Відкрити головне меню

Красівський Орест Якубович

Приєднався 10 січня 2011

Красівський Орест Якубович3dflags ukr0001-0002a.gif

Сьогоднi 19 листопада 2019 року

доктор історичних наук,професор

Освіта: Історичний факультет Івано-Франківського педінституту; 1972–1977 рр. Аспірантура Львівського університету; 1981–1985 рр. Асистент, доцент, завідувач кафедри історії Українського поліграфічного інституту. Захист кандидатської дисертації з проблем міжнаціональних відносин у Західній Україні; 1986 р. Звання доцента; 1990 р. Докторантура Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Захист докторської дисертації на тему польсько-українських стосунків, науковий ступінь доктора історичних наук; 1999 р. Захист докторської дисертації в Українському Вільному Університеті (Мюнхен), науковий ступінь доктора філософії. Вчене звання професора; 2001 р. Професійна та громадська діяльність: Завідувач кафедри європейської інтеграції та права ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, з 2010 р. Завідувач кафедри управління проектами ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2009 – 2010 рр. Науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, м. Київ; 2005 – 2009 рр. Завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; 1997–2005 рр. Член Експертної ради, Вченої ради ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, член двох Спеціалізованих Вчених рад (Д. 26.181.01) Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (К.35.860.01), член Вченої ради Інституту Європейської культури Познанського університету ім. А.Міцкевича (РП), член редакційної колегії фахового видання з державного управління ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, наукового збірника «Пам’ятки Київські» – Польського історичного наукового товариства. Академік Української академії політичних наук. Нагороджений почесним званням „Заслужений діяч науки і техніки України” (2008).

Стажування за кордоном: Український Вільний Університет, м. Мюнхен Університет ім. А.Міцкевича (РП), м. Познань Володіння мовами:українська (рідна); російська (вільно); польська (вільно), німецька (зі словником). Викладацька діяльність:

А. Опрацьовано навчальні курси та модулі: Регулювання соціально-трудових відносин Проблеми регулювання ринку праці Методологія наукових досліджень та методика викладання у вищій школі Політологія. Історія і теорія політичної наукиОснови політичної науки. Міжнародна політика

Б. Навчально-методичні публікації:

 • Красівський О. Я. (у співавторстві). Методичні поради студентам по підготовці до державного екзамену із суспільних наук. – Львів, 1989. – 26 с.
 • Красивский О. (в співавторстві). Методические указания и контрольне задания для слушателей подготовительного отделения. –Львов, 1988. – 44 с.
 • Красивский О. Я. и др. Планы семинарских занятий и методичнские рекомендации к их подготовке по истории СССР. – Львов, 1988. – 42 с.
 • Красивский О. Я. Методические рекомендации по изучению темы: Роль трудового коллектива в реализации перестройки. – К., 1989. –18 с.
 • Красивский О. Методические рекомедации и планы семинарских занятий по курсу истории СССР для студентов заочной формы обучения. –Тернополь, 1989. – 30 с.
 • Красівський О. (у співавторстві). Політологія. Історія і теорія політичної науки. Курс лекцій. – Львів : Кальварія. 2004. – 272 с.
 • Красівський О. (у співавторстві). Політична наука. Словник: Категорії поняття і терміни. – Львів : Кальварія, 2003. – 500 с.
 • Красівський О. Я. (у співавторстві). Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б. Кухти. 4.4. Міжнародна політика / Б. Кухта та ін. – Львів : Кальварія. – 1999. – 436 с.
 • Красівський О. Теорія влади і владні відносини. Навч.-методич. Посібник. –Львів, 2003. – 25 с.
 • Красівський О. Групи інтересів. Навч.-методич. посібник. – Львів, 2003. – 23 с.
 • Красівський О. Народи, держави і уряди. Навч. посібник. – Львів, 2003. – 24с. Красівський О. Політика як соціальне явище. Навч. посібник. – Львів, 2003. – 31 с.
 • Красівський О. Політичні ідеології. Навч. посібник. – Львів, 2003. – 40 с.
 • Красівський О. Політико-правова думка Античності та Середньовіччя. – Навч.посібник. – Львів, 2004. – 26 с.
 • Красівський О. Політичні доктрини лібералізму. Навч. посібник. – Львів, 2004. – 20 с.
 • Красівський О. Плюралізм політичних концепцій. Навч. посібник. – Львів, 2004. – 25 с.
 • Красівський О. Я. Політичні процеси і системи. Навч. посібник. – Львів, 2005.
 • Красівський О. Я. Держава та її інститути. Навч. посібник. – Львів, 2005. – 26 с.
 • Красівський О. Громадянське суспільство. Навч. посібник. – Львів, 2006. – 32 с.
 • Красівський О. Політичні партії, суспільно-політичні об'єднання. – Львів, 2006. - 28 с.
 • Красівський О. (у співавторстві). Політичні еліти і лідери. – Львів, 2007. – 30 с.
 • Красівський О. Національні відносини. – Львів, 2007. – 24 с.
 • Красівський О. Політична культура та комунікації. – Львів, 2007. – 32 с.
 • Красівський О. (у співавторстві). Вибори Президента України. Методичні рекомендації для учасників виборчого процесу. – Львів : Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 89 с.
 • Красівський О. (у співавторстві). Українське Національне відродження (кінець XVIII ст.–1917 р. Текст лекцій з історії України. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 328 с.
 • Красівський О.Я. (у співавторстві). Історія України. Навч. посіб. рекомендований Мін. освіти України для студентів вищих навч. закладів. – Львів : Коопосвіта, 2000. – 214 с.
 • Красівський О. Я. (у співавторстві). Світова та європейська інтеграція: Організаційні засади. Навч. посібник / За ред. проф. істор. наук Я. Малика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 402 с. / Розділ: Організація безпеки та співробітництво в Європі. – С. 105-115.

