Фонети́чна систе́ма суча́сної білору́ської мо́ви — звуковий лад білоруської літературної мови.

Опис ред.

Фонетична система сучасної білоруської мови складається принаймні з 44 звуків: 5 голосних і 39 приголосних, приголосні при цьому також можуть бути подовженими. Не існує єдиної думки стосовно кількості звуків у білоруській мові: так, наприклад, згідно інших досліджень білоруська мова може включати 6 голосних і 39 приголосних звуків, інколи в склад основного звукового складу включають тільки 32 приголосні, тоді як останні 7 називають рідкісними.

Деякі приголосні можуть утворювати пари, які відрізняються тільки за ознакою палаталізації (тверді і м'які, для позначення м'якості останніх у МФА використовується символ ʲ). У деяких з таких пар місце артикуляції змінюється (див. нижче). В той же час існують непарні приголосні, які не мають своїх палаталізованих пар.

Наголос у білоруській мові вільний (може падати на будь-який склад у слові на відміну від, наприклад, ряду інших слов'янських мов, де він сталий на певному складі залежно від позиції) і рухомий (може міняти позицію в межах однієї словозмінної парадигми).

Особливості ред.

Через те, що білоруська мова входить до східнослов'янських мов, фонетика білоруської мови досить подібна до російської й української. Основні відмінності від фонетичних систем цих мов[1]:

 • Акання — злиття ненаголошеного /o/ (етимологічного східнослов'янського ) зі звуком /a/. На відміну від акання в російській мові, в білоруській акання реалізовується як неогублений голосний переднього ряду нижнього підняття — [a] (у тому числі й після м'яких приголосних і йота (/j/)). Варто зазначити, що в українській мові подібне злиття звуків не відбувається майже ніколи.
 • відсутність ікання. Як і в українській (але на відміну від російської), в білоруській відсутнє злиття ненаголошених /e/ та /i/, відсутнє злиття ненаголошеного /a ~ o/ зі звуком /i/ після м'яких приголосних.
 • На відміну від вимови в російській мові, після /j/ відсутній підкреслений поділ у вимові йотованих /ja/, /jo/, /je/, /ji/[2].
 • Цекання, дзекання — перехід старих /tʲ/,/dʲ/ у м'які африкати [tsʲ], [dzʲ] (на письмі позначаються як ць, дзь або ц/дз перед голосною). Треба зазначити, що подібна вимова /tʲ/,/dʲ/ є найпоширенішою у російській мові, однак ця особливість не позначається на письмі.
 • Сильна палаталізація звуків /sʲ/, /zʲ/.
 • Усі постальвеолярні приголосні є твердими (виступають як ретрофлексні приголосні), тоді як в українській і російській вони можуть бути м'якими.
 • Ствердіння приголосного /rʲ/ і в результаті цього, його злиття зі звуком /r/.
 • На відміну від російської та ідентично українській, /v/ в кінці складів, перед приголосними, і /l/ у ряді позицій перейшли в [w][2].
 • Практично повне оглушення дзвінких приголосних у кінці слів, яке не відображається на письмі (зуб, дождж).
 • Широко розповсюджена регресивна асиміляція за м'якістю, яка впливає на всі свистячі перед будь-яким м'яким приголосним (окрім задньоязикових приголосних), наприклад: бяз сьмеху, де м'яке м пом'якшує попереднє с, яке, у свою чергу, пом'якшує попереднє з. Майже повністю не відображається в офіційному правописі.

Правопис білоруської мови є фонетичним, тобто більша частина згаданих особливостей позначається на письмі.

Голосні звуки ред.

У білоруській мові наявні, як і в українській, 6 голосних звуків, які позначають літерами:

Літера Позначення в МФА Тип Приклад
і /i/ Неогублений голосний переднього ряду верхнього підняття ліст
е /ɛ/ Неогублений голосний переднього ряду середньо-низького підняття гэты
ы /ɨ/ Неогублений голосний середнього ряду верхнього підняття мыш
а /a/ Неогублений голосний переднього ряду нижнього підняття кат
у /u/ огублений голосний заднього ряду верхнього підняття шум
о /ɔ/ огублений голосний заднього ряду середньо-низького підняття кот

Звук [ɨ] вважають не є окремою фонемою, а алофоном /i/ після твердих приголосних[3].

Голосні записуються, як правило, за фонетичним принципом.

Приголосні звуки ред.

