Назва мого попереднього облікового запису — Flavius1.

Корисне

Маю кілька друкованих словників/енциклопедій, яких немає у мережі, а тому за потреби можу підказати про наявність/відсутність у них окремих гасел.

  • Український орфографічний словник: понад 175 000 слів / В. В. Чумак та ін. (уклад.); В. Г. Скляренко (голова ред. кол.); НАН України. Укр. мовно-інформац. фонд, Ін-тут мов-ва ім. О .О. Потебні. — Вид. 9-те, перероб. і допов. — К.: Довіра, 2009. — 1011 с.
  • Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. — 1020 с.
  • Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кременець. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.
  • Медична енциклопедія / П. І. Червяк ; Нац. акад. мед. наук України. — Вид. 3-є, допов. — К.: Просвіта, 2012. — 1503 с.
  • Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 2 / За ред. С. В. Мочерного. — Львів: Світ, 2006. — 568 с.
  • Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ-ХХІ століть: Довідник. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2009. — 244 с.