Наукова діяльність:

А. Монографії, брошури, розділи в колективних працях

 • Красівський О. Я. Українсько-польські взаємини в 1917-1923 рр. – К. : ІПіЕНД, 2008. – 544с.
 • Красівський О. Я. Галичина в першій чверті XX ст.: Проблеми польсько-українських відносин. – Львів: Вид-во ЛФУАДУ, 2000. – 416 с.
 • Красівський О. Я. Східна Галичина і Польща в 1918-1923 рр. Проблеми взаємовідносин. – К. :УАДУ, 1998. – 302 с.
 • Красівський О. Я. Українсько-польські відносини в Східній Галичині в контексті національної політики Другої Речі посполитої (1918-1923 рр.). Автореф. дис. на здобуття наук, ступеня докт. істор. наук. – К., 1999. – 35 с.
 • Красівський О. За Українську державу і церкву. Громадська та суспільно-політична діяльність Митрополита Андрея Шептицького в 1918-1923 рр. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, 1996. – 84 с.
 • Красівський О. Українсько-польські відносини в Галичині (друга половина XIX – початок XX ст.). – К.: УАДУ, 1998. – 67 с.
 • Красівський О. ЗУНР і Польща: політичне та воєнне протиборство (листопад 1918 - липень 1919). – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича, 1999. – 53 с.
 • Борці за возз'єднання: Біографічний довідник (співавт. Красівський О. Я.). / Редкол. Ю. Ю. Сливка (керівник) та ін. – Львів: Каменяр, 1989. – 359 с.
 • Красівський О. Я. (у співавторстві). Історія суспільних рухів і політичних партій України (ХІХ-ХХ ст.). – Львів: Вид. центр Львів, ун-ту, 1998. – 328 с.
 • Красівський О. Я. Євген Петрушевич та його доба. – Львів, 1994. – 20с.
 • Красівський О. Я. (у співавторстві). Президент Західноукраїнської Народної Республіки Євген Петрушевич // Українська ідея. Постаті на тлі революції. Кол. авт. – К.: Т-во „Знання України", 1994. – С. 156-173.
 • Красівський О. (у співавторстві). Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії / Відп. ред. Ю.І.Римаренко, І.Ф.Курас – К.,1993. – 627с.
 • Красівський О. (у співавторстві). Політичні партії Західної України. – Львів, 1991. – 78 с.

Красівський О. (у співавторстві). Екологізація гуманітарної освіти. Збірник наукових статей та матеріалів документів. – Львів: Апріорі, 2004. – 296 с.

 • Красівський О. Я. (у співавторстві). Західноукраїнська Народна республіка. 1918-1923. Ілюстрована історія. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – 524 с. Р.V.2. Політика Польщі в Галичині. –С.360-374.
 • Красівський О. Я. Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К., ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса, 2008. – 682 с. Розділ 5. Закарпаття в складі Чехословаччини: процес етнічної та регіональної ідентифікації. 1919-1939рр.