Ознаки Губні Зубні/

Ясенні

Ретрофлексні Палаталізовані Лабіовелярні / Задньоязикові
Тверді М'які Тверді М'які Тверді М'які Тверді М'які
Носові /m/ /mj/ // /j/
Проривні /p/ /b/ /pj/ /bj/ // // /k/ /ɡ/ /kj/ /ɡj/
Африкати /t͡s̞/ /d͡z̞/ /t͡s̞j/ /d͡z̞j/ /ʈ͡ʂ/ /d͡ʐ/
Фрикативні /f/ /v/ /fj/ /vj/ // // /j/ /j/ /ʂ/ /ʐ/ /x/ /ɣ/ /xj/ /ɣj/
Апроксиманти /ɫ̪/ /ɫ̪j/ /j/ /w/
Дрижачі /r/
 • Як і в російській мові, /t͡s̞/, /ʂ/ /ʐ/ стали твердими в усіх випадках: хлопцы (хлопці), мышы (миші), нажы (ножі). М'які /t͡s̞j/ і /d͡z̞j/ утворилися на місцях м'яких /j/ та /j/: жыццё (життя) дзесяць (десять);
 • Після голосних, апострофа, літери ў, розділового м'якого знака й на початку деяких слів і позначає звуки /йі/: Украіна — Укра/йі/на, вераб'і — вераб/йі/, салаўі — салаў/йі/, іней — /йі/ней.
 • Палаталізовані /j/ та /j/ перетворюються на відповідні палаталізовані африкати /t͡s̞j/ і /d͡z̞j/: цябе (тебе), дзея (дія);
 • чергування свистячих і шиплячих: [ш]шытак (сшытак), мые[c’]ся (мыешся);
 • у кінці слова або перед приголосним звуки /v/, /vj/, /ɫ̪/ після голосних переходять у /w/: каро[ў]ка, каро[ў] — каро[в]а, паста[ў]лю — ста[в’]іць, шо[ў]к, во[ў]к;
 • чергування парних дзвінких і глухих приголосних перед згодним, що мають протилежний характер дзвінкости-глухости. гры[п]кі — гры[б]а, лё[х]ка — лё[г]енькі, про[з]ьба — пра[с]іць, ка[з]ьба — ка[с]іць, сто[х] — ста[г]і, во[с] — ва[з]ы;
 • перед м'якими приголосними парні тверді приголосні чергуються з відповідними м'якими приголосними: ра[з’]біць — ра[з]даць, к вя[с’]не — вя[с]на, д[з’]ве — д[в]а;
 • в офіційному правописі приголосні /jj/, /ɫ̪jɫ̪j/, /jj/, /jj/, /d͡z̞jd͡z̞j/, /t͡s̞t͡s̞/, /ʐʐ/, /ʂʂ/, /ʈ͡ʂʈ͡ʂ/ у позиції між голосними насенне, голле, граззю, калоссе, суддзя, свацця, збожжа, узвышша, ноччу.
 • Звуки /ɡ/ та /ɡʲ/ є рідкісними і зустрічаються тільки в запозичених словах (цегла, ганак, гузік, гандаль, нягеглы і т. п., а також майже всі слова західноєвропейського походження з літерою g). Зазвичай у правописі (академічному, класичний) цей звук не відрізняється від /ɣ/, /ɣʲ/ (які позначаються літерою Гг), однак класичний правопис допускає позначення звуків /ɡ/ та /ɡʲ/ літерою Ґґ, як це є в українській мові.
 • Як і в українській мові, на кінці складів звук /v/ переходить у звук /w/ ([u̯], утворюючи дифтонги)[4]. Також у звук /w/ може переходити звук /ɫ̪/ (наприклад *vьlkъ > воўк). Питання щодо фонемного статусу /w/, залишається спірним: згідно правописних норм буква «ў» повинна писатися після голосної в одному слові або в слові, яке в словнику починається з «у», якщо перед ним є слово, яке закінчується на голосну, і якщо їх не розділяє павза; однак цьому правилу часто не підлягають деякі запозичення, з цих фактів випливає висновок, що /w/, якщо визнати дані норми відображенням вимови, має риси нескладового аллофону голосної фонеми /u/, як наприклад іспанська нескладова фонема /u̯/, є апроксимантом /w/ в висхідних дифтонгах, що позбавляє білоруську орфографію особливої потреби в літері «ў» взагалі; однак існує ряд випадків у білоруській літературі, наприклад, у К. Кропиви, де ці правила ігноруються, напр.:

ШТО Я БАЧЫЎ НА ТРЭКУ (1922)

…Так, як тыя парасяты,
Што вазіў калісь мой тата
У мястэчка на таржок,
Завязаўшы у мяшок…

ДАЙ ДЫ ДАЙ (1922)
А няхай ты праваліўся! —
Вось парадкі завяліся:
Дзе ні сунься, так і знай —

Ўсюды ў лапу дай ды дай…

Зважаючи на наведені приклади, можна допустити вільніше вживання фонем /u/ та /w/, як це відбувається з фонемами /i/ та /j/ (наприклад, допускаються фрази: «ён йшоў па дарозе» та «ён ішоў па дарозе»; «ён замёр на ймгненне» та «ён замёр на імгненне»).

