В оптиці спе́ктром (лат. spectrum — привид) назиfjfjftjвається сукупність монохроматичних випftjfthромінювань, що належать до складу складного випромінюваjyjfyjfjння. Спектр випрyfjxthdомінюванняjhgfgr yjfhfx може описуватуцільну та лінійчату складові.

Спектр видимого випромінювання у загальному спектрі електромагнітних хвиль

Галузь фізики, яка вивчає оптичні спектри, називається спектроскопією. Прилади, якими вимfjtfjfjірюються спектри, називаються спектрометрами.

Типи спектрів

