Відкрити головне меню

Вікіпедія:Проект:Енциклопедія історії України/Статті/Архив Юго-Западной России

«АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ»

«Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый Временною коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, Высочайше учрежденною при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ генералъ-губернатор_»— зібр. істор. документів і літ. пам’яток України 14—19 ст. Видавець — Тимчасова комісія з упорядкування давніх актів, заснована при київ., подільському й волин. генерал-губернаторові (див. Київська археографічна комісія). Опубл. (1859—1914) 8 ч., 35 т. Концепція «Архива…», розроблена істориком права, проф. Київ. ун-ту М.Іванишевим, ґрунтувалася на проблемно-хронологічному принципі побудови серії, відповідно до чітко визначених тем, які складали її частини. Передбачалося видання документів переважно з фондів Київ. центр. архіву давніх актів, заснованого 1852 при Київ. ун-ті. Пізніше план і проблематику доповнив В.Антонович. Було розширено корпус істор. документів, особливо з історії укр. козацтва, і джерельну базу серії: використано архів. зб. із різних міст Рос. імперії та ін. країн — матеріали ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА, що зберігалася спочатку в архіві Синоду в м. Санкт-Петербург, пізніше — Мін-ва юстиції в м. Москва; документи Львівського ставропігійного інституту, Швед. держ. архіву в м. Стокгольм, архіви Львова, ВАРШАВА, ВАТИКАН тощо. Відбір документів здійснювався залежно від істор. і наук. значення для вивчення всіх аспектів минулого України, в т. ч. з такої маловивченої на той час проблематики, як соціально-екон. життя, соціальні, нац.-визвол. рухи. Тексти друкувалися мовою оригіналів з дотриманням правопису. Відмова від перекладів, застосування методу транскрипції дало змогу ввести до наук. обігу значну кількість документів, частина яких донині збереглася лише у вид. комісії. Роботу з відбору джерел та підготовки їх до публікації здійснювали гол. редактори — М.Іванишев, В.Антонович, М.Владимирський-Буданов. Кожен том відкриває вступна стаття, де здебільшого подаються ґрунтовні монографічні дослідження з відповідної тематики. Серед ред. і авторів передмов, крім гол. ред., відомі вчені — С.Голубєв, М.Грушевський, І.Каманін, 0І0І0І0І0ЛІНКНЕПРАЦЮЄ0І0І0І0І0А.Криловський, Ф.Лебединцев, О.Левицький, 0І0І0І0І0ЛІНКНЕПРАЦЮЄ0І0І0І0І0Н.Молчановський, С.Терновський та ін. чл. комісії. До томів додано іменні та геогр. покажчики. Ч. 1-ша (12 т.) містить документи з історії правосл. церкви в Україні 14—18 ст.: королів. грамоти, папські булли, патріарші грамоти, розпорядження духовної влади і королів. сановників; акти правосл. і унійних соборів, єпархіальних духовних судів; матеріали про стосунки правосл. з католиками і унійцями, правосл. БРАТСТВА, церкви і монастирі та організацію при них уч-щ і шпиталів; заповіти духовних і світських осіб, пожертвування маєтків церквам і монастирям; документи про діяльність архімандрита М.Значко-Яворського, підпорядкування Київ. митрополії Моск. патріархові, запровадження БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 р.; пам’ятки літ. полеміки правосл., католиків і унійців, серед яких уперше видруковано тв. І.Вишенського, 0І0І0І0І0ЛІНКНЕПРАЦЮЄ0І0І0І0І0П.Могили. Ч. 2-га (3 т.) вміщує постанови провінційних сеймиків та відповіді короля на їх звернення, інструкції послам на ген. сейм та ін. документи, датовані 1596—1726. Ч. 3-тя (6 т.) — акти про козаків і гайдамаків 1500—1789, що висвітлюють КОСИНСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1591—1593, Наливайка повстання 1594—1596, Федоровича Тараса повстання 1630, повстання 1638 під кер-вом Я.Острянина, добу і події Національної революції 1648—1676, дипломатичні зносини гетьман. уряду з Росією, Польщею та ін. країнами 1649—1716. Ч. 4-та (1 т.) — акти про походження шляхетських родів 1443—1780. Ч. 5-та (2 т., т. 2-й — 2 ч.) — документи з історії укр. міст 1432—1798 (Київщина, Волинь, Поділля), становище єврейс. нас. 1765—91 за даними переписів. Ч. 6-та (2 т. з окремим додатком до 1-го) — акти 1498— 1799 про екон. і юрид. становище селян. Ч. 7-ма (3 т., т. 3-й — 2 ч.) — документи про заселення Наддніпрянської України у 14—17 ст., описи замків, люстрації староств, інвентарі, скарги, донесення тощо, які характеризують географію розселення, етногр. і соціальний склад нас. Ч. 8-ма (6 т.) — матеріали з історії місц. управління, станів, землеволодіння та перерозподілу земель, акти цивільного та кримінального права, судочинства 15—18 ст.

ЛітератураРедагувати

  • Журба О.І. Київська археографічна комісія. 1843—1921: Нарис історії і діяльності. К., 1993.

ДжерелаРедагувати

Автор: Л.Д. Федорова; url: http://history.org.ua/?termin=Arkhyv_Yuho_Zapadnoj; том: 1