Економічна безпека — це комплекс дієвих заходів офіційних державних органів, які забезпечують стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризують здатність національної економіки до розширеного самовідтворення та задоволення потреб громадян, суспільства і держави на певному визначеному рівні та часовому проміжку.

Основні напрями ред.

Економічна безпека — стан економіки, при якому забезпечується досить високе і стійке економічне зростання; ефективне задоволення економічних потреб; контроль держави за рухом і використанням національних ресурсів; захист економічних інтересів країни на національному і міжнародному рівнях. Складова частина національної безпеки, її фундамент і матеріальна основа. Об'єктом економічної безпеки виступає як економічна система узята в цілому, так і її складові елементи: природні багатства, виробничі і невиробничі фонди, нерухомість, фінансові ресурси, людські ресурси, господарські структури, сім'я, особа.

Економічна безпека — є складовою частиною національної безпеки.

Безпека економічна – цілісна система економічних, правових, організаційних, політичних та правоохоронних заходів забезпечення захисту економічної системи від існуючих та можливих майбутніх загроз,  негативного впливу внутрішнього та зовнішнього середовища; стан економіки та її різних сегментів (матеріальної, фінансової, банківської, інвестиційної, податкової систем), при якому забезпечується достатній економічний та оборонний потенціал, гарантований захист національних інтересів, здатність забезпечувати мінімально необхідний обсяг виробництва продуктів та товарів для її самостійного виживання, розвитку та  економічного благополуччя; захист економічних інтересів країни на національному й міжнародному рівнях; належна протидії економічним злочинам. [1]

Безпека конкретних підприємств ред.

Екологічна безпека підприємства - це захист від руйнівного впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності підприємства.

Якщо розглядати економічну безпеку підприємства, то до її складових  більшість науковців відносять такі, як:

— фінансова (досягнення найбільш ефективного використання ресурсів);

— політикоправова (дотримання чинного законодавства, всебічне правове забезпечення правової діяльності підприємства);

— інтелектуальна і кадрова (збереження і розвиток інтелектуального потенціалу підприємства, ефективне управління персоналом);

— технікотехнологічна (ступінь відповідності застосованих на підприємстві технологій сучасним світовим аналогам за умови оптимізації витрат ресурсів);

— інформаційна (ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства); — екологічна (дотримання чинних екологічних норм);

— силова (забезпечення фізичної безпеки працівників підприємства).

Інвестиційна безпека регіону — стан захищеності регіональної економічної системи та інвесторів від деструктивного впливу ризиків інвестиційної діяльності, за якого за рахунок інвестицій забезпечується розширене відтворення основного й оборотного капіталів регіону[2].

Загрози економічної безпеки ред.

Загрози економічної безпеки — явища і процеси, що впливають негативно на господарство країни, що утискають економічні інтереси особи, суспільства і держави.

Показники економічної безпеки ред.

Показники економічної безпеки — це найбільш значущі параметри, що дають загальне уявлення про стан економічної системи в цілому, її стійкості і мобільності: зростання ВВП, рівень і якість життя більшості населення, темпи інфляції, рівень безробіття, структура економіки, майнове розшарування населення, криміналізація економіки, стан технічної бази господарства, витрати на науково-дослідні роботи, конкурентоспроможність, імпортна залежність, відкритість економіки, внутрішній і зовнішній борг держави.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Українська правнича енциклопедія / За заг. ред. В. М. Тертишника, Л. Р. Наливайко, А. Є. Фоменко, В. В. Ченцова. Київ : Алерта, 2023. С.62. ISBN 978-617-566-754-5
 2. Ткач С. М. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія / С. М. Ткач. — Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. — 234 с.

Джерела ред.

Посилання ред.

Література ред.

 • Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні чинники: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. Д. Гелей, М. І. Крупка, М. Д. Лесечко, Я. Й Малик, Є. Й. Майовець; ред.: Я. Й. Малик; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. — 255 c.
 • В.С. Будкін. Безпека держави міжнародна економічна // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К:Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X
 • Гай-Нижник П. П. Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. [Архівовано 5 лютого 2019 у Wayback Machine.] – К.: «МП Леся», 2017. – 332 с. ISBN 978-617-7530-02-1
 • Економічна енциклопедія / Ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (гол. ред.), С. В. Мочерний (відп. ред.), В. А. Ющенко, А. С. Гальчинський та ін.  Київ: Видавничий центр «Академія». ; Тернопіль: Акад. нар. гос-ва., 2000-2002. Т. 1. 2000. 863 с.; Т. 2. 2001. 848 с.; Т. 3. 2002. 952 с.
 • Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. К. : Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011.
 • Кучерявенко М. П., Воронова Л. К. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар. Харків: Право, 2011. 608 с.
 • Когут Ю. І. Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки. Київ: SIDCON, 2021. 368 с.
 • Когут Ю.І. Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека. Київ: Дакор, 2022. 316 с.
 • Протидія white-collar crime (інтегративний аналіз, коментар законодавства та пошук шляхів його удосконалення). / В.М. Тертишник та ін.;  під заг. ред доктора юридичних наук, професора В. М. Тертишника. Київ: Алерта, 2021. 345 с. ISBN 978-617-566-663-0
 • Тютченко С. М. Забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці : монографія. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. 212 с.
 • Петруня Ю. Е., Задоя А. А. Основы экономической теории: учеб. пособие. [5-е изд., перераб. и доп.]. К. : Знання, 2011. 420 с.
 • Зловживання на ринку капіталів: економко-правові аспекти / за ред. О. Г. Кошового, д. ю. н., проф. В. М. Тертишника, д. е. н., проф.  Н. М. Шелудько. Дніпро: ЛІРА, 2019. 532 с