркань
Cuza Vodă Куза-Воде Куза-Воде
Dichiseni Дікісені Дікісень
Dor Mărunt Дор-Мерунт Дор-Мерунт
Dorobanțu Доробанцу Доробанцу
Dragalina Драгаліна Драгаліна
Dragoș Vodă Драгош-Воде Драгош-Воде
Frăsinet Фресінет Фресінет
Frumușani Фрумушані Фрумушань
Fundeni Фундені Фундень
Gălbinași Гелбінаші Гелбінаш
Grădiștea Гредіштя Гредіштя
Gurbănești Гурбенешті Гурбенешть
Ileana Іляна Іляна
Independența Індепенденца Індепенденца
Jegălia Жегелія Жегелія
Lehliu Лехліу Лехліу
Luica Луйка Луйка
Lupșanu Лупшану Лупшану
Mânăstirea Минестіря Минестіря
Mitreni Мітрені Мітрень
Modelu Моделу Моделу
Nana Нана Нана
Nicolae Bălcescu Ніколає-Белческу Ніколає-Белческу Можливо "Ніколає-Белческу" --visem 19:02, 12 серпня 2011 (UTC)
Згоден--Adnyre 16:07, 18 серпня 2011 (UTC)
Perișoru Перішору Перішору
Plătărești Плетерешті Плетерешть
Radovanu Радовану Радовану
Roseți Росеці Росець
Sărulești Серулешті Серулешть
Sohatu Сохату Сохату
Spanțov Спанцов Спанцов
Șoldanu Шолдану Шолдану
Ștefan cel Mare Штефан-чел-Маре Штефан-чел-Маре
Ștefan Vodă Штефан-Воде Штефан-Воде
Tămădău Mare Темедеу-Маре Темедеу-Маре
Ulmeni Улмені Улмень
Ulmu Улму Улму
Unirea Уніря Уніря
Valea Argovei Валя-Арговей Валя-Арговей
Vasilați Васілаці Васілаць
Vâlcelele Вилчелеле Вилчелеле
Vlad Țepeș Влад-Цепеш Влад-Цепеш

PrahovaРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Adunați Адунаці Адунаць
Albești-Paleologu Албешті-Палеологу Албешть-Палеологу
Aluniș Алуніш Алуніш
Apostolache Апостолаке Апостолаке
Ariceștii Rahtivani Арічештій-Рахтівані Арічештій-Рахтівань
Ariceștii Zeletin Арічештій-Зелетін Арічештій-Зелетін
Baba Ana Баба-Ана Баба-Ана
Balta Doamnei Балта-Доамней Балта-Доамней
Bălțești Белцешті Белцешть
Bănești Бенешті Бенешть
Bărcănești Беркенешті Беркенешть
Bătrâni Бетрині Бетринь
Berceni Берчені Берчень
Bertea Бертя Бертя
Blejoi Блежой Блежой
Boldești-Gradiștea Болдешті-Градіштя Болдешть-Градіштя
Brazi Бразі Бразь
Brebu Бребу Бребу
Bucov Буков Буков
Călugăreni Келугерені Келугерень
Cărbunești Кербунешті Кербунешть
Ceptura Чептура Чептура
Cerașu Черашу Черашу
Chiojdeanca Кйождянка Кйождянка Кіождянка? Кьождянка?
Ciorani Чорані Чорань
Cocorăștii Mislii Кокорештій-Міслій Кокорештій-Міслій
Cocorăștii Colț Кокорештій-Колц Кокорештій-Колц
Colceag Колчаг Колчаг
Cornu Корну Корну
Cosminele Космінеле Космінеле
Drăgănești Дрегенешті Дрегенешть
Drajna Дражна Дражна
Dumbrava Думбрава Думбрава
Dumbrăvești Думбревешті Думбревешть
Filipeștii de Pădure Філіпештій-де-Педуре Філіпештій-де-Педуре
Filipeștii de Târg Філіпештій-де-Тирг Філіпештій-де-Тирг
Fântânele Финтинеле Финтинеле
Florești Флорешті Флорешть
Fulga Фулга Фулга
Gherghița Гергіца Гергіца
Gorgota Горгота Горгота
Gornet Горнет Горнет
Gornet-Cricov Горнет-Кріков Горнет-Кріков
Gura Vadului Гура-Вадулуй Гура-Вадулуй
Gura Vitioarei Гура-Вітьйоарей Гура-Вітьйоарей Гура-Вітіоарей
Iordăcheanu Йордекяну Йордекяну
Izvoarele Ізвоареле Ізвоареле
Jugureni Жугурені Жугурень
Lapoș Лапош Лапош
Lipănești Ліпенешті Ліпенешть
Măgurele Мегуреле Мегуреле
Măgureni Мегурені Мегурень
Măneciu Менечу Менечу
Mănești Менешті Менешть
Olari Оларі Оларі
Păcureți Пекуреці Пекурець
Păulești Пеулешті Пеулешть
Plopu Плопу Плопу
Podenii Noi Поденій-Ной Поденій-Ной
Poiana Câmpina Пояна-Кимпіна Пояна-Кимпіна
Poienarii Burchii Поєнарій-Буркій Поєнарій-Буркій
Posești Посешті Посешть
Predeal-Sărari Предял-Серарі Предял-Серарі
Provița de Jos Провіца-де-Жос Провіца-де-Жос
Provița de Sus Провіца-де-Сус Провіца-де-Сус
Puchenii Mari Пукеній-Марі Пукеній-Марі
Râfov Рифов Рифов
Salcia Салча Салча
Sălciile Селчіїле Селчіїле
Scorțeni Скорцені Скорцень
Secăria Секерія Секерія
Sângeru Синджеру Синджеру
Șirna Ширна Ширна
Șoimari Шоймарі Шоймарі
Șotrile Шотріле Шотріле
Starchiojd Старкйожд Старкйожд Старкіожд? Старкьожд?
Ștefești Штефешті Штефешть
Surani Сурані Сурань
Talea Таля Таля
Tătaru Тетару Тетару
Teișani Тейшані Тейшань
Telega Телега Телега
Tinosu Тіносу Тіносу
Târgșoru Vechi Тиргшору-Векі Тиргшору-Векі
Tomșani Томшані Томшань
Vadu Săpat Ваду-Сепат Ваду-Сепат
Valea Călugărească Валя-Келугеряске Валя-Келугеряске
Valea Doftanei Валя-Дофтаней Валя-Дофтаней
Vărbilău Вербілеу Вербілеу
Vâlcănești Вилкенешті Вилкенешть

DâmbovițaРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Aninoasa Аніноаса Аніноаса
Băleni Белені Белень
Bărbulețu Бербулецу Бербулецу
Bezdead Бездяд Бездяд
Bilciurești Білчурешті Білчурешть
Braniștea Браніштя Браніштя
Brănești Бренешті Бренешть
Brezoaele Брезоаєле Брезоаєле
Buciumeni Бучумені Бучумень
Bucșani Букшані Букшань
Butimanu Бутіману Бутіману
Cândești Киндешті Киндешть
Ciocănești Чокенешті Чокенешть
Cobia Кобія Кобія
Cojasca Кожаска Кожаска
Comișani Комішані Комішань
Conțești Концешті Концешть
Corbii Mari Корбій-Марі Корбій-Марі
Cornățelu Корнецелу Корнецелу
Cornești Корнешті Корнешть
Costeștii din Vale Костештій-дін-Вале Костештій-дін-Вале
Crângurile Крингуріле Крингуріле
Crevedia Креведія Креведія
Dărmănești Дерменешті Дерменешть
Dobra Добра Добра
Doicești Дойчешті Дойчешть
Dragodana Драгодана Драгодана
Dragomirești Драгомірешті Драгомірешть
Finta Фінта Фінта
Glodeni Глодені Глодень
Gura Foii Гура-Фоїй Гура-Фоїй
Gura Ocniței Гура-Окніцей Гура-Окніцей
Gura Șuții Гура-Шуцій Гура-Шуцій
Hulubești Хулубешті Хулубешть
I. L. Caragiale І.Л. Караджале І.Л. Караджале Дефіси не потрібні. --visem 08:53, 8 серпня 2011 (UTC)
Зроблено. Ще варіант: І.Л. Караджіале. Або Іон-Лука-Карадж(і)але--Adnyre 18:34, 8 серпня 2011 (UTC)
Iedera Єдера Єдера
Lucieni Луч'єні Луч'єнь Можливо краще Лучієні чи Лучієнь --visem 08:53, 8 серпня 2011 (UTC)
Ludești Лудешті Лудешть
Lungulețu Лунгулецу Лунгулецу
Malu cu Flori Малу-ку-Флорі Малу-ку-Флорі
Mănești Менешті Менешть
Mătăsaru Метесару Метесару
Mogoșani Могошані Могошань
Moroeni Мороєні Мороєнь Можливо краще Мороєнь --visem 08:54, 8 серпня 2011 (UTC)
Мабуть--Adnyre 16:14, 18 серпня 2011 (UTC)
Morteni Мортені Мортень
Moțăieni Моцеєні Моцеєнь
Niculești Нікулешті Нікулешть
Nucet Нучет Нучет
Ocnița Окніца Окніца
Odobești Одобешті Одобешть
Petrești Петрешті Петрешть
Perșinari Першинарі Першинарі
Pietrari П'єтрарі П'єтрарі
Pietroșița П'єтрошица П'єтрошица
Poiana Пояна Пояна
Potlogi Потлоджі Потлодж
Produlești Продулешті Продулешть
Pucheni Пукені Пукень
Raciu Рачу Рачу
Răscăeți Рескеєці Рескеєць
Răzvad Резвад Резвад
Râu Alb Риу-Алб Риу-Алб
Runcu Рунку Рунку
Sălcioara Селчоара Селчоара
Slobozia Moară Слобозія-Моаре Слобозія-Моаре
Șelaru Шелару Шелару
Șotânga Шотинга Шотинга
Tărtășești Тертешешті Тертешешть
Tătărani Тетерані Тетерань
Uliești Ульєшті Ульєшть Улієшть
Ulmi Улмі Улмі
Valea Lungă Валя-Лунге Валя-Лунге
Valea Mare Валя-Маре Валя-Маре
Văcărești Векерешті Векерешть
Văleni-Dâmbovița Велені-Димбовіца Велень-Димбовіца
Vârfuri Вирфурі Вирфурі
Vișina Вішина Вішина
Vișinești Вішинешті Вішинешть
Vlădeni Вледені Вледень
Voinești Войнешті Войнешть
Vulcana-Băi Вулкана-Бей Вулкана-Бей
Vulcana-Pandele Вулкана-Панделе Вулкана-Панделе

ArgeșРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Albeștii de Argeș Албештій-де-Арджеш Албештій-де-Арджеш
Albeștii de Muscel Албештій-де-Мусчел Албештій-де-Мусчел
Albota Албота Албота
Aninoasa Аніноаса Аніноаса
Arefu Арефу Арефу
Bascov Басков Басков
Băbana Бебана Бебана
Băiculești Бейкулешті Бейкулешть
Bălilești Белілешті Белілешть
Bârla Бирла Бирла
Beleți-Negrești Белеці-Негрешті Белець-Негрешть
Berevoiești Беревоєшті Беревоєшть
Bogați Богаці Богаць
Boteni Ботені Ботень
Boțești Боцешті Боцешть
Bradu Браду Браду
Brăduleț Бредулец Бредулец
Budeasa Будяса Будяса
Bughea de Jos Бугя-де-Жос Бугя-де-Жос
Bughea de Sus Бугя-де-Сус Бугя-де-Сус
Buzoești Бузоєшті Бузоєшть
Căldăraru Келдерару Келдерару
Călinești Келінешті Келінешть
Căteasca Кетяска Кетяска
Cepari Чепарі Чепарі
Cetățeni Четецені Четецень
Cicănești Чикенешті Чикенешть
Ciofrângeni Чофринджені Чофринджень
Ciomăgești Чомеджешті Чомеджешть
Cocu Коку Коку
Corbeni Корбені Корбень
Corbi Корбі Корбі
Coșești Кошешті Кошешть
Cotmeana Котмяна Котмяна
Cuca Кука Кука
Davidești Давідешті Давідешть
Dâmbovicioara Димбовічоара Димбовічоара
Dârmănești Дирменешті Дирменешть
Dobrești Добрешті Добрешть
Domnești Домнешті Домнешть
Dragoslavele Драгославеле Драгославеле
Drăganu Дрегану Дрегану
Godeni Годені Годень
Hârsești Хирсешті Хирсешть
Hârtiești Хиртьєшті Хиртьєшть Хиртієшть
Izvoru Ізвору Ізвору
Leordeni Леордені Леордень
Lerești Лерешті Лерешть
Lunca Corbului Лунка-Корбулуй Лунка-Корбулуй
Mălureni Мелурені Мелурень
Mărăcineni Меречинені Меречинень
Merișani Мерішані Мерішань
Micești Мічешті Мічешть
Mihăești Міхеєшті Міхеєшть
Mioarele Мйоареле Мйоареле Міоареле
Miroși Міроші Мірош
Morărești Моререшті Моререшть
Moșoaia Мошоая Мошоая
Mozăceni Мозечені Мозечень
Mușătești Мушетешті Мушетешть
Negrași Неграші Неграш
Nucșoara Нукшоара Нукшоара
Oarja Оаржа Оаржа
Pietroșani П'єтрошані П'єтрошань
Poiana Lacului Пояна-Лакулуй Пояна-Лакулуй
Poienarii de Argeș Поєнарій-де-Арджеш Поєнарій-де-Арджеш
Poienarii de Muscel Поєнарій-де-Мусчел Поєнарій-де-Мусчел
Popești Попешті Попешть
Priboieni Прібоєні Прібоєнь
Rătești Ретешті Ретешть
Râca Рика Рика
Recea Реча Реча
Rociu Рочу Рочу
Rucăr Рукер Рукер
Sălătrucu Селетруку Селетруку
Săpata Сепата Сепата
Schitu Golești Скіту-Голешті Скіту-Голешть
Slobozia Слобозія Слобозія
Stâlpeni Стилпені Стилпень
Stoenești Стоєнешті Стоєнешть
Stolnici Столніч Столніч
Suseni Сусені Сусень
Ștefan cel Mare Штефан-чел-Маре Штефан-чел-Маре
Șuici Шуйч Шуйч
Teiu Тею Тею
Tigveni Тігвені Тігвень
Țițești Цицешті Цицешть
Uda Уда Уда
Ungheni Унгені Унгень
Valea Danului Валя-Данулуй Валя-Данулуй
Valea Iașului Валя-Яшулуй Валя-Яшулуй
Valea Mare-Pravăț Валя-Маре-Правец Валя-Маре-Правец
Vedea Ведя Ведя
Vlădești Вледешті Вледешть
Vulturești Вултурешті Вултурешть

Caraș-SeverinРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Armeniș Арменіш Арменіш
Bănia Бенія Бенія
Băuțar Беуцар Беуцар
Berliște Берліште Берліште
Berzasca Берзаска Берзаска
Berzovia Берзовія Берзовія
Bolvașnița Болвашніца Болвашніца
Bozovici Бозовіч Бозовіч
Brebu Бребу Бребу
Brebu Nou Бребу-Ноу Бребу-Ноу
Buchin Букін Букін
Bucoșnița Букошніца Букошніца
Carașova Карашова Карашова
Cărbunari Кербунарі Кербунарі
Ciclova Română Чиклова-Ромине Чиклова-Ромине
Ciuchici Чукіч Чукіч
Ciudanovița Чудановіца Чудановіца
Constantin Daicoviciu Константін-Дайковічу Константін-Дайковічу
Copăcele Копечеле Копечеле
Cornea Корня Корня
Cornereva Корнерева Корнерева
Coronini Короніні Коронінь
Dalboșeț Далбошец Далбошец
Doclin Доклін Доклін
Dognecea Догнеча Догнеча
Domașnea Домашня Домашня
Eftimie Murgu Ефтіміє-Мургу Ефтіміє-Мургу
Ezeriș Езеріш Езеріш
Fârliug Фирльюг Фирльюг Фирліуг
Forotic Форотік Форотік
Gârnic Гирнік Гирнік
Glimboca Глімбока Глімбока
Goruia Горуя Горуя
Grădinari Гредінарі Гредінарі
Iablanița Ябланіца Ябланіца
Lăpușnicel Лепушнічел Лепушнічел
Lăpușnicu Mare Лепушніку-Маре Лепушніку-Маре
Luncavița Лункавіца Лункавіца
Lupac Лупак Лупак
Marga Марга Марга
Măureni Меурені Меурень
Mehadia Мехадія Мехадія
Mehadica Мехадіка Мехадіка
Naidăș Найдеш Найдеш
Obreja Обрежа Обрежа
Ocna de Fier Окна-де-Ф'єр Окна-де-Ф'єр
Păltiniș Пелтініш Пелтініш
Pojejena Пожежена Пожежена
Prigor Прігор Прігор
Răcășdia Рекешдія Рекешдія
Ramna Рамна Рамна
Rusca Montană Руска-Монтане Руска-Монтане
Sacu Саку Саку
Sasca Montană Саска-Монтане Саска-Монтане
Sichevița Сікевіца Сікевіца
Slatina-Timiș Слатіна-Тіміш Слатіна-Тіміш
Socol Сокол Сокол
Șopotu Nou Шопоту-Ноу Шопоту-Ноу
Târnova Тирнова Тирнова
Teregova Терегова Терегова
Ticvaniu Mare Тікваніу-Маре Тікваніу-Маре
Topleț Топлец Топлец
Turnu Ruieni Турну-Руєні Турну-Руєнь
Văliug Вельюг Вельюг Веліуг
Vărădia Вередія Вередія
Vermeș Вермеш Вермеш
Vrani Врані Врань
Zăvoi Зевой Зевой
Zorlențu Mare Зорленцу-Маре Зорленцу-Маре

AradРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Almaș Алмаш Алмаш
Apateu Апатеу Апатеу
Archiș Аркіш Аркіш
Bata Бата Бата
Bârsa Бирса Бирса
Bârzava Бирзава Бирзава
Beliu Беліу Беліу
Birchiș Біркіш Біркіш
Bocsig Боксіг Боксіг
Brazii Бразій Бразій
Buteni Бутені Бутень
Cărand Керанд Керанд
Cermei Чермей Чермей
Chisindia Кісіндія Кісіндія
Conop Коноп Коноп
Covăsânț Ковесинц Ковесинц
Craiva Крайва Крайва
Dezna Дезна Дезна
Dieci Дьєч Дьєч Дієч?
Dorobanți Доробанці Доробанць
Fântânele Финтинеле Финтинеле
Felnac Фелнак Фелнак
Frumușeni Фрумушені Фрумушень
Ghioroc Гйорок Гйорок Гіорок? Гьорок?
Grăniceri Гренічері Гренічері
Gurahonț Гурахонц Гурахонц
Hălmagiu Хелмаджу Хелмаджу
Hălmăgel Хелмеджел Хелмеджел
Hășmaș Хешмаш Хешмаш
Ignești Ігнешті Ігнешть
Iratoșu Іратошу Іратошу
Livada Лівада Лівада
Macea Мача Мача
Mișca Мішка Мішка
Moneasa Моняса Моняса
Olari Оларі Оларі
Păuliș Пеуліш Пеуліш
Peregu Mare Перегу-Маре Перегу-Маре
Petriș Петріш Петріш
Pilu Пілу Пілу
Pleșcuța Плешкуца Плешкуца
Săvârșin Севиршин Севиршин
Secusigiu Секусіджу Секусіджу
Seleuș Селеуш Селеуш
Semlac Семлак Семлак
Sintea Mare Сінтя-Маре Сінтя-Маре
Socodor Сокодор Сокодор
Șagu Шагу Шагу
Șeitin Шейтін Шейтін
Șepreuș Шепреуш Шепреуш
Șicula Шикула Шикула
Șilindia Шиліндія Шиліндія
Șimand Шиманд Шиманд
Șiria Ширія Ширія
Șiștarovăț Шиштаровец Шиштаровец
Șofronea Шофроня Шофроня
Tauț Тауц Тауц
Târnova Тирнова Тирнова
Ususău Усусеу Усусеу
Vărădia de Mureș Вередія-де-Муреш Вередія-де-Муреш
Vârfurile Вирфуріле Вирфуріле
Vinga Вінга Вінга
Vladimirescu Владіміреску Владіміреску
Zăbrani Зебрані Зебрань
Zădăreni Зедерені Зедерень
Zărand Зеранд Зеранд
Zerind Зерінд Зерінд
Zimandu Nou Зіманду-Ноу Зіманду-Ноу

TimișРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Balinț Балінц Балінц
Banloc Банлок Банлок
Bara Бара Бара
Beba Veche Беба-Веке Беба-Веке
Becicherecu Mic Бечикереку-Мік Бечикереку-Мік
Belinț Белінц Белінц
Bethausen Бетхаусен Бетхаусен Бетгаузен? Схоже на німецьку
Biled Білед Білед
Birda Бірда Бірда
Bârna Бирна Бирна
Bogda Богда Богда
Boldur Болдур Болдур
Brestovăț Брестовец Брестовец
Bucovăț Буковец Буковец
Cărpiniș Керпініш Керпініш
Cenad Ченад Ченад
Cenei Ченей Ченей
Checea Кеча Кеча
Chevereșu Mare Кеверешу-Маре Кеверешу-Маре
Comloșu Mare Комлошу-Маре Комлошу-Маре
Coșteiu Коштею Коштею
Criciova Крічова Крічова
Curtea Куртя Куртя
Darova Дарова Дарова
Denta Дента Дента
Dudeștii Noi Дудештій-Ной Дудештій-Ной
Dudeștii Vechi Дудештій-Векі Дудештій-Векі
Dumbrava Думбрава Думбрава
Dumbrăvița Думбревіца Думбревіца
Fibiș Фібіш Фібіш
Fârdea Фирдя Фирдя
Foeni Фоєні Фоєнь
Gavojdia Гавождія Гавождія
Ghilad Гілад Гілад
Ghiroda Гірода Гірода
Ghizela Гізела Гізела
Giarmata Джармата Джармата
Giera Джієра Джієра
Giroc Джирок Джирок
Giulvăz Джулвез Джулвез
Gottlob Готтлоб Готтлоб
Iecea Mare Єча-Маре Єча-Маре
Jamu Mare Жаму-Маре Жаму-Маре
Jebel Жебел Жебел
Lenauheim Ленаухейм Ленаухейм Ленаугайм, якщо з німецької
Liebling Льєблінг Льєблінг Ліблінг - з нім.
Livezile Лівезіле Лівезіле
Lovrin Ловрін Ловрін
Margina Марджина Марджина
Mașloc Машлок Машлок
Mănăștiur Менештіур Менештіур
Moravița Моравіца Моравіца
Moșnița Nouă Мошніца-Ноуе Мошніца-Ноуе
Nădrag Недраг Недраг
Nițchidorf Ніцкідорф Ніцкідорф
Ohaba Lungă Охаба-Лунге Охаба-Лунге
Orțișoara Орцишоара Орцишоара
Otelec Отелек Отелек
Parța Парца Парца
Pădureni Педурені Педурень
Peciu Nou Печу-Ноу Печу-Ноу
Periam Пер'ям Пер'ям Періам
Pesac Песак Песак
Pietroasa П'єтроаса П'єтроаса
Pișchia Пішкія Пішкія
Racovița Раковіца Раковіца
Remetea Mare Реметя-Маре Реметя-Маре
Sacoșu Turcesc Сакошу-Турческ Сакошу-Турческ
Saravale Саравале Саравале
Satchinez Саткінез Саткінез
Săcălaz Секелаз Секелаз
Secaș Секаш Секаш
Sânandrei Синандрей Синандрей
Sânmihaiu Român Синміхаю-Ромин Синміхаю-Ромин
Sânpetru Mare Синпетру-Маре Синпетру-Маре
Șag Шаг Шаг
Șandra Шандра Шандра
Știuca Штіука Штіука
Teremia Mare Теремія-Маре Теремія-Маре
Tomești Томешті Томешть
Tomnatic Томнатік Томнатік
Topolovățu Mare Тополовецу-Маре Тополовецу-Маре
Tormac Тормак Тормак
Traian Vuia Траян-Вуя Траян-Вуя
Uivar Уйвар Уйвар
Valcani Валкані Валкань
Variaș Вар'яш Вар'яш Варіаш
Victor Vlad Delamarina Віктор-Влад-Деламаріна Віктор-Влад-Деламаріна
Voiteg Войтег Войтег

HunedoaraРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Baia de Criș Бая-де-Кріш Бая-де-Кріш
Balșa Балша Балша
Bănița Беніца Беніца
Baru Бару Бару
Băcia Беча Беча
Băița Бейца Бейца
Bătrâna Бетрина Бетрина
Beriu Беріу Беріу
Blăjeni Блежені Блежень
Boșorod Бошород Бошород
Brănișca Бренішка Бренішка
Bretea Română Бретя-Ромине Бретя-Ромине
Buceș Бучеш Бучеш
Bucureșci Букурешч Букурешч
Bulzeștii de Sus Булзештій-де-Сус Булзештій-де-Сус
Bunila Буніла Буніла
Burjuc Буржук Буржук
Cerbăl Чербел Чербел
Certeju de Sus Чертежу-де-Сус Чертежу-де-Сус
Cârjiți Киржиці Киржиць
Crișcior Крішчор Крішчор
Densuș Денсуш Денсуш
Dobra Добра Добра
General Berthelot Дженерал-Бертхелот Дженерал-Бертхелот Бертело, генерал був французький
Ghelari Геларі Геларі
Gurasada Гурасада Гурасада
Hărău Хереу Хереу
Ilia Ілія Ілія
Lăpugiu de Jos Лепуджу-де-Жос Лепуджу-де-Жос
Lelese Лелесе Лелесе
Lunca Cernii de Jos Лунка-Черній-де-Жос Лунка-Черній-де-Жос
Luncoiu de Jos Лункою-де-Жос Лункою-де-Жос
Mărtinești Мертінешті Мертінешть
Orăștioara de Sus Орештіоара-де-Сус Орештіоара-де-Сус
Pestișu Mic Пестішу-Мік Пестішу-Мік
Pui Пуй Пуй
Rapoltu Mare Раполту-Маре Раполту-Маре
Răchitova Рекітова Рекітова
Ribița Рібіца Рібіца
Râu de Mori Риу-де-Морі Риу-де-Морі
Romos Ромос Ромос
Sarmizegetusa Сармізеджетуса Сармізеджетуса Колись була така собі Сармізегетуза
Sălașu de Sus Селашу-де-Сус Селашу-де-Сус
Sântămăria-Orlea Синтемерія-Орля Синтемерія-Орля
Șoimuș Шоймуш Шоймуш
Teliucu Inferior Тельюку-Інферйор Тельюку-Інферйор Теліуку-Інферіор
Tomești Томешті Томешть
Toplița Топліца Топліца
Totești Тотешті Тотешть
Turdaș Турдаш Турдаш
Vața de Jos Ваца-де-Жос Ваца-де-Жос
Vălișoara Велішоара Велішоара
Vețel Вецел Вецел
Vorța Ворца Ворца
Zam Зам Зам

Satu MareРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Acâș Акиш Акиш
Agriș Агріш Агріш
Andrid Андрід Андрід
Apa Апа Апа
Bătarci Бетарч Бетарч
Beltiug Белтіуг Белтіуг
Berveni Бервені Бервень
Bixad Біксад Біксад
Bârsău Бирсеу Бирсеу
Bogdand Богданд Богданд
Botiz Ботіз Ботіз
Călinești-Oaș Келінешті-Оаш Келінешть-Оаш
Cămărzana Кемерзана Кемерзана
Cămin Кемін Кемін
Căpleni Кеплені Кеплень
Căuaș Кеуаш Кеуаш
Cehal Чехал Чехал
Certeze Чертезе Чертезе
Ciumești Чумешті Чумешть
Craidorolț Крайдоролц Крайдоролц
Crucișor Кручишор Кручишор
Culciu Кулчу Кулчу
Doba Доба Доба
Dorolț Доролц Доролц
Foieni Фоєні Фоєнь
Gherța Mică Герца-Міке Герца-Міке
Halmeu Халмеу Халмеу
Hodod Ходод Ходод
Homoroade Хомороаде Хомороаде
Lazuri Лазурі Лазурі
Medieșu Aurit Медьєшу-Ауріт Медьєшу-Ауріт Медієшу-Ауріт
Micula Мікула Мікула
Moftin Мофтін Мофтін
Odoreu Одореу Одореу
Orașu Nou Орашу-Ноу Орашу-Ноу
Păulești Пеулешті Пеулешть
Petrești Петрешті Петрешть
Pir Пір Пір
Pișcolt Пішколт Пішколт
Pomi Помі Помі
Porumbești Порумбешті Порумбешть
Racșa Ракша Ракша
Sanislău Саніслеу Саніслеу
Santău Сантеу Сантеу
Săcășeni Секешені Секешень
Săuca Сеука Сеука
Socond Соконд Соконд
Supur Супур Супур
Tarna Mare Тарна-Маре Тарна-Маре
Terebești Теребешті Теребешть
Tiream Тірям Тірям
Târșolț Тиршолц Тиршолц
Turț Турц Турц
Turulung Турулунг Турулунг
Urziceni Урзічені Урзічень
Valea Vinului Валя-Вінулуй Валя-Вінулуй
Vama Вама Вама
Vetiș Ветіш Ветіш
Viile Satu Mare Віїле-Сату-Маре Віїле-Сату-Маре

ClujРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Aghireșu Агірешу Агірешу
Aiton Айтон Айтон
Aluniș Алуніш Алуніш
Apahida Апахіда Апахіда
Așchileu Ашкілеу Ашкілеу
Baciu Бачу Бачу
Băișoara Бейшоара Бейшоара
Beliș Беліш Беліш
Bobâlna Бобилна Бобилна
Bonțida Бонцида Бонцида
Borșa Борша Борша
Buza Буза Буза
Căianu Кеяну Кеяну
Călărași Келераші Келераш
Călățele Келецеле Келецеле
Cămărașu Кемерашу Кемерашу
Căpușu Mare Кепушу-Маре Кепушу-Маре
Cășeiu Кешею Кешею
Cătina Кетіна Кетіна
Câțcău Кицкеу Кицкеу
Ceanu Mare Чану-Маре Чану-Маре
Chinteni Кінтені Кінтень
Chiuiești К'юєшті К'юєшть Кіуєшть
Ciucea Чуча Чуча
Ciurila Чуріла Чуріла
Cojocna Кожокна Кожокна
Cornești Корнешті Корнешть
Cuzdrioara Куздріоара Куздріоара
Dăbâca Дебика Дебика
Feleacu Феляку Феляку
Fizeșu Gherlii Фізешу-Герлій Фізешу-Герлій
Florești Флорешті Флорешть
Frata Фрата Фрата
Gârbău Гирбеу Гирбеу
Geaca Джака Джака
Gilău Джилеу Джилеу
Iara Яра Яра
Iclod Іклод Іклод
Izvoru Crișului Ізвору-Крішулуй Ізвору-Крішулуй
Jichișu de Jos Жикішу-де-Жос Жикішу-де-Жос
Jucu Жуку Жуку
Luna Луна Луна
Măguri-Răcătău Мегурі-Рекетеу Мегурі-Рекетеу
Mănăstireni Менестірені Менестірень
Mărgău Мергеу Мергеу
Mărișel Мерішел Мерішел
Mica Міка Міка
Mihai Viteazu Міхай-Вітязу Міхай-Вітязу
Mintiu Gherlii Мінтіу-Герлій Мінтіу-Герлій
Mociu Мочу Мочу
Moldovenești Молдовенешті Молдовенешть
Negreni Негрені Негрень
Pălatca Пелатка Пелатка
Panticeu Пантічеу Пантічеу
Petreștii de Jos Петрештій-де-Жос Петрештій-де-Жос
Ploscoș Плоскош Плоскош
Poieni Поєні Поєнь
Râșca Ришка Ришка
Recea-Cristur Реча-Крістур Реча-Крістур
Săcuieu Секуєу Секуєу
Săndulești Сендулешті Сендулешть
Săvădisla Севедісла Севедісла
Sâncraiu Синкраю Синкраю
Sânmartin Синмартін Синмартін
Sânpaul Синпаул Синпаул
Sic Сік Сік
Suatu Суату Суату
Tritenii de Jos Трітеній-де-Жос Трітеній-де-Жос
Tureni Турені Турень
Țaga Цага Цага
Unguraș Унгураш Унгураш
Vad Вад Вад
Valea Ierii Валя-Єрій Валя-Єрій
Viișoara Віїшоара Віїшоара
Vultureni Вултурені Вултурень

Bistrița-NăsăudРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Bistrița Bârgăului Бістріца-Биргеулуй Бістріца-Биргеулуй
Braniștea Браніштя Браніштя
Budacu de Jos Будаку-де-Жос Будаку-де-Жос
Budești Будешті Будешть
Căianu Mic Кеяну-Мік Кеяну-Мік
Cetate Четате Четате
Ciceu-Giurgești Чичеу-Джурджешті Чичеу-Джурджешть
Ciceu-Mihăiești Чичеу-Міхеєшті Чичеу-Міхеєшть
Chiochiș Кйокіш Кйокіш Кіокіш? Кьокіш?
Chiuza К'юза К'юза Кіуза?
Coșbuc Кошбук Кошбук
Dumitra Думітра Думітра
Dumitrița Думітріца Думітріца
Feldru Фелдру Фелдру
Galații Bistriței Галацій-Бістріцей Галацій-Бістріцей
Ilva Mare Ілва-Маре Ілва-Маре
Ilva Mică Ілва-Міке Ілва-Міке
Josenii Bârgăului Жосеній-Биргеулуй Жосеній-Биргеулуй
Lechința Лекінца Лекінца
Leșu Лешу Лешу
Livezile Лівезіле Лівезіле
Lunca Ilvei Лунка-Ілвей Лунка-Ілвей
Maieru Маєру Маєру
Matei Матей Матей
Măgura Ilvei Мегура-Ілвей Мегура-Ілвей
Mărișelu Мерішелу Мерішелу
Miceștii de Câmpie Мічештій-де-Кимпіє Мічештій-де-Кимпіє
Milaș Мілаш Мілаш
Monor Монор Монор
Negrilești Негрілешті Негрілешть
Nimigea Німіджа Німіджа
Nușeni Нушені Нушень
Parva Парва Парва
Petru Rareș Петру-Рареш Петру-Рареш
Poiana Ilvei Пояна-Ілвей Пояна-Ілвей
Prundu Bârgăului Прунду-Биргеулуй Прунду-Биргеулуй
Rebra Ребра Ребра
Rebrișoara Ребрішоара Ребрішоара
Rodna Родна Родна
Romuli Ромулі Ромуль
Runcu Salvei Рунку-Салвей Рунку-Салвей
Salva Салва Салва
Sânmihaiu de Câmpie Синміхаю-де-Кимпіє Синміхаю-де-Кимпіє
Silivașu de Câmpie Сілівашу-де-Кимпіє Сілівашу-де-Кимпіє
Spermezeu Спермезеу Спермезеу
Șanț Шанц Шанц
Șieu Ш'єу Ш'єу Шієу
Șieu-Măgheruș Ш'єу-Мегеруш Ш'єу-Мегеруш Шієу-Мегеруш
Șieu-Odorhei Ш'єу-Одорхей Ш'єу-Одорхей Шієу-Одорхей
Șieuț Ш'єуц Ш'єуц Шієуц
Șintereag Шинтеряг Шинтеряг
Târlișua Тирлішуа Тирлішуа
Teaca Тяка Тяка
Telciu Телчу Телчу
Tiha Bârgăului Тіха-Биргеулуй Тіха-Биргеулуй
Uriu Уріу Уріу
Urmeniș Урменіш Урменіш
Zagra Загра Загра

BihorРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Abram Абрам Абрам
Abrămuț Абремуц Абремуц
Aștileu Аштілеу Аштілеу
Aușeu Аушеу Аушеу
Avram Iancu Аврам-Янку Аврам-Янку
Balc Балк Балк
Batăr Батер Батер
Biharia Біхарія Біхарія
Boianu Mare Бояну-Маре Бояну-Маре
Borod Бород Бород
Borș Борш Борш
Bratca Братка Братка
Brusturi Брустурі Брустурі
Budureasa Будуряса Будуряса
Buduslău Будуслеу Будуслеу
Bulz Булз Булз
Buntești Бунтешті Бунтешть
Căbești Кебешті Кебешть
Căpâlna Кепилна Кепилна
Cărpinet Керпінет Керпінет
Cefa Чефа Чефа
Ceica Чейка Чейка
Cetariu Четаріу Четаріу
Cherechiu Керекіу Керекіу
Chișlaz Кішлаз Кішлаз
Ciuhoi Чухой Чухой
Ciumeghiu Чумегіу Чумегіу
Câmpani Кимпані Кимпань
Cociuba Mare Кочуба-Маре Кочуба-Маре
Copăcel Копечел Копечел
Criștioru de Jos Кріштіору-де-Жос Кріштіору-де-Жос
Curățele Курецеле Курецеле
Curtuișeni Куртуйшені Куртуйшень
Derna Дерна Дерна
Diosig Дьйосіг Дьйосіг Діосіг
Dobrești Добрешті Добрешть
Drăgănești Дрегенешті Дрегенешть
Drăgești Дреджешті Дреджешть
Finiș Фініш Фініш
Gepiu Джепіу Джепіу
Girișu de Criș Джирішу-де-Кріш Джирішу-де-Кріш
Hidișelu de Sus Хідішелу-де-Сус Хідішелу-де-Сус
Holod Холод Холод
Husasău de Tinca Хусасеу-де-Тінка Хусасеу-де-Тінка
Ineu Інеу Інеу
Lazuri de Beiuș Лазурі-де-Беюш Лазурі-де-Беюш
Lăzăreni Лезерені Лезерень
Lugașu de Jos Лугашу-де-Жос Лугашу-де-Жос
Lunca Лунка Лунка
Mădăras Медерас Медерас
Măgești Меджешті Меджешть
Nojorid Ножорід Ножорід
Olcea Олча Олча
Oșorhei Ошорхей Ошорхей
Paleu Палеу Палеу
Pietroasa П'єтроаса П'єтроаса
Pocola Покола Покола
Pomezeu Помезеу Помезеу
Popești Попешті Попешть
Răbăgani Ребегані Ребегань
Remetea Реметя Реметя
Rieni Р'єні Р'єнь Рієнь
Roșia Рошія Рошія
Roșiori Рошйорі Рошйор Рошіорі
Săcădat Секедат Секедат
Sălacea Селача Селача
Sălard Селард Селард
Sâmbăta Симбета Симбета
Sânmartin Синмартін Синмартін
Sânnicolau Român Синніколау-Ромин Синніколау-Ромин
Sântandrei Синтандрей Синтандрей
Sârbi Сирбі Сирбі
Spinuș Спінуш Спінуш
Suplacu de Barcău Суплаку-де-Баркеу Суплаку-де-Баркеу
Șimian Шим'ян Шим'ян Шиміан
Șinteu Шинтеу Шинтеу
Șoimi Шоймі Шоймі
Șuncuiuș Шункуюш Шункуюш
Tarcea Тарча Тарча
Tămășeu Темешеу Темешеу
Tărcaia Теркая Теркая
Tăuteu Теутеу Теутеу
Tileagd Тілягд Тілягд
Tinca Тінка Тінка
Toboliu Тоболіу Тоболіу
Tulca Тулка Тулка
Țețchea Цецкя Цецкя
Uileacu de Beiuș Уйляку-де-Беюш Уйляку-де-Беюш
Vadu Crișului Ваду-Крішулуй Ваду-Крішулуй
Viișoara Віїшоара Віїшоара Я писав його як "Віішоара" --visem 08:44, 8 серпня 2011 (UTC)
за правописом після голосних пишеться ї.--Анатолій (обг.) 08:49, 8 серпня 2011 (UTC)
Тоді переіменовую своє --visem 21:37, 8 серпня 2011 (UTC)
Vârciorog Вирчорог Вирчорог

MaramureșРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Ardusat Ардусат Ардусат
Ariniș Арініш Арініш
Asuaju de Sus Асуажу-де-Сус Асуажу-де-Сус
Băița de sub Codru Бейца-де-суб-Кодру Бейца-де-суб-Кодру
Băiuț Беюц Беюц
Bârsana Бирсана Бирсана
Băsești Бесешті Бесешть
Bicaz Біказ Біказ
Bistra Бістра Бістра українська назва: Бистра/Бистрий, включає села Красна/Красний/Вишівська Kрасна (Crasna Vișeului) і Вишiвська Дοлина/Вишавська Долина (Valea Vișeului)
Bocicoiu Mare Бочикою-Маре Бочикою-Маре українська назва: Великий Бичків, включає села: Великий Бичків (Bocicoiu Mare), Кричунів (Crăciuneşti), Луг над Тисою (Lunca la Tisa) і Миків/Миково/Тиса (Tisa).
Bogdan Vodă Богдан-Воде Богдан-Воде
Boiu Mare Бою-Маре Бою-Маре
Botiza Ботіза Ботіза
Budești Будешті Будешть
Călinești Келінешті Келінешть
Câmpulung la Tisa Кимпулунг-ла-Тіса Кимпулунг-ла-Тіса українська назва: Довге Поле
Cernești Чернешті Чернешть
Cicârlău Чикирлеу Чикирлеу
Coaș Коаш Коаш
Coltău Колтеу Колтеу
Copalnic-Mănăștur Копалнік-Менештур Копалнік-Менештур
Coroieni Короєні Короєнь
Cupșeni Купшені Купшень
Desești Десешті Десешть
Dumbrăvița Думбревіца Думбревіца
Fărcașa Феркаша Феркаша
Gârdani Гирдані Гирдань
Giulești Джулешті Джулешть
Groși Гроші Грош
Groșii Țibleșului Грошій-Циблешулуй Грошій-Циблешулуй
Ieud Єуд Єуд
Lăpuș Лепуш Лепуш
Leordina Леордіна Леордіна
Mireșu Mare Мірешу-Маре Мірешу-Маре
Moisei Мойсей Мойсей
Oarța de Jos Оарца-де-Жос Оарца-де-Жос
Ocna Șugatag Окна-Шугатаг Окна-Шугатаг
Oncești Ончешті Ончешть
Petrova Петрова Петрова
Poienile de sub Munte Поєніле-де-суб-Мунте Поєніле-де-суб-Мунте українська назва: Руська Поляна
Є Русь Поляни (комуна). Часом пишуть Русь-Поляни чи просто Поляни
Poienile Izei Поєніле-Ізей Поєніле-Ізей
Recea Реча Реча
Remetea Chioarului Реметя-Кйоарулуй Реметя-Кйоарулуй Кіоарулуй? Кьоарулуй?
Remeți Ремеці Ремець українська назва: Ремета/Ремети (включає села Тячів (Teceu Mic) і Каминиця(?) (Piatra))
Repedea Репедя Репедя українська назва: Кривий/Криве
Rona de Jos Рона-де-Жос Рона-де-Жос
Rona de Sus Рона-де-Сус Рона-де-Сус українська назва: Bишня Рівня (або Верхня Рівня/Рівна) (включає також село Коштіль (Coștiui))
Rozavlea Розавля Розавля
Ruscova Рускова Рускова українська назва: Русково
Săcălășeni Секелешені Секелешень
Săcel Сечел Сечел
Sălsig Селсіг Селсіг
Săpânța Сепинца Сепинца
Sarasău Сарасеу Сарасеу
Satulung Сатулунг Сатулунг
Șieu Ш'єу Ш'єу Шієу
Șișești Шишешті Шишешть
Strâmtura Стримтура Стримтура
Suciu de Sus Сучу-де-Сус Сучу-де-Сус
Vadu Izei Ваду-Ізей Ваду-Ізей
Valea Chioarului Валя-Кйоарулуй Валя-Кйоарулуй Кіоарулуй? Кьоарулуй?
Vima Mică Віма-Міке Віма-Міке
Vișeu de Jos Вішеу-де-Жос Вішеу-де-Жос українська назва: Вишово-Нижнє

SălajРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Agrij Агріж Агріж
Almașu Алмашу Алмашу
Băbeni Бебені Бебень
Bălan Белан Белан
Bănișor Бенішор Бенішор
Benesat Бенесат Бенесат
Bobota Бобота Бобота
Bocșa Бокша Бокша
Boghiș Богіш Богіш
Buciumi Бучумі Бучумі
Camăr Камер Камер
Carastelec Карастелек Карастелек
Chieșd К'єшд К'єшд Кієшд?
Cizer Чизер Чизер
Coșeiu Кошею Кошею
Crasna Красна Красна
Creaca Кряка Кряка
Crișeni Крішені Крішень
Cristolț Крістолц Крістолц
Cuzăplac Кузеплак Кузеплак
Dobrin Добрін Добрін
Dragu Драгу Драгу
Fildu de Jos Філду-де-Жос Філду-де-Жос
Gâlgău Гилгеу Гилгеу
Gârbou Гирбоу Гирбоу
Halmășd Халмешд Халмешд
Hereclean Хереклян Хереклян
Hida Хіда Хіда
Horoatu Crasnei Хороату-Красней Хороату-Красней
Ileanda Ілянда Ілянда
Ip Іп Іп
Letca Летка Летка
Lozna Лозна Лозна
Măeriște Меєріште Меєріште
Marca Марка Марка
Meseșenii de Jos Месешеній-де-Жос Месешеній-де-Жос
Mirșid Міршид Міршид
Năpradea Непрадя Непрадя
Nușfalău Нушфалеу Нушфалеу
Pericei Перічей Перічей
Plopiș Плопіш Плопіш
Poiana Blenchii Пояна-Бленкій Пояна-Бленкій
Românași Роминаші Роминаш
Rus Рус Рус
Sălățig Селециг Селециг
Sâg Сиг Сиг
Sânmihaiu Almașului Синміхаю-Алмашулуй Синміхаю-Алмашулуй
Someș-Odorhei Сомеш-Одорхей Сомеш-Одорхей
Surduc Сурдук Сурдук
Șamșud Шамшуд Шамшуд
Șărmășag Шермешаг Шермешаг
Șimișna Шимішна Шимішна
Treznea Трезня Трезня
Valcău de Jos Валкеу-де-Жос Валкеу-де-Жос
Vârșolț Виршолц Виршолц
Zalha Залха Залха
Zimbor Зімбор Зімбор

BrașovРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Apața Апаца Апаца
Augustin Аугустін Аугустін
Beclean Беклян Беклян
Bod Бод Бод
Bran Бран Бран
Budila Буділа Буділа
Bunești Бунешті Бунешть
Cața Каца Каца
Comăna Комена Комена
Cincu Чинку Чинку
Cristian Крістіан Крістіан
Crizbav Крізбав Крізбав
Drăguș Дрегуш Дрегуш
Dumbrăvița Думбревіца Думбревіца
Feldioara Фелдіоара Фелдіоара
Fundata Фундата Фундата
Hălchiu Хелкіу Хелкіу
Hărman Херман Херман
Hârseni Хирсені Хирсень
Hoghiz Хогіз Хогіз
Holbav Холбав Холбав
Homorod Хомород Хомород
Jibert Жиберт Жиберт
Lisa Ліса Ліса
Mândra Миндра Миндра
Măieruș Меєруш Меєруш
Moieciu Моєчу Моєчу
Ormeniș Орменіш Орменіш
Părău Переу Переу
Poiana Mărului Пояна-Мерулуй Пояна-Мерулуй
Prejmer Прежмер Прежмер
Racoș Ракош Ракош
Recea Реча Реча
Șercaia Шеркая Шеркая
Șinca Шинка Шинка
Șinca Nouă Шинка-Ноуе Шинка-Ноуе
Sâmbăta de Sus Симбета-де-Сус Симбета-де-Сус
Sânpetru Синпетру Синпетру
Șoarș Шоарш Шоарш
Tărlungeni Терлунджені Терлунджень
Teliu Теліу Теліу
Ticușu Тікушу Тікушу
Ucea Уча Уча
Ungra Унгра Унгра
Vama Buzăului Вама-Бузеулуй Вама-Бузеулуй
Viștea Віштя Віштя
Voila Войла Войла
Vulcan Вулкан Вулкан

MureșРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Acățari Акецарі Акецарі
Adămuș Адемуш Адемуш
Albești Албешті Албешть
Aluniș Алуніш Алуніш
Apold Аполд Аполд
Ațintiș Ацинтіш Ацинтіш
Bahnea Бахня Бахня
Band Банд Банд
Batoș Батош Батош
Băgaciu Бегачу Бегачу
Băla Бела Бела
Bălăușeri Белеушері Белеушері
Beica de Jos Бейка-де-Жос Бейка-де-Жос
Bereni Берені Берень
Bichiș Бікіш Бікіш
Bogata Богата Богата
Brâncovenești Бринковенешті Бринковенешть
Breaza Бряза Бряза
Ceuașu de Câmpie Чеуашу-де-Кимпіє Чеуашу-де-Кимпіє
Chețani Кецані Кецань
Chiheru de Jos Кіхеру-де-Жос Кіхеру-де-Жос
Coroisânmărtin Коройсинмертін Коройсинмертін
Corunca Корунка Корунка
Cozma Козма Козма
Crăciunești Кречунешті Кречунешть
Crăiești Креєшті Креєшть
Cristești Крістешті Крістешть
Cucerdea Кучердя Кучердя
Cuci Куч Куч
Daneș Данеш Данеш
Deda Деда Деда
Eremitu Ереміту Ереміту
Ernei Ерней Ерней
Fărăgău Ферегеу Ферегеу
Fântânele Финтинеле Финтинеле
Gălești Гелешті Гелешть
Gănești Генешті Генешть
Gheorghe Doja Георге-Дожа Георге-Дожа
Ghindari Гіндарі Гіндарі
Glodeni Глодені Глодень
Gornești Горнешті Горнешть
Grebenișu de Câmpie Гребенішу-де-Кимпіє Гребенішу-де-Кимпіє
Gurghiu Гургіу Гургіу
Hodac Ходак Ходак
Hodoșa Ходоша Ходоша
Ibănești Ібенешті Ібенешть
Iclănzel Іклензел Іклензел
Ideciu de Jos Ідечу-де-Жос Ідечу-де-Жос
Livezeni Лівезені Лівезень
Lunca Лунка Лунка
Lunca Bradului Лунка-Брадулуй Лунка-Брадулуй
Măgherani Мегерані Мегерань
Mica Міка Міка
Miheșu de Câmpie Міхешу-де-Кимпіє Міхешу-де-Кимпіє
Nadeș Надеш Надеш
Neaua Няуа Няуа
Ogra Огра Огра
Papiu Ilarian Папіу-Ілар'ян Папіу-Ілар'ян Папіу-Іларіан
Pănet Пенет Пенет
Păsăreni Песерені Песерень
Petelea Петеля Петеля
Pogăceaua Погечауа Погечауа
Râciu Ричу Ричу
Răstolița Рестоліца Рестоліца
Rușii-Munți Рушій-Мунці Рушій-Мунць
Saschiz Саскіз Саскіз
Sâncraiu de Mureș Синкраю-де-Муреш Синкраю-де-Муреш
Sângeorgiu de Mureș Синджорджу-де-Муреш Синджорджу-де-Муреш
Sânger Синджер Синджер
Sânpaul Синпаул Синпаул
Sânpetru de Câmpie Синпетру-де-Кимпіє Синпетру-де-Кимпіє
Sântana de Mureș Синтана-де-Муреш Синтана-де-Муреш
Solovăstru Соловестру Соловестру
Stânceni Стинчені Стинчень
Suplac Суплак Суплак
Suseni Сусені Сусень
Șăulia Шеулія Шеулія
Șincai Шинкай Шинкай
Tăureni Теурені Теурень
Valea Largă Валя-Ларге Валя-Ларге
Vărgata Вергата Вергата
Vânători Винеторі Винеторі
Vătava Ветава Ветава
Vețca Вецка Вецка
Viișoara Віїшоара Віїшоара
Voivodeni Войводені Войводень
Zagăr Загер Загер
Zau de Câmpie Зау-де-Кимпіє Зау-де-Кимпіє

HarghitaРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Atid Атід Атід
Avrămești Авремешті Авремешть
Bilbor Білбор Білбор
Brădești Бредешті Бредешть
Căpâlnița Кепилніца Кепилніца
Cârța Кирца Кирца
Ciceu Чичеу Чичеу
Ciucsângeorgiu Чуксинджорджу Чуксинджорджу
Ciumani Чумані Чумань
Corbu Корбу Корбу
Corund Корунд Корунд
Cozmeni Козмені Козмень
Dănești Денешті Денешть
Dârjiu Диржіу Диржіу
Dealu Дялу Дялу
Ditrău Дітреу Дітреу
Feliceni Фелічені Фелічень
Frumoasa Фрумоаса Фрумоаса
Gălăuțaș Гелеуцаш Гелеуцаш
Joseni Жосені Жосень
Lăzarea Лезаря Лезаря
Leliceni Лелічені Лелічень
Lueta Луета Луета
Lunca de Jos Лунка-де-Жос Лунка-де-Жос
Lunca de Sus Лунка-де-Сус Лунка-де-Сус
Lupeni Лупені Лупень
Mădăraș Медераш Медераш
Mărtiniș Мертініш Мертініш
Merești Мерешті Мерешть
Mihăileni Міхейлені Міхейлень
Mugeni Муджені Муджень
Ocland Окланд Окланд
Păuleni-Ciuc Пеулені-Чук Пеулень-Чук
Plăieșii de Jos Плеєшій-де-Жос Плеєшій-де-Жос
Porumbenii Mari Порумбеній-Марі Порумбеній-Марі
Praid Прайд Прайд
Racu Раку Раку
Remetea Реметя Реметя
Săcel Сечел Сечел
Sâncrăieni Синкреєні Синкреєнь
Sândominic Синдомінік Синдомінік
Sânmartin Синмартін Синмартін
Sânsimion Синсімйон Синсімйон Синсіміон
Sântimbru Синтімбру Синтімбру
Sărmaș Сермаш Сермаш
Satu Mare Сату-Маре Сату-Маре
Secuieni Секуєні Секуєнь
Siculeni Сікулені Сікулень
Șimonești Шимонешті Шимонешть
Subcetate Субчетате Субчетате
Suseni Сусені Сусень
Tomești Томешті Томешть
Tulgheș Тулгеш Тулгеш
Tușnad Тушнад Тушнад
Ulieș Ульєш Ульєш Улієш?
Vărșag Вершаг Вершаг
Voșlăbeni Вошлебені Вошлебень
Zetea Зетя Зетя

AlbaРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Albac Албак Албак
Almașu Mare Алмашу-Маре Алмашу-Маре
Arieșeni Ар'єшені Ар'єшень Арієшень
Avram Iancu Аврам-Янку Аврам-Янку
Berghin Бергін Бергін
Bistra Бістра Бістра
Blandiana Бландьяна Бландьяна Бландіана
Bucerdea Grânoasă Бучердя-Гриноасе Бучердя-Гриноасе
Bucium Бучум Бучум
Câlnic Килнік Килнік
Cenade Ченаде Ченаде
Cergău Чергеу Чергеу
Ceru-Băcăinți Черу-Бекеїнці Черу-Бекеїнць
Cetatea de Baltă Четатя-де-Балте Четатя-де-Балте
Ciugud Чугуд Чугуд
Ciuruleasa Чуруляса Чуруляса
Crăciunelu de Jos Кречунелу-де-Жос Кречунелу-де-Жос
Cricău Крікеу Крікеу
Cut Кут Кут
Daia Română Дая-Ромине Дая-Ромине
Doștat Доштат Доштат
Fărău Фереу Фереу
Galda de Jos Галда-де-Жос Галда-де-Жос
Gârda de Sus Гирда-де-Сус Гирда-де-Сус
Gârbova Гирбова Гирбова
Hopârta Хопирта Хопирта
Horea Хоря Хоря
Ighiu Ігіу Ігіу
Întregalde Интрегалде Интрегалде
Jidvei Жидвей Жидвей
Livezile Лівезіле Лівезіле
Lupșa Лупша Лупша
Lopadea Nouă Лопадя-Ноуе Лопадя-Ноуе
Lunca Mureșului Лунка-Мурешулуй Лунка-Мурешулуй
Meteș Метеш Метеш
Mihalț Міхалц Міхалц
Mirăslău Міреслеу Міреслеу
Mogoș Могош Могош
Noșlac Ношлак Ношлак
Ocoliș Околіш Околіш
Ohaba Охаба Охаба
Pianu П'яну П'яну Піану
Poiana Vadului Пояна-Вадулуй Пояна-Вадулуй
Ponor Понор Понор
Poșaga Пошага Пошага
Rădești Редешті Редешть
Râmeț Римец Римец
Rimetea Ріметя Ріметя
Roșia de Secaș Рошія-де-Секаш Рошія-де-Секаш
Roșia Montană Рошія-Монтане Рошія-Монтане
Sălciua Селчуа Селчуа
Săliștea Селіштя Селіштя
Săsciori Сесчорі Сесчорі
Sâncel Синчел Синчел
Sântimbru Синтімбру Синтімбру
Scărișoara Скерішоара Скерішоара
Stremț Стремц Стремц
Sohodol Соходол Соходол
Șibot Шибот Шибот
Șona Шона Шона
Șpring Шпрінг Шпрінг
Șugag Шугаг Шугаг
Unirea Уніря Уніря
Vadu Moților Ваду-Моцилор Ваду-Моцилор
Valea Lungă Валя-Лунге Валя-Лунге
Vidra Відра Відра
Vințu de Jos Вінцу-де-Жос Вінцу-де-Жос

CovasnaРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Aita Mare Айта-Маре Айта-Маре
Arcuș Аркуш Аркуш
Barcani Баркані Баркань
Bățani Бецані Бецань
Belin Белін Белін
Bixad Біксад Біксад
Bodoc Бодок Бодок
Boroșneu Mare Борошнеу-Маре Борошнеу-Маре
Brăduț Бредуц Бредуц
Brateș Братеш Братеш
Brețcu Брецку Брецку
Catalina Каталіна Каталіна
Cernat Чернат Чернат
Chichiș Кікіш Кікіш
Comandău Командеу Командеу
Dalnic Далнік Далнік
Dobârlău Добирлеу Добирлеу
Estelnic Естелнік Естелнік
Ghelința Гелінца Гелінца
Ghidfalău Гідфалеу Гідфалеу
Hăghig Хегіг Хегіг
Ilieni Ільєні Ільєнь Ілієнь
Lemnia Лемнія Лемнія
Malnaș Малнаш Малнаш
Mereni Мерені Мерень
Micfalău Мікфалеу Мікфалеу
Moacșa Моакша Моакша
Ojdula Ождула Ождула
Ozun Озун Озун
Poian Поян Поян
Reci Реч Реч
Sânzieni Синзьєні Синзьєнь Синзієнь
Sita Buzăului Сіта-Бузеулуй Сіта-Бузеулуй
Turia Турія Турія
Vâlcele Вилчеле Вилчеле
Valea Crișului Валя-Крішулуй Валя-Крішулуй
Valea Mare Валя-Маре Валя-Маре
Vârghiș Виргіш Виргіш
Zăbala Зебала Зебала
Zagon Загон Загон

SibiuРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
Alma Алма Алма
Alțâna Алцина Алцина
Apoldu de Jos Аполду-де-Жос Аполду-де-Жос
Arpașu de Jos Арпашу-де-Жос Арпашу-де-Жос
Ațel Ацел Ацел
Axente Sever Аксенте-Север Аксенте-Север
Bazna Базна Базна
Bârghiș Биргіш Биргіш
Biertan Б'єртан Б'єртан
Blăjel Блежел Блежел
Boița Бойца Бойца
Brateiu Братею Братею
Brădeni Бредені Бредень
Bruiu Брую Брую
Chirpăr Кірпер Кірпер
Cârța Кирца Кирца
Cârțișoara Кирцишоара Кирцишоара
Cristian Крістіан Крістіан
Dârlos Дирлос Дирлос
Gura Râului Гура-Риулуй Гура-Риулуй
Hoghilag Хогілаг Хогілаг
Iacobeni Якобені Якобень
Jina Жина Жина
Laslea Ласля Ласля
Loamneș Лоамнеш Лоамнеш
Ludoș Лудош Лудош
Marpod Марпод Марпод
Merghindeal Мергіндял Мергіндял
Micăsasa Мікесаса Мікесаса
Mihăileni Міхейлені Міхейлень
Moșna Мошна Мошна
Nocrich Нокрікх Нокрікх Нокріх? Дивна назва
Orlat Орлат Орлат
Păuca Пеука Пеука
Poiana Sibiului Пояна-Сібіулуй Пояна-Сібіулуй
Poplaca Поплака Поплака
Porumbacu de Jos Порумбаку-де-Жос Порумбаку-де-Жос
Racovița Раковіца Раковіца
Rășinari Решинарі Решинарі
Râu Sadului Риу-Садулуй Риу-Садулуй
Roșia Рошія Рошія
Sadu Саду Саду
Slimnic Слімнік Слімнік
Șeica Mare Шейка-Маре Шейка-Маре
Șeica Mică Шейка-Міке Шейка-Міке
Șelimbăr Шелімбер Шелімбер
Șura Mare Шура-Маре Шура-Маре
Șura Mică Шура-Міке Шура-Міке
Tilișca Тілішка Тілішка
Târnava Тирнава Тирнава
Turnu Roșu Турну-Рошу Турну-Рошу
Valea Viilor Валя-Віїлор Валя-Віїлор
Vurpăr Вурпер Вурпер

IlfovРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки
1 Decembrie 1 Дечембріє 1 Дечембріє Або Интий-Дечембріє
Afumați Афумаці Афумаць
Balotești Балотешті Балотешть
Berceni Берчені Берчень
Brănești Бренешті Бренешть
Cernica Черніка Черніка
Chiajna К'яжна К'яжна Кіажна
Ciolpani Чолпані Чолпань
Ciorogârla Чорогирла Чорогирла
Clinceni Клінчені Клінчень
Copăceni Копечені Копечень
Corbeanca Корбянка Корбянка
Cornetu Корнету Корнету
Dărăști-Ilfov Дерешті-Ілфов Дерешть-Ілфов
Dascălu Даскелу Даскелу
Dobroești Доброєшті Доброєшть
Domnești Домнешті Домнешть
Dragomirești-Vale Драгомірешті-Вале Драгомірешть-Вале
Găneasa Геняса Геняса
Glina Гліна Гліна
Grădiștea Гредіштя Гредіштя
Gruiu Грую Грую
Jilava Жилава Жилава
Moara Vlăsiei Моара-Влесьєй Моара-Влесьєй Моара-Влесієй
Mogoșoaia Могошоая Могошоая
Nuci Нуч Нуч
Periș Періш Періш
Petrăchioaia Петрекйоая Петрекйоая Петрекіоая? Петрекьоая?
Snagov Снагов Снагов
Ștefăneștii de Jos Штефенештій-де-Жос Штефенештій-де-Жос
Tunari Тунарі Тунарі
Vidra Відра Відра

BucureștiРедагувати

Румунська назва Трансліт1 Трансліт2 Примітки

Міста РумуніїРедагувати

Муніципії/муніципалітети РумуніїРедагувати

Румунська назва Повіт Трансліт1 Трансліт2 Укр. стаття
Adjud Vrancea Аджуд Аджуд
Aiud Alba Аюд Аюд
Alba Iulia Alba Алба-Юлія Алба-Юлія Алба-Юлія
Alexandria Teleorman Александрія Александрія Александрія (Румунія)
Arad Arad Арад Арад Арад
Băilești Dolj Бейлешті Бейлешть
Bârlad Vaslui Бирлад Бирлад Бирлад (місто)
Beiuș Bihor Беюш Беюш
Bistrița Bistrița-Năsăud Бістріца Бістріца Бистриця (місто)
Blaj Alba Блаж Блаж
Brăila Brăila Бреїла Бреїла Браїла
Brașov Brașov Брашов Брашов Брашов
Calafat Dolj Калафат Калафат
Călărași Călărași Келераші Келераш
Câmpina Prahova Кимпіна Кимпіна
Câmpulung Argeș Кимпулунг Кимпулунг
Caracal Olt Каракал Каракал Каракал (місто)
Caransebeș Caraș-Severin Карансебеш Карансебеш
Carei Satu Mare Карей Карей
Codlea Brașov Кодля Кодля
Craiova Dolj Крайова Крайова Крайова
Curtea de Argeș Argeș Куртя-де-Арджеш Куртя-де-Арджеш
Dorohoi Botoșani Дорохой Дорохой
Drăgășani Vâlcea Дрегешані Дрегешань
Drobeta-Turnu Severin Mehedinți Дробета-Турну-Северин Дробета-Турну-Северин
Făgăraș Brașov Фегераш Фегераш Фегераш
Fălticeni Suceava Фелтічені Фелтічень
Fetești Ialomița Фетешті Фетешть
Focșani Vrancea Фокшані Фокшань Фокшани
Galați Galați Галаці Галац Галац
Gheorgheni Harghita Георгені Георгень
Giurgiu Giurgiu Джурджу Джурджу
Hunedoara Hunedoara Хунедоара Хунедоара Хунедоара (місто)
Huși Vaslui Хуші Хуш
Lugoj Timiș Лугож Лугож Лугож
Lupeni Hunedoara Лупені Лупень Лупені
Mangalia Constanța Мангалія Мангалія Мангалія
Marghita Bihor Маргіта Маргіта
Medgidia Constanța Меджидія Меджидія Меджидія
Mediaș Sibiu Медіаш Медіаш
Miercurea Ciuc Harghita М'єркуря-Чук М'єркуря-Чук
Moinești Bacău Мойнешті Мойнешть
Moreni Dâmbovița Морені Морень
Motru Gorj Мотру Мотру
Odorheiu Secuiesc Harghita Одорхею-Секуєск Одорхею-Секуєск
Oltenița Călărași Олтеніца Олтеніца
Onești Bacău Онешті Онешть Онешті
Orăștie Hunedoara Орештіє Орештіє
Orșova Mehedinți Оршова Оршова
Pașcani Iași Пашкані Пашкань
Petroșani Hunedoara Петрошані Петрошань
Piatra Neamț Neamț П'ятра-Нямц П'ятра-Нямц
Ploiești Prahova Плоєшті Плоєшть Плоєшті
Rădăuți Suceava Редеуці Редеуць Радівці
Râmnicu Vâlcea Vâlcea Римніку-Вилча Римніку-Вилча
Reghin Mureș Регін Регін
Reșița Caraș-Severin Решица Решица
Roman Neamț Роман Роман Роман (місто)
Roșiorii de Vede Teleorman Рошіорій-де-Веде Рошіорій-де-Веде
Săcele Brașov Сечеле Сечеле
Salonta Bihor Салонта Салонта
Satu Mare Satu Mare Сату-Маре Сату-Маре Сату-Маре
Sebeș Alba Себеш Себеш
Sfântu Gheorghe Covasna Сфинту-Георге Сфинту-Георге
Sibiu Sibiu Сібіу Сібіу Сібіу (місто)
Sighișoara Mureș Сігішоара Сігішоара Сігішоара
Slobozia Ialomița Слобозія Слобозія Слобозія
Suceava Suceava Сучава Сучава Сучава (місто)
Târgoviște Dâmbovița Тирговіште Тирговіште Тирговіште
Târgu Jiu Gorj Тиргу-Жіу Тиргу-Жіу
Târgu Mureș Mureș Тиргу-Муреш Тиргу-Муреш Тиргу-Муреш
Târgu Secuiesc Covasna Тиргу-Секуєск Тиргу-Секуєск
Târnăveni Mureș Тирневені Тирневень Тирневені
Tecuci Galați Текуч Текуч Текуч
Toplița Harghita Топліца Топліца
Tulcea Tulcea Тулча Тулча Тульча
Turnu Măgurele Teleorman Турну-Мегуреле Турну-Мегуреле
Urziceni Ialomița Урзічені Урзічень
Vaslui Vaslui Васлуй Васлуй Васлуй (місто)
Vatra Dornei Suceava Ватра-Дорней Ватра-Дорней
Vulcan Hunedoara Вулкан Вулкан
Zalău Sălaj Залеу Залеу
Zimnicea Teleorman Зімніча Зімніча
Bacău Bacău Бакеу Бакеу Бакеу
Baia Mare Maramureș Бая-Маре Бая-Маре Бая-Маре
Botoșani Botoșani Ботошані Ботошань Ботошані
Brad Hunedoara Брад Брад
București None Букурешті Букурешть Бухарест
Buzău Buzău Бузеу Бузеу Бузеу (місто)
Câmpia Turzii Cluj Кимпія-Турзій Кимпія-Турзій Кимпія-Турзій
Câmpulung Moldovenesc Suceava Кимпулунг-Молдовенеск Кимпулунг-Молдовенеск укр.назви: Кимполунг, Довге Поле
Cluj-Napoca Cluj Клуж-Напока Клуж-Напока Клуж-Напока
Constanța Constanța Констанца Констанца Констанца
Dej Cluj Деж Деж Деж (Румунія)
Deva Hunedoara Дева Дева
Gherla Cluj Герла Герла
Iași Iași Яші Яш Ясси
Oradea Bihor Орадя Орадя Орадя
Pitești Argeș Пітешті Пітешть
Râmnicu Sărat Buzău Римніку-Серат Римніку-Серат Римник (місто)
Sighetu Marmației Maramureș Сігету-Мармацієй Сігету-Мармацієй Сигіт
Slatina Olt Слатіна Слатіна
Timișoara Timiș Тімішоара Тімішоара Тімішоара
Turda Cluj Турда Турда Турда

