Відкрити головне меню

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України


Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України створений 16 червня 1999 року рішенням Президії Академії педагогічних наук України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 988[1]

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України
Основні дані
Засновано 16 червня 1999 року
Приналежність Національна академія педагогічних наук України
Контакт
Ключові особи

Биков Валерій Юхимович (директор)

Яцишин Анна Володимирівна (заступник директора з наукової роботи)

Пінчук Ольга Павлівна (заступник директора з науково-експериментальної роботи)

Коневщинська Ольга Еммануїлівна (вчений секретар)
Адреса вул. Максима Берлинського, 9, Київ, 04050, Україна
Веб-сторінка iitlt.gov.ua
E-mail iitlt@iitlt.gov.ua

Загальна інформаціяРедагувати

Інститут є Головною науковою установою з інформатизації НАПН України і в межах цього напряму діяльності: розробляє і затверджує на Президії НАПН України основні напрями корпоративної науково-технічної політики інформатизації Академії, концептуальні і теоретико-технологічні засади інформатизації НАПН України, науково-методичні умови їх системної реалізації; при виконанні робіт, пов'язаних з інформатизацію, забезпечує дотримання науковими установами і навчальними закладами Академії концептуальних засад і пріоритетних напрямів реалізації корпоративної науково-технічної політики інформатизації АПН України.

Інститут є провідною в системі освіти України науковою установою, діяльність якої спрямована на проведення фундаментальних і прикладних досліджень щодо розв'язання актуальних теоретико-методологічних і науково-методичних проблем створення, впровадження та застосування програмних і технічних засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Діяльність Інституту зумовлена необхідністю реалізації нових завдань, що стоять перед освітою України і вимагають формування якісно нового навчального середовища, яке б відповідало сучасним освітнім потребам людини, стану і перспективним тенденціям науково-технологічного та соціально-культурного розвитку суспільства, новітнім досягненням психолого-педагогічної науки та освітньої практики в Україні та світі.

Метою створення Інституту є проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розв'язання актуальних теоретико-методологічних і науково-методичних проблем створення, впровадження та застосування в освіті програмних і технічних засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій.

Основні завданняРедагувати

 • здійснення теоретичних та експериментальних досліджень щодо створення і використання засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі закладів освіти усіх типів;
 • розробка технічних умов, педагогічних стандартів, методик сертифікації засобів навчання, приладів, обладнання та устаткування, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;
 • інженерно-педагогічне проектування системи інформаційної підтримки освітнього простору України, зокрема віртуальних систем і систем дистанційного навчання і освіти;
 • здійснення координації науково-дослідної, проектної і виробничої діяльності щодо створення і використання засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру, стажування та підвищення кваліфікації науковців і працівників закладів освіти з тематики інституту;
 • організація і проведення наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, підготовка наукових і науково-методичних друкованих та електронних видань тощо.

Основні напрями діяльностіРедагувати

 • науково-дослiдний:

розробка наукових проблем та проведення експериментальних досліджень щодо створення, розвитку і застосування в навчально-виховному процесі навчальних закладів України всіх ступенів і рівнів акредитації новітніх засобів навчання з різних дисциплін; інформаційних технологій навчання, комп'ютерних програм навчального призначення, Інтернет-сайтів, Інтернет-порталів, комп'ютерно орієнтованих навчально-методичних комплексів, інших електронних засобів і ресурсів з різних дисциплін; Інтернет орієнтованих баз і банків даних науково-педагогічної інформації; автоматизованих систем формування і підтримування в актуальному і безпечному стані електронних навчальних і наукових ресурсів єдиного інформаційного освітнього простору; систем електронного дистанційного навчання, засобів дистанційних аудіо- і відео- телекомунікацій, мультимедійних та комп'ютерних інтерактивних засобів навчання, засобів відображення і презентації комп'ютерної інформації; автоматизованих моделюючих, експертних і віртуальних навчальних систем; нових і типових архітектур навчальних комп'ютерних комплексів і комплектів, складу і структури їх загальносистемного та прикладного програмно-апаратного забезпечення, окремих комп'ютерно орієнтованих засобів навчання з природничо-математичних і гуманітарних дисциплін; комп'ютерно орієнтованого навчального середовища, у тому числі, для систем відкритої освіти та систем електронного дистанційного навчання; автоматизованих систем тестового оцінювання впливу новітніх засобів навчання та ІКТ на результати навчальної діяльності; автоматизованих систем наукових досліджень.


