Збагачення за тертям

Збагачення за тертям - спеціальний метод збагачення корисних копалин.

Рис. 1. Силу ваги частинки Q можна розкласти на дві складові: поздовжню (скочуючу) Qt і Q - нормальну
Табл. 1. Коефіцієнти тертя ковзання частинок деяких мінералів у повітряному середовищі

Загальний описРедагувати

Швидкість руху частинок по похилій площині залежить від стану похилої поверхні і поверхні самих частинок, їх форми, вологості, густини, крупності і характеру руху (кочення чи ковзання). Якщо на похилу площину помістити два мінеральних зерна – одне з гладкою, а друге з шорсткуватою поверхнею, то перше зерно буде переміщуватись з більшою швидкістю і на виході з похилої площини відлетить далі, ніж зерно з шорсткуватою поверхнею. Різниця у швидкості руху і траєкторії польоту після відриву від похилої площини ще збільшиться, якщо гладке зерно буде округлим, а шорсткувате – плоским. У цьому випадку кругле зерно буде котитися і переборювати опір тертя кочення, а плоске – ковзати і переборювати опір більшого за величиною тертя ковзання. Таким чином, швидкість на сході з похилої площини визначається коефіцієнтом тертя частинки по площині, кутом нахилу площини і довжиною розгінної зони робочої площини. Збагачення з використанням різниці в коефіцієнтах тертя може здійснюватись в сепараторах з нерухомою, рухомою і вібруючою робочою поверхнею.

Цей спосіб ефективний тільки при значних відмінностях компонентів, що розділяються, в коефіцієнтах тертя (див. табл. 1). Передбачається, що коефіцієнт тертя компонентів пов'язаний з показником якості.

Збагачення корисних копалин за тертям здійснюється у дві стадії:

  • взаємодія частинок з поверхнею з метою селективної зміни параметрів їх руху;
  • виділення з потоку матеріалу частинок із заданими параметрами руху.

Друга стадія здійснюється з використанням відмінностей в траєкторіях і швидкостях руху компонентів.

Взаємодія частинок з робочою поверхнею сепаратора оцінюється коефіцієнтом тертя f, який визначається як співвідношення сил, що діють на частинку на похилій площині.

З умов спокою частинки Qt = f·Qn

Або Q·sinα = f·Q·cosα

Звідки f = sinα/cosα = tgα = tgφ,

де φ - кут тертя.

Тіло ковзає по площині, коли кут нахилу площини α більший від кута тертя φ даної частинки по матеріалу площини, тобто коли α > φ.

Коефіцієнт тертя залежить від шорсткості частинки і плити, форми частинки. Плоскі частинки ковзають, круглі котяться.

При рухові частинок з різною швидкістю частинки, що розділяються, мають різну траєкторію. Швидкість частинок у момент їх сходу з похилої площини визначається за формулою

V =<math\>sqrt{2 L g (sin &alpha - f cos &alpha)}</math>

де L - шлях, пройдений частинкою, g - прискорення вільного падіння, f - коефіцієнт тертя частинки, α - кут нахилу площини.

Таким чином, швидкість на сході з похилої площини визначається коефіцієнтом тертя частинки об площину ( f ), кутом нахилу площини (α) і довжиною розгінної дільниці площини (L).

Збагачення за тертям і формою зерен застосовується при збагаченні азбестових руд, слюди і інших корисних копалин.

Апарати для збагачення за тертямРедагувати

 
Рис. 2 - Сепаратор для збагачення за тертям "Гірка"

Збагачення з використанням відмінностей у коефіцієнтах тертя може проводитись на апаратах з нерухомою, рухомою та вібруючою робочою поверхнею.

  • До апаратів з нерухомою робочою поверхнею належить сепаратор типу "Гірка" (рис. 2).

Сепаратор має три похилих площини А, Б, В. Призначений для відділення азбесту від змійовика.

 
Рис. 3 - Площинний сепаратор з відбивачами і щілинами

Кути тертя для азбесту і змійовика: φа = 38-40о; φз = 17-27о

Коефіцієнти тертя для азбесту і змійовика: fа = 0.86; fз = 0.3-0.5

Матеріал подається моношаром. На площині А виділяється порода, на площинах Б і В промпродукт і концентрат.

Матеріал подається по ширині площини. Відбивачі і щілини розміщуються на площині в шаховому порядку. Вугільні частинки через округлу форму і менший коефіцієнт тертя набувають великої швидкості і за допомогою відбивача перелітають через щілину. Породні частинки, маючи меншу швидкість, розвантажуються в щілину.

  • До апаратів з рухомою робочою поверхнею належать стрічкові, дискові і барабанні сепаратори тертя.
 
Рис. 4 - Сепаратори тертя: а - стрічковий; б - барабанний
    • У стрічкових сепараторах (Рис. 4 а) продукти, що розділяються, рухаються в різні сторони. Округлі скочуються вниз від точки завантаження, плоскі підіймаються вгору. Точка завантаження розміщується на відстані 1/3 довжини стрічки від її нижнього краю.
    • У барабанних сепараторах (Рис. 4 б) частинки, що розділяються, також переміщаються в різних напрямах.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

Самилін В., Білецький В. Спеціальні методи збагачення корисних копалин. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. - 116 с.