Інститут міжнародної економіки та фінансів

Інститу́т міжнаро́дної еконо́міки та фіна́нсів є провідним інститутом МАУП, який створено 1 вересня 1999 року. Основним завданням діяльності Інституту є широкомасштабна сучасна якісна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації студентів з питань вітчизняної та міжнародної економіки та фінансів.

Директором Інституту міжнародної економіки та фінансів є член-кореспондент Академії економічних наук, академік Міжнародної кадрової академії, доктор економічних наук, професор Захожай Валерій Борисович.

Інститут готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр на денній, вечірній та заочній формах навчання.

Навчальний процес в ІМЕФ постійно вдосконалюється, відповідно до європейських вимог та світових стандартів і поєднує традиційні та сучасні новітні технології.

Студенти Інституту мають можливість безпосередньо спілкуватися з досвідченими викладачами, відомими вченими-економістами, фахівцями-практиками. Професорсько-викладацький склад ІМЕФ налічує понад 150 викладачів, більш ніж 80 % з яких є докторами та кандидатами наук, що працюють на п'яти кафедрах Інституту: фінансів та статистики, банківської та страхової справи, бухгалтерського обліку, маркетингу, економіки.

Кафедра теоретичної та прикладної економіки готує фахівців з економіки підприємства, які здатні брати участь в:

 • розробці бізнес-планів;
 • розрахуванні заробітної плати;
 • планів економічного зростання підприємства;
 • розрахуванні собівартості продукції;
 • складанні міжгалузевого балансу;
 • визначанні ефективності виробництва;
 • встановленні зв'язків з внутрішніми та іноземними підприємствами та фірмами;
 • застосуванні нових технологій;
 • розрахуванні фінансово-економічних показників підприємства;
 • аналізі економічного стану підприємства;
 • управлінні підприємством

Можливим місцем роботи випускників можуть бути такі посади:

 • директор підприємства;
 • заступник директора підприємства з економічних питань;
 • начальник планово-економічного відділу;
 • економіст підприємства та фірми, а також працювати в:
 • державних органах виконавчої та законодавчої влади усіх рівнів;
 • науково-дослідних інститутах, навчальних закладах з економічної освіти, консультаційних центрах

Кафедра фінансів та статистики готує фахівців з аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання; виконання розрахунків фінансово-економічних показників до фінансових планів підприємств та організацій; складання фінансових документів, угод про оренду, кредитних угод; управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання; операцій на фінансовому ринку; управлінської діяльності в сфері фінансового ринку, фінансів підприємств різних організаційно-правових форм; управління колективом, який формує фінансову політику підприємства; підготовки пропозицій щодо підвищення фінансових результатів діяльності підприємств.

Можливим місцем роботи випускників можуть бути:

Кафедра обліку та аудиту готує фахівців для проведення бухгалтерської, фінансової та податкової звітності, а також виконання аналітичної роботи підприємств і організацій різних форм власності, здійснення аудиторських перевірок, проведення експертизи правильності прогнозування показників бюджету на державному, регіональному, обласному рівнях та проведення аналізу щодо виявлення нераціонального використання бюджетних коштів; проведення оцінки майна, земельних та інших ресурсів для установ Фонду Державного майна України, Національного банку України, комерційних банків, страхових організацій і компаній.

Можливим місцем роботи випускників можуть бути:

 • вітчизняні та спільні підприємства всіх форм власності, філії та представництва міжнародних компаній;
 • фінансові компанії (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо);

аудиторські компанії;

 • фондові та товарні біржі;
 • державні органи виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів;
 • науково-дослідні інститути, навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри.

Кафедра банківської та страхової справи готує фахівців, які здатні брати участь в управлінні фінансовими ресурсами банківських установ; операцій на фінансовому ринку; проводити аналіз фінансового стану комерційних банків, розрахунків до фінансових планів, складання фінансових документів, складання угод про оренду, кредитних угод; здійснювати розрахунки фінансово-економічних показників установ банківської та страхової справи; займатися управлінською діяльністю в установах банківської сфери як на мікро-, так і макрорівнях.

Можливим місцем роботи випускників можуть бути:

 • Національний банк України;
 • філії та представництва міжнародних банківських установ;

фондові біржі;

 • фінансові компанії (комерційні банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо);
 • державні органи виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів;
 • науково-дослідні інститути, навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри.

Кафедра маркетингу готує фахівців з проблем вивчення суб'єктів ринкової діяльності; формування іміджу фірми; організації рекламної компанії; вивчення ситуації на ринку товарів і послуг, а також конкурентів; підготовки пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності фірми на ринку, її іміджу, участі в організації і проведенні рекламної кампанії; керування роботою колективу служби маркетингу, який вивчає міжнародний та вітчизняний ринки; керування рекламною діяльністю підприємства.

Можливим місцем роботи випускників можуть бути:

 • вітчизняні та спільні підприємства і організації різних форм власності;
 • підприємства гуртової та роздрібної торгівлі;
 • збутові підрозділи виробничих підприємств;
 • рекламні агентства;
 • товарні та фондові біржі;
 • науково-дослідні інститути, навчальні заклади, консультаційні центри.

Випускники ІМЕФ займають посади економістів, бухгалтерів, банківських та фінансових менеджерів, консультантів з економічних питань, аналітиків, керівників підприємств (організацій) або їх підрозділів, маркетологів, логістиків, мерчандайзерів, іміджмейкерів, фахівців з бізнес-проектування, викладачів економічних дисциплін.

ДжерелоРедагувати