Центральнокаталанський діалект: відмінності між версіями

м
мНемає опису редагування
;Центральнокаталанський діалект
 
Un hòmahòm'''a''' numés/'''dumés''' tania dós fills. Al mé['''j'''] jóbajó'''ba''' '''li''' ba'''b'''a di al/'''anal''' séu parapar'''a''': "Ia'''I'''a (é)[z] hòra cac'''a''' siguisigu<u>i'l</u> méu pròpi amu i cac'''a''' tingui cèntims; mam'''a''' n'hé [ma n'haig] d'anà (a) bèura'''b'''èur'''a''' món. Partiu la bòstra'''b'''òstra harènciah'''a'''rència i dunèu-mam<u>a'l</u> cac<u>'''a''''m</u> tòqui". "Ai, fill méu", ba'''b'''a d<u>í'l</u> parapar'''a''', "còm bulguis'''b'''ulguis; ét['''z'''] un dulén i Déu at'''a'''t castigarà". I dasprésd'''a'''sprés ba'''b'''a ubrí un cala(i)x, ba'''b'''a partí la sébasé'''b'''a harènciah'''a'''rència i <u>an ba'''b'''a</u> dós/'''dugas''' par(t)s. Al cap d'un('''s''') quan(t)s diasdi'''a'''s, al'''a'''l dulén sas'''a''''n ba'''b'''<u>a 'n</u>à dald'''a'''l pòbblapò'''bbla''' mól tibat i sénsaséns'''a''' dí adéu a/'''ana''' ningú. Ba'''B'''a trabassàtrab'''a'''ssà molta tèrra <u>èrma</u>, mól('''s''') bòscubòsc'''u[z]''' i mól('''s''') rius, i ba'''b'''<u>a (a)</u>rribà a/ana'''n''' una gran ciutat ón/'''ónta'''/'''auón''' ba'''b'''a gastà tót[z] als'''a'''ls [tót al] cèntims.
 
 
;Субдіалект салат ([[Баш-Ампурда|Ампурда]])
8849

редагувань