Всеукраїнський комітет охорони пам'яток мистецтва і старовини

Всеукраїнський комітет охорони пам'яток мистецтва і старовини (ВУКОПМIС) — державний орган, створений 3 лютого 1919 в Харкові при відділі мистецтв Наркомосу УСРР з метою здійснення обліку, реєстрації, охорони, вивчення та популяризації пам'яток. Від 2-ї пол. лют. – окрема установа в структурі Наркомосу. Працював у лют.–берез. 1919 в Харкові, в квіт.–лип. – в Києві. Відновив діяльність влітку 1920 в Харкові. Складався з музейної, етногр., археол., архіт.-монументальної та архів.-бібліографічної секцій. На місцях діяли губернські КОПМIСи (Волин., Київ., Одес., Подільський, Полтав., Харків., Черніг.) та секції при відділах нар. освіти (Катеринославська та Херсон. губ.), окремі повітові й міські к-ти.

У різний час в роботі ВУКОПМIСу брали участь Д.Багалій, В.О.Барвінський, М.Біляшівський, С.Гіляров, Ф.Ернст, Г.Лукомський, М.Макаренко, В.Модзалевський, I.Моргілевський, О.Новицький, Н.Полонська-Василенко, М.Сумцов, С.Таранушенко, О.Федоровський, Ф.Шміт та ін. К-т ініціював проведення 1-ї держ. реєстрації пам'яток мист-ва і старовини, видання декрету про націоналізацію істор. та худож. цінностей, заборону їх знесення чи знищення, перероблення, реквізицій та вивезення. Організовував наук. експедиції та обстеження пам'яток, археол. розкопки, ремонтно-реставраційні роботи архіт. споруд, спец. курси, лекції та екскурсії для населення. Важливим напрямом діяльності було обстеження покинутих садиб, будинків, квартир, монастирів і церков з метою виявлення й охорони культ. цінностей. Сприяв створенню мережі держ. музеїв в Україні, системи архів. установ, розробленню проекту проведення архів. реформи. В квіт. 1921 ВУКОПМIС було поділено на Гол. архів. управління та Гол. управління в справах музеїв, охорони пам'яток мист-ва, старовини і природи (Головмузей), на яке покладалися функції к-ту. В груд. 1921 Головмузей припинив існування як самостійний орган і був підпорядкований Гол. управлінню в справах політико-просвітницької роботи Наркомосу УСРР.

Джерела та літератураРедагувати