Міста РумуніїРедагувати

Румунська назва Повіт Трансліт1 Трансліт2 Укр. стаття
Abrud Alba Абруд Абруд
Agnita Sibiu Агніта Агніта
Aleșd Bihor Алешд Алешд
Amara Ialomița Амара Амара
Anina Caraș-Severin Аніна Аніна Аніна
Aninoasa Hunedoara Аніноаса Аніноаса
Ardud Satu Mare Ардуд Ардуд
Avrig Sibiu Авріг Авріг
Azuga Prahova Азуга Азуга
Babadag Tulcea Бабадаг Бабадаг
Băbeni Vâlcea Бебені Бебень
Baia de Aramă Mehedinți Бая-де-Араме Бая-де-Араме
Baia de Arieș Alba Бая-де-Ар'єш Бая-де-Ар'єш (Бая-де-Арієш?)
Baia Sprie Maramureș Бая-Спріє Бая-Спріє
Băicoi Prahova Бейкой Бейкой
Băile Govora Vâlcea Беїле-Говора Беїле-Говора (Бейле?)
Băile Herculane Caraș-Severin Беїле-Херкулане Беїле-Херкулане (Бейле?)
Băile Olănești Vâlcea Беїле-Оленешті Беїле-Оленешть (Бейле?)
Băile Tușnad Harghita Беїле-Тушнад Беїле-Тушнад (Бейле?)
Bălan Harghita Белан Белан
Bălcești Vâlcea Белчешті Белчешть
Balș Olt Балш Балш
Băneasa Constanța Беняса Беняса
Baraolt Covasna Бараолт Бараолт
Bechet Dolj Бекет Бекет
Beclean Bistrița-Năsăud Беклян Беклян
Berbești Vâlcea Бербешті Бербешть
Berești Galați Берешті Берешть
Bicaz Neamț Біказ Біказ
Bocșa Caraș-Severin Бокша Бокша
Bolintin-Vale Giurgiu Болінтін-Вале Болінтін-Вале
Borșa Maramureș Борша Борша Борша
Borsec Harghita Борсек Борсек
Bragadiru Ilfov Брагадіру Брагадіру
Breaza Prahova Бряза Бряза
Brezoi Vâlcea Брезой Брезой
Broșteni Suceava Броштені Броштень
Bucecea Botoșani Бучеча Бучеча
Budești Călărași Будешті Будешть
Buftea Ilfov Буфтя Буфтя
Buhuși Bacău Бухуші Бухуш Бухуші
Bumbești-Jiu Gorj Бумбешті-Жіу Бумбешть-Жіу
Buziaș Timiș Бузіаш Бузіаш
Cajvana Suceava Кажвана Кажвана
Călan Hunedoara Келан Келан Келан
Călimănești Vâlcea Келіменешті Келіменешть Келіменешті
Câmpeni Alba Кимпені Кимпень
Cavnic Maramureș Кавнік Кавнік
Căzănești Ialomița Кезенешті Кезенешть
Cehu Silvaniei Sălaj Чеху-Сілванієй Чеху-Сілванієй
Cernavodă Constanța Чернаводе Чернаводе Чернаводе
Chișineu-Criș Arad Кішинеу-Кріш Кішинеу-Кріш
Chitila Ilfov Кітіла Кітіла
Ciacova Timiș Чакова Чакова
Cisnădie Sibiu Чиснедіє Чиснедіє
Comănești Bacău Коменешті Коменешть
Comarnic Prahova Комарнік Комарнік
Copșa Mică Sibiu Копша-Міке Копша-Міке
Corabia Olt Корабія Корабія
Costești Argeș Костешті Костешть
Covasna Covasna Ковасна Ковасна
Cristuru Secuiesc Harghita Крістуру-Секуєск Крістуру-Секуєск
Cugir Alba Куджир Куджир
Curtici Arad Куртіч Куртіч
Dăbuleni Dolj Дебулені Дебулень
Darabani Botoșani Дарабані Дарабань
Dărmănești Bacău Дерменешті Дерменешть
Deta Timiș Дета Дета
Dolhasca Suceava Долхаска Долхаска
Drăgănești-Olt Olt Дрегенешті-Олт Дрегенешть-Олт
Dragomirești Maramureș Драгомірешті Драгомірешть
Dumbrăveni Sibiu Думбревені Думбревень
Eforie Constanța Ефоріє Ефоріє Ефоріє
Făget Timiș Феджет Феджет
Făurei Brăila Феурей Феурей
Fieni Dâmbovița Ф'єні Ф'єнь (Фієнь?)
Fierbinți-Târg Ialomița Ф'єрбінці-Тирг Ф'єрбінць-Тирг
Filiași Dolj Філіаші Філіаш
Flămânzi Botoșani Флеминзі Флеминзь
Frasin Suceava Фрасін Фрасін
Fundulea Călărași Фундуля Фундуля
Găești Dâmbovița Геєшті Геєшть
Gătaia Timiș Гетая Гетая
Geoagiu Hunedoara Джоаджу Джоаджу
Ghimbav Brașov Гімбав Гімбав
Gura Humorului Suceava Гура-Хуморулуй Гура-Хуморулуй Ґурагумора
Hârlău Iași Хирлеу Хирлеу
Hârșova Constanța Хиршова Хиршова
Hațeg Hunedoara Хацег Хацег
Horezu Vâlcea Хорезу Хорезу
Ianca Brăila Янка Янка
Iernut Mureș Єрнут Єрнут
Ineu Arad Інеу Інеу
Însurăței Brăila Инсурецей Инсурецей
Întorsura Buzăului Covasna Инторсура-Бузеулуй Инторсура-Бузеулуй
Isaccea Tulcea Ісакча Ісакча Ісакча
Jibou Sălaj Жибоу Жибоу
Jimbolia Timiș Жимболія Жимболія
Lehliu Gară Călărași Лехліу-Гаре Лехліу-Гаре
Lipova Arad Ліпова Ліпова
Liteni Suceava Літені Літень
Livada Satu Mare Лівада Лівада
Luduș Mureș Лудуш Лудуш
Măcin Tulcea Мечин Мечин
Măgurele Ilfov Мегуреле Мегуреле
Mărășești Vrancea Мерешешті Мерешешть
Miercurea Nirajului Mureș М'єркуря-Ніражулуй М'єркуря-Ніражулуй
Miercurea Sibiului Sibiu М'єркуря-Сібіулуй М'єркуря-Сібіулуй
Mihăilești Giurgiu Міхейлешті Міхейлешть
Milișăuți Suceava Мілішеуці Мілішеуць
Mioveni Argeș Міовені Міовень
Mizil Prahova Мізіл Мізіл
Moldova Nouă Caraș-Severin Молдова-Ноуе Молдова-Ноуе
Murfatlar Constanța Мурфатлар Мурфатлар
Murgeni Vaslui Мурджені Мурджень
Nădlac Arad Недлак Недлак
Năsăud Bistrița-Năsăud Несеуд Несеуд
Năvodari Constanța Неводарі Неводарі
Negrești Vaslui Негрешті Негрешть
Negrești-Oaș Satu Mare Негрешті-Оаш Негрешть-Оаш
Negru Vodă Constanța Негру-Воде Негру-Воде
Nucet Bihor Нучет Нучет
Ocna Mureș Alba Окна-Муреш Окна-Муреш
Ocna Sibiului Sibiu Окна-Сібіулуй Окна-Сібіулуй
Ocnele Mari Vâlcea Окнеле-Марі Окнеле-Марі
Odobești Vrancea Одобешті Одобешть
Oravița Caraș-Severin Оравіца Оравіца
Oțelu Roșu Caraș-Severin Оцелу-Рошу Оцелу-Рошу
Otopeni Ilfov Отопені Отопень
Ovidiu Constanța Овідіу Овідіу
Panciu Vrancea Панчу Панчу
Pâncota Arad Пинкота Пинкота
Pantelimon Ilfov Пантелімон Пантелімон
Pecica Arad Печика Печика
Petrila Hunedoara Петріла Петріла
Piatra-Olt Olt П'ятра-Олт П'ятра-Олт
Plopeni Prahova Плопені Плопень
Podu Iloaiei Iași Поду-Ілоаєй Поду-Ілоаєй
Popești-Leordeni Ilfov Попешті-Леордені Попешть-Леордень
Potcoava Olt Поткоава Поткоава
Predeal Brașov Предял Предял
Pucioasa Dâmbovița Пучоаса Пучоаса
Răcari Dâmbovița Рекарі Рекарі
Râșnov Brașov Ришнов Ришнов
Recaș Timiș Рекаш Рекаш
Rovinari Gorj Ровінарі Ровінарі
Roznov Neamț Рознов Рознов
Rupea Brașov Рупя Рупя
Săcueni Bihor Секуєні Секуєнь
Salcea Suceava Салча Салча
Săliște Sibiu Селіште Селіште
Săliștea de Sus Maramureș Селіштя-де-Сус Селіштя-де-Сус
Sângeorgiu de Pădure Mureș Синджорджу-де-Педуре Синджорджу-де-Педуре
Sângeorz-Băi Bistrița-Năsăud Синджорз-Бей Синджорз-Бей
Sânnicolau Mare Timiș Синніколау-Маре Синніколау-Маре
Sântana Arad Синтана Синтана
Sărmașu Mureș Сермашу Сермашу
Săveni Botoșani Севені Севень
Scornicești Olt Скорнічешті Скорнічешть
Sebiș Arad Себіш Себіш
Segarcea Dolj Сегарча Сегарча
Seini Maramureș Сейні Сейні (Сейнь? Сеїнь?)
Simeria Hunedoara Сімерія Сімерія
Șimleu Silvaniei Sălaj Шимлеу-Сілванієй Шимлеу-Сілванієй
Sinaia Prahova Сіная Сіная
Siret Suceava Сірет Сірет Серет (місто)
Slănic Prahova Сленік Сленік
Slănic-Moldova Bacău Сленік-Молдова Сленік-Молдова
Solca Suceava Солка Солка
Șomcuta Mare Maramureș Шомкута-Маре Шомкута-Маре
Sovata Mureș Совата Совата Совата
Ștefănești Argeș Штефенешті Штефенешть
Ștefănești Botoșani Штефенешті Штефенешть
Ștei Bihor Штей Штей
Strehaia Mehedinți Стрехая Стрехая
Sulina Tulcea Суліна Суліна
Tălmaciu Sibiu Телмачу Телмачу
Țăndărei Ialomița Цендерей Цендерей
Târgu Bujor Galați Тиргу-Бужор Тиргу-Бужор
Târgu Cărbunești Gorj Тиргу-Кербунешті Тиргу-Кербунешть
Târgu Frumos Iași Тиргу-Фрумос Тиргу-Фрумос
Târgu Lăpuș Maramureș Тиргу-Лепуш Тиргу-Лепуш
Târgu Neamț Neamț Тиргу-Нямц Тиргу-Нямц
Târgu Ocna Bacău Тиргу-Окна Тиргу-Окна
Tășnad Satu Mare Тешнад Тешнад
Tăuții-Măgherăuș Maramureș Теуцій-Мегереуш Теуцій-Мегереуш
Techirghiol Constanța Текіргьол Текіргьол (Текіргіол? Текіргйол?)
Teiuș Alba Теюш Теюш
Țicleni Gorj Циклені Циклень
Tismana Gorj Тісмана Тісмана
Titu Dâmbovița Тіту Тіту
Topoloveni Argeș Тополовені Тополовень
Turceni Gorj Турчені Турчень
Ulmeni Maramureș Улмені Улмень
Ungheni Mureș Унгені Унгень
Uricani Hunedoara Урікані Урікань
Valea lui Mihai Bihor Валя-луй-Міхай Валя-луй-Міхай
Vălenii de Munte Prahova Веленій-де-Мунте Веленій-де-Мунте
Vânju Mare Mehedinți Винжу-Маре Винжу-Маре
Vașcău Bihor Вашкеу Вашкеу
Vicovu de Sus Suceava Вікову-де-Сус Вікову-де-Сус
Victoria Brașov Вікторія Вікторія
Videle Teleorman Віделе Віделе
Vlăhița Harghita Влехіца Влехіца
Voluntari Ilfov Волунтарі Волунтарі
Zărnești Brașov Зернешті Зернешть
Zlatna Alba Златна Златна
Boldești-Scăeni Prahova Болдешті-Скеєні Болдешть-Скеєнь
Bușteni Prahova Буштені Буштень
Huedin Cluj Хуедін Хуедін
Nehoiu Buzău Нехою Нехою
Novaci Gorj Новач Новач
Pătârlagele Buzău Петирладжеле Петирладжеле
Pogoanele Buzău Погоанеле Погоанеле
Urlați Prahova Урлаці Урлаць
Vișeu de Sus Maramureș Вішеу-де-Сус Вішеу-де-Сус Вишово-Вижнє