Економічний аналіз

Економічна наука
 
Категорія КатегоріяPortal Портал

Економі́чний ана́ліз (англ. Economic Analysis, від грец. analysisрозкладання, розчленування) — взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення закономірностей і тенденцій розвитку економічних процесів, встановлення та оцінки основних факторів, що позитивно чи негативно впливають на показники ефективності.

Запровадження терміну "економічний аналіз" належить французькому економісту XVIII ст. Франсуа Кене.

Сфери інтересівРедагувати

За допомогою економічного аналізу виявляють невикористані резерви поліпшення показників діяльності окремих галузей, об’єднань, підприємств. Результати економічного аналізу використовують для прогнозування і перспективного планування економічних процесів, а також для розробки програм і рекомендацій подальшого ефективного розвитку, прибуткової діяльності.

Абстра́кція економі́чна — вилучення з економічного аналізу економічних і позаекономічних фактів, що не стосуються певного процесу.

Статистичний економічний аналізРедагувати

Вивчення економічних даних про економічне явище для з’ясування його характерних рис за даних конкретних умов. Об’єктом статистичного аналізу можуть бути дані про окреме підприємство, район, галузь, економіку держави в цілому, а також про сукупність об’єктів дослідження. Дані для статистичного економічного аналізу беруть із різних статистичних джерел, а також одержують в результаті соціологічних спостережень. Статистичний аналіз може бути повним (всебічне вивчення стану і розвитку явища в цілому) та частковим (з’ясування стану явища за даних умов, взаємозв’язку ознак, динаміки явищ тощо).

Невід’ємними складовими статистичного аналізу є:

  • визначення мети аналізу;
  • висування гіпотези на підставі аналітико-економічних міркувань та ознайомлення з конкретними умовами розвитку явища;
  • підбір статистичних матеріалів і їх оцінки, а також систематизація відібраних даних і визначення недостатніх показників;
  • додаткова обробка матеріалу за допомогою спеціальних статистичних методів;
  • формування висновків і практичних пропозицій.

З 1990-х років застосовується нечіткий економічний аналіз у процесі планування.Традиційні математичні методи засновані на класичній логіці, є нетерпимi до неточності та необ'єктивності істини, а також до невизначенoсті у економічних системах. В свою чергу невизначеність системи призводить до зростання ризиків від прийняття неефективних рішень, результатом чого можуть бути негативні економічні наслідки. З цією метою виникає потреба у методах, що ґрунтуються на нечіткій логіці.

Мікро- та макроекономічний аналізРедагувати

В рамках економічної теорії, виділяються мікро- та макроекономічний аналіз.

Мікроекономічний аналіз - аналіз діяльності фірми в мікроекономіці, зокрема аналіз зв'язку між випуском фірми та витратами на ресурси за допомогою виробничої функції.

Макроекономічний аналіз - аналіз діяльності національної економіки за допомогою аґреґованих величин та макроекономічних моделей.

Ex-post та ex-ante економічний аналізРедагувати

Розрізняють ex-post та ex-ante економічний аналіз.

Ex-post (фактичний) економічний аналіз - аналіз економічної системи за минулі періоди на основі фактичних даних.

Ex-ante (прогнозний) економічний аналіз - аналіз майбутніх прогнозних станів економічної системи шляхом моделювання її поведінки.

Фінансовий аналіз та аналіз фінансового стануРедагувати

Аналіз фінансового стану компанії за допомогою певних методик, показників фінансового стану на основі документів фінансової звітності компанії.

Докладніше: Фінансовий аналіз

Наукові розробки в УкраїніРедагувати

Провідною науковою установою в Україні, яка здійснює постійний економічний аналіз прерогативних напрямків розвитку економіки держави, наразі є Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України.[1]

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Економічна енциклопедія. Київ: ВЦ «Академія», 20002002. ISBN 966-580-074-4
  • Економічний аналіз : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Тарасенко, У. Я. Грудзевич; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. - Л., 2003. - 411 c.
  • Економічний аналіз : Навч. посіб. для студ. спец. "Менедж. орг.", "Маркетинг", "Екон. кібернетика". Ч. 1. Теорія економічного аналізу / уклад.: Н. С. Приходько; Укоопспілка. Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2004. - 168 c.
  • Економічний аналіз : Навч. посіб. для студ. спец. "Менедж. орг.", "Маркетинг", "Екон. кібернетика". Ч. 2. Аналіз господарсько-фінансової діяльності / уклад.: Н. П. Штепа; Укоопспілка. Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2005. - 197 c. - Бібліогр.: 42 назви.
  • Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, З. О. Коваль, О. І. Тивончук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-320 (51 назва). – ISBN 978-617-607-175-4

ПосиланняРедагувати


Методи економічного аналізу

Багатомірне шкалювання · Варіаційний аналіз · Дискримінантний аналіз · Кластер-аналіз · Регресійний аналіз · Факторний аналіз