 • науково-експериментальний:

створення мережі наукових центрів, експериментальних майданчиків, пілотних навчальних закладів з проблематики Інституту; організація і здійснення широкомасштабних педагогічних експериментів в комп'ютерній мережі пілотних навчальних закладів щодо відпрацювання новітніх засобів навчання, ІКТ та методик їх застосування в освітній практиці, електронних дистанційних технологій навчання і освіти.


 • проектно-технологiчний:

обґрунтування умов, стандартів, науково-методичного забезпечення застосування й сертифікації засобів навчання, їх комплектів і комплексів та супровід їх промислового випуску; розробка науково обґрунтованих нормативів оснащення навчальних закладів України всіх ступенів і рівнів акредитації технічними засобами навчання з різних дисциплін та програмно-апаратними засобами навчальних комп'ютерних комплексів.


 • науково-координацiйний:

здійснення координації науково-дослідної, проектної і виробничої діяльності навчальних закладів, наукових установ і виробничих підприємств щодо створення і застосування в освітній практиці новітніх засобів навчання та ІКТ.


 • науково-методичний та освітній:

вивчення, узагальнення і поширення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики Інституту; надання допомоги навчальним закладам, науковим установам і виробничим підприємствам з питань впровадження в навчально-виховний процес засобів навчання нового покоління, ІКТ, електронних дистанційних технологій навчання і освіти; підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації — кандидатів і докторів наук через докторантуру та аспірантуру; підвищення кваліфікації та стажування наукових і науково-педагогічних кадрів з напрямів, що досліджуються в Інституті.


 • мiжнародний:

співпраця з навчальними закладами, науковими установами і виробничими підприємствами зарубіжних країн, які досліджують і розв'язують споріднені проблеми; проведення спільних досліджень, виконання спільних програм та проектів.

Сучасна структураРедагувати

 • Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти
 • Відділ технологій відкритого навчального середовища
 • Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем
 • Відділ мережних технологій і баз даних
 • Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій


Інститут інформаційних технологій і засобів навчання є лауреатом численних щорічних конкурсів Виставок-презентацій «Інноваційні технології навчання», «Інноватика в освіті України» та «Сучасні навчальні заклади» і нагороджений дипломами, золотими і бронзовими медалями. З метою популяризації наукового доробку за межами України, вивчення й використання зарубіжного досвіду, підвищення рівня міжнародної комунікації і взаємодії в сфері науки та освіти у межах виконання заходів з інформатизації НАПН України Інститутом упроваджено низку електронних освітніх ресурсів підтримки наукових психолого-педагогічних досліджень, зокрема, електронну бібліотеку НАПН України (lib.iitta.gov.ua), яка за рейтингом Webometrics посіла 8 місце в Україні серед усіх електронних бібліотек наукових установ та ВНЗ; електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засобів навчання» на платформі OJS (journal.iitta.gov.ua), за рейтингом «Бібліометрики української науки» посідає перше місце серед усіх фахових видань України в галузі педагогічних наук, а також має найвищий індекс цитувань серед вітчизняних фахових видань у галузі педагогічних наук та включено до понад 40 електронних міжнародних каталогів і баз даних, зокрема до 15 реферативних і науко метричних; модель типового сайту наукової установи; інформаційну систему «Наукові дослідження» (planning.edu-ua.net); запропоновано підходи щодо використання відкритих web-орієнтованих систем моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень. За результатами досліджень Ranking Web of Research Centers у міжнародному рейтингу наукових центрів Webometrics Інститут займає 37 місце в Україні та 5896 у світі.

Науковий доробок — практичній освітіРедагувати

Видання і збірникиРедагувати

Для висвітлення результатів теоретичних наукових досліджень та їх упровадження в освітню практику функціонують видання, ініціатором створення і активним співзасновником яких є Інститут. Серед них: електронне наукове фахове видання Інституту «Інформаційні технології і засоби навчання»; на міжнародній сучасній видавничій платформі Open Journal Systems (спільно з ДВНЗ УМО НАПН України. Рік заснування: 2006, 6 випусків на рік), Станом на квітень 2016 р. журнал займає 8 місце у «Топ 100 наукових періодичних видань України», складеному НБУ ім. В. І. Вернадського. За даними Google Scholar станом на 20 квітня 2016:– кількість цитувань статей журналу — 2661; h-індекс — 21; i10-індекс — 83.

БібліометрикаРедагувати

Станом на початок 2016 рік Інститут займає 20 місце серед рейтингу наукових колективів за даними системи «Бібліометрики української науки», що призначена для експертного оцінювання результатів діяльності вчених і дослідницьких колективів України.