Б. Наукові статті

 • Красівський О. Я. Проблема автономії в діяльності КПЗУ // Актуальні проблеми історії КПЗУ. До 70-річчя створення партії. – Львів: Світ, 1990. – С.157-164.
 • Красівський О. Я. (у співавторстві). Діяльність видавництва Комуністичної партії Західної України «Книжка» у Львові // Поліграфія і видавнича справа. Респ. міжвід. наук. зб. – Львів: Світ, 1990, вип.20. – С. 150 -155.
 • Красивский Орест. Сограждане. Спасите нас от «спасителей». Статьи и очерки. Львов, Каменяр, 1986. – С. 12-15.
 • Красівський О. Польсько-українські конфлікти і компроміси літа 1930-початку 1931 рр. // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен-Львів, 1995. – Т.17. – С.50-56.
 • Красівський О. Мілена Рудницька в суспільно-політичному русі Західної України в 20-30-х роках // Генеза, 1995. № 1. – С.68-72.

Красівський О. Громадська та суспільно-політична діяльність митрополита Андрея Шептицького в 1918-1923 рр. // Генеза, 1996. № 1. -С.68-79.

 • Красівський О. Польсько-українські стосунки в умовах зародження і розвитку партійно-політичної системи та зміцнення українського національно-політичного руху // Генеза, 1997. № 1. – С.66-75.
 • Красівський О. До питання про польсько-українські переговори та компроміси під час війни 1918-1919 рр. // Українсько-польські відносини в Галичині у XX ст. – Ів.-Франківськ: Плай, 1997. – С.95-98.
 • Красівський О. Проблема Східної Галичини на Паризькій мирній конференції 1919-1920 рр. в контексті польської зовнішньої політики // Наукові записки. Збірник. – К.: ІНВіП, 1997. Сер. Політологія і етнологія. Вип.2. – С.50-56.
 • Красівський О. Український національно-демократичний табір Східної Галичини центристського напрямку (1918-1925 рр.) // Історія України, березень 1998.
 • Красівський О. Я. Становлення Української військової організації та її боротьба за державність після поразки національно-демократичної революції (1920-1923 рр.) // Актуальні проблеми державного управління. 3б. наук. статей. Вип.2. – Львів, 1999. – С.214-227.
 • Красівський О. Я. Етнополітика Другої Речіпосполитої у Східній Галичині в 1918-1923 рр. Наук. зап. Інституту політичних етнонаціональних досліджень НАНУ. Вип. 8. – К., 1999. – С.165-175.
 • Красівський Орест. Мужній патріот і талановитий митець // Д. Юсип. Зиновій Красівський. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999. – С.66-68.
 • Красівський О. Я. Проблеми державної самостійності в діяльності Української народно-трудової партії (1918-1925) // Вісник Львівської комерційної академії. Серія гуманітарних наук. Вип.З. Львів, 2000. – С.25-30.
 • Красівський О. Я. (у співавторстві) Українські кооператори. (Історичні нариси). За ред. С. Гелея //Вісник Львів. Комерц. Академії. Вип. З. Львів, 2000. – С. 243-246.
 • Красівський Орест. Концепції польського політикуму щодо українського питання (початок 20-х рр. XX ст.) // Галицький історик. – Івано-Франківськ, 2001.–№1.– С.87-94.
 • Красівський О. (у співавторстві). Польська історіографія 90-х рр. про українсько-польські відносини у період Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) / Ефективність державного управління: Зб. наук. праць Львівського регіон. Ін-ту держ. упр. НАДУ при Президентові України / Вип. № 4. – Львів,2004. – С. 141-145.
 • Красівський О. (у співавторстві). Українці в національній політиці Польщі в 20-30-х роках XX століття.// Наукові записки / Збірник. К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. / Серія „Політологія і етнологія". Вип.29. – С.136-148.
 • Красівський О. Я. (в співавторстві). Життя в ім'я науки. Пам'яті І.Кураса. // Галичина. – 2005.- №11. – С.329-332.
 • Красівський Орест. Українські політичні партії Західної України в період становлення Польської Держави (1918-1923) // Наукові записки / Курасівські читання – 2006. – К.: ІПіЕНД, 2006 / Сер. „Політологія і етнологія"; Вип.30,кн.2. – С.410-420.
 • Красівський Орест. Андрей Шептицький у боротьбі за українську державність на початку XX століття // Мета (Львів). – 2007. – №1/30. – С.11; № 3/32. – С.11; № 4/33. – С. 11; № 5/34. – С.7; ; № 5/34. – С.7; № 9/38. – С.11; № 10/39.-С.11; 2008.-№ 1/40. – С.11.
 • Красівський Орест. Західні українці в польській етнонаціональній політиці 20-х років XX ст.// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса. 36. наук, праць. – К., 2007. – Вип. 34. -С.368-380.
 • Красівський Орест (у співавторстві). Національні меншини в Україні: основні тенденції та політичний вимір // Вісник Прикарпатського ун-ту. Політологія. Вип. II-III. – Івано-Франківськ, 2007. – С.173-177.