У білоруській мові існують подовжені приголосні (див. вище), що позначаються подвоєнням приголосної на письмі. Наприклад:

 • падарожжа [pad̪aˈroʐʐa]
 • ззять згідно класичного правопису. У даному випадку подовження зазнає звук zʲ: з̅’̅ [z̪ʲz̪ʲat͡s̞ʲ]
 • стагоддзе [s̪t̪aˈɣod̪d̪z̪ʲe]
 • каханне [kaˈxan̪ʲn̪ʲe]
 • расьсячы [ras̪ʲˈs̪ʲat̪ʂɨ]
 • ліхалецце [lʲixaˈlʲet̪t̪s̪ʲe]
 • сярэднявечча [s̪ʲarɛd̪n̪ʲaˈvʲet̪t̪ʂa].

Артикуляція ред.

Загальними риси артикуляційної бази білоруської мови є повна ненапруженість при звукотворенні, сильне пом'якшення (палаталізація) одних приголосних і твердість (веляризація) інших.

Серед принципів загальної ненапружаності відзначається заміна губно-зубного /v/ у певних місцях на губно-губний /w/, тверда вимова губних у кінці складів і перед приголосними в позиціях, де в інших східнослов'янських мовах зазвичай м'яка вимова, сем, дроб, сям'я). Ненапруженість кінчика язика при пом'якшенні зубних //, // перехід їх у м'які проривно-щілинні /d͡z̞j/ і /t͡s̞j/.

Пераважна більшість звуків утворюється в центрі ротової порожнини при високому загальному піднесенні язика, найактивніша його частина — середня. У задній частині ротової порожнини утворюється незначна кількість звуків[5].

У порівнянні з фонетиками інших мов білоруська вирізняється наявністю великої кількості м'яких приголосних. При творенні більшості м'яких приголосних кінчик язика піднімається до піднебіння, що створює враження їх особливої м'якості (наприклад, палатальні /j/ і інші). Водночас відзначаються тенденції до сильного пом'якшення приголосних і веляризації всіх твердих приголосних звуків.

У відсутності явища редукції голосних (скорочення, випадання) окреслюється явище т.зв. «співочості мови»[6].

Джерела ред.

 1. Sussex, Roland; Cubberly, Paul. The Slavic Languages. — Cambridge : Cambridge University Press. — ISBN 0-521-22315-6.
 2. а б Падлужны. Фанетыка беларускай літаратурнай мовы. — 1989. — 335 с. — ISBN 5-343-00292-7.
 3. Mayo, Peter. Belorussian // [1] / Comrie, Bernard; Corbett, G. G. — London : Routledge, 2002. — ISBN 0-415-28078-8. Архівовано з джерела 27 липня 2020
 4. S. Young (2006) Belorussian. Encyclopedia of language and linguistics, 2nd ed.
 5. Сучасная беларуская мова: Уводзіны. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Фразеаграфія: Вучэб. дапам. / Я. М. Камароўскі, В. П. Красней, У. М. Лазоўскі і інш. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мн. : Выш. школа, 1995. — 334 с. ISBN 985-06-0075-6; C.34, 35.
 6. Сучасная беларуская мова; C.35.

Література ред.

 • Беларуская граматыка. У 2-х ч. / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; [Рэд. М. В. Бірыла, П. П. Шуба]. — Мн. : Навука і тэхніка, 1985.
 • Беларуская мова: Вучэбнач дапамога / Э. Д. Блінава, Н. В. Гаўрош, М. Ц. Кавалёва і інш.; Пад рэд. М. С. Яўневіча. — Мн. : Вышэйшая школа, 1991. ISBN 5-339-00539-9.
 • Mayo, Peter. Belorussian // [2] / Comrie, Bernard; Corbett, G. G. — London : Routledge, 2002. — ISBN 0-415-28078-8. Архівовано з джерела 27 липня 2020
 • Фанетыка беларускай літатурнай мовы / І. Р. Бурлыка, Л. Ц. Выгонная, Г. В. Лосік, А. І. Падлужны; Рэд. А. І. Падлужны. — Мн.:Навука і тэхніка, 1989. — 335 с ISBN 5-343-00292-7.
 • Sussex, Roland; Cubberly, Paul. The Slavic Languages. — Cambridge : Cambridge University Press. — ISBN 0-521-22315-6.
 • Сучасная беларуская мова: Уводзіны. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Фразеаграфія: Вучэб. дапам. / Я. М. Камароўскі, В. П. Красней, У. М. Лазоўскі і інш. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мн. : Выш. школа, 1995. — 334 с. ISBN 985-06-0075-6.