Інновації в навчальних закладахРедагувати

Інститут забезпечує впровадження практичної частини наукових досліджень у навчально-виховний процес навчальних закладів України шляхом проведення педагогічних експериментів, освітніх проектів та конкурсів, серед яких:

 • «Хмарні сервіси в освіті», 2014—2017 рр., на базі 32 ЗНЗ у місті Києві, Вінницькій, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій та ін. областях України;
 • «Розумники», 2014—2017 рр. на базі 6 ЗНЗ України.
 • «Розвиток критичного мислення і навичок критичного оцінювання веб-ресурсів старшокласниками», 2014—2018 рр. за участі чотирьох закладів післядипломної освіти.

Науково-методичні заходиРедагувати

Науковці інституту щорічно беруть участь у більш як 100 наукових заходів в Україні і за кордоном. Інститут є співорганізатором понад 10 конференцій, науково-практичних семінарів, 4 з яких — міжнародні, зокрема, ICTERI (International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications), MoodleMoot Ukraine, Міжнародного Інтернет-семінару «Cloud Tecnologies in Education» та ін.

Регулярно проводяться навчальні тренінги для педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників. Зокрема, в 2015 р. проведено 12 тренінгів: 7 — для педагогів ЗНЗ, 5 — для наукових співробітників та викладачів ВНЗ. Оголошення про навчальні тренінги оприлюднюються на офіційному сайті та на сторінках Інституту в соціальних мережах (Група ІІТЗН на Facebook, Профіль ІІТЗН на Google+).

Навчально-просвітницька діяльність в соціальних мережахРедагувати

Цілком підтримуючи і поділяючи принципи відкритого наукового й освітнього простору, Інститут відкритий до співпраці й поширення результатів досліджень, для чого використовує веб-ресурси і хмарні сервіси.

Інститут представлено у соціальних мережах: Група ІІТЗН на Facebook, Профіль ІІТЗН на Google+, Сторінка ІІТЗН у LinkedIn, Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти у Facebook, Відділ комп'ютерно орієнтованих засобів навчання у Facebook, Відділ технологій відкритого навчального середовища у Facebook, Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем у Facebook, Відділ мережних технологій і баз даних у Facebook, Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій у Facebook.

Науковцями інституту створено групи, спільноти, блоги для спілкування на професійну тематику, обміну досвідом, компетентного обговорення актуальних проблем в освіті: https://www.facebook.com/groups/1429370987315738 Хмарні сервіси в освіті, e-learning UA, Шкільний навчальний експеримент з сайтом симуляцій Phet, Морські скаути України, Обирай професію правильно!, Опитування про ІКТ, Толока сімейної освіти та інші.

Електронні освітні ресурси та лабораторні засоби навчанняРедагувати

Підрозділи Інституту забезпечують науково-методичний супровід упровадження сучасних засобів навчання з природничо-математичних дисциплін у навчальний процес освітніх закладів.

Було здійснено апробацію засобів навчання, комплектів обладнання і методичних рекомендацій щодо їх використання для забезпечення навчального процесу з природничо-математичних дисциплін загальноосвітньої школи.

Розроблено Електронний навчально-методичний комплекс для підготовки вчителів з використання інтерактивного моделювання фізичних процесів.

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікаціїРедагувати

Інститут у 2010 р. став ініціатором створення нової наукової спеціальності 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті та вперше в Україні було відкрито аспірантуру та докторантуру (2011 р) за цією спеціальністю. Також, з 2010 р. в Інституті функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 для проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук. За період 2011—2018 рр. відбулося 47 захистів дисертаційних робіт, з них 7 докторських та 40 кандидатських. Повний перелік захищених дисертацій з текстами авторефератів та частиною дисертаційних робіт

Рада молодих вчених Інституту

Історія Ради молодих вчених має два напрями. Офіційна та неофіційна. У 2012 році на зібранні молодих вчених, аспірантів і докторантів у кількості 35 осіб було проведено перше засідання, на якому Яцишин А.В. було запропоновано створити таку Раду в Інституті і обговорено проект Положення про діяльність Ради. Ініціатива була обговорена і підтримана усіма присутніми одноголосно. Керівництвом Інституту, також було підтримано цю ініціативу. Офіційна історія Роботи ради молодих вчених розпочалась у 2016 році, коли були оновлені Статути Інституті і НАПН України, у яких вже були внесені пункти про функціонування Ради молодих вчених. У 2016 році підготовлено і затверджено Положення Ради молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. У 2018 році Радою молодих вчених було розроблено Положення про конкурс "Кращий молодий вчений і аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України року" та орнанізовано і проведено вперше такий конкурс.

ПриміткиРедагувати

ДжерелаРедагувати

Національної академії педагогічних наук України