 • Красівський О. Я. Дипломатична діяльність М. Тишкевича в період відродження Української держави (1919-1920) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Вип.36. Курасівські читання 2007: Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми і взаємодії. – К.: Знання України, 2007.
 • Красівський Орест. Польська родина в Галичині. Шептицькі //Роlska гоdzina па Wshodzie. .Pamikntiki Kijowski. Роlska гоdzina nа Wshodzie / Tarnopol, 2008. – Т.9. – С.259-268.
 • Красівський О. Я. Проблеми польсько-українських відносини у 1917-1920 роках // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук, праць. Вип. 16. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2008. – С. 364-369.
 • Красівський О. (в співавторстві). Родина Шептицьких / Поліграфія і видавнича справа, 2008.-№1(47). – С.129-137.
 • Красівський О. Я. Еволюція українсько-польських відносин в період революції // Гілея. Наук, вісник. 36. Наук, праць. Вип. 11. – К.2008. – С.174-183.
 • Красівський О. (в співавторстві) Західна Україна в національній політиці Ю.Пілсудського // Наукові записки Інституту політичних і ентнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. Вип. 37. – С.166-175.
 • Красівський О., Гузинець. Ю. Угорсько-українське транскордонне співробітництво у рамках Карпатського Єврорегіону // Вісник Львів, ун-ту. Серія міжнародних відносин, 2008. Вип.25. – С.33-40.
 • Красівський Орест. Україна і Польща в період відновлення державності: від протистояння до співпраці // Українсько-польський науковий діалог в Умані: зб. наук, праць за ред. І. І. Кривошеї. – Умань-Гнєзно-Ланьцут-Ченстохова, 2009. – С.117-128.
 • Красівський О. (у співавторстві). УВО-ОУН та події в Західній Україні в 1930 році // Матеріали наук. конф. Всеукраїнського братства вояків УПА / Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історія, уроки, сучасність. 16-17 січня 1993р., – Івано-Франківськ, 1993.
 • Красівський Орест. Пасічник М. Варшава, Москва, Стамбул у боротьбі за Україну. Рецензія // Вісник Львівського Інституту внутрішніх справ. – Львів, 1999. № 1(8). – С. 176-177.
 • Красівський Орест. (У співавторстві). Національна еліта: проблеми становлення і розвитку. Рец. на кн. Кривошея В.В. Національна еліта Гетьманщини // Українські варіанти, 1999. №3-4. – С. 145-147.
 • Krasiwskij Orest. Ukrainskie partie polityczne wobec panstwa Polskiego w latach 1918-1923// Polityka obcych panstw i rzadow wobec Polakow mieszkajacych na Wschodzie (ХІХ-ХХ ш.). – Оlsztyn, 2005. – S.179-184.
 • Krasiwskij Orest. Polska presa Ukrainy Zachodniej w latach 20-30-ch XX \wobec Polakow mieszkajacych na Ukrainie Radzieckiej. – Polacy na Ukrainie w ХІХ-ХХ \ wіекu.- Chmielnick, 2006. – S. 201-206.
 • Красівський Орест. (У співавторстві). Воскресла церква – воскресне Україна. Рец. на кн.. В.Войналович. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х рр. Політологічний дискурс. – К., 2006. // Крок, 2006, №26. – С.10.
 • Красівський Орест. Польська національна політика й українці у 20-30-х роках XX ст.III Міжнародний конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу». – Луцьк, 17-19 травня 2006 р.: Доп. та повід.: в 3-х т./ Укр. іст. т-во, Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки.- Луцьк, 2007. – Т.2. – С.260-265.
 • Orest Krasivski. The restoration of state organization in Poland and in Ukraine in the years 1917-1920: from confrontation to understanding //. Warsawа East European Conference 2008. – Warsawа, 2008. – Р. 31.
 • Красівський О. Я. (в співавторстві) Впровадження технологій проектного менеджменту в управління науково-дослідними роботами (lvivacademy. com. /visnik 3) Науковий вісник.-2009. – Вип. 3
 • Красівський О. Я. (в співавторстві) Проектний підхід до стратегічного управління освітньою галуззю на регіональному рівні Демократичне врядування [Електронний ресурс]: Електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за аг. Ред. чл. кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 4.

Українська академія друкарства


UKR COA Цей користувач — з України.
Герб Львова
Цей користувач зі славного королівського Міста Лева


Herb Viyska Zaporozkoho.svg
Цей користувач є нащадком козаків
Гроші
Цей користувач цікавиться економікою


Комп'ютер Цей користувач цікавиться комп'ютерами
Листівка°C-реклама УкрВікі
справжні символи Перших Християн
Цей користувач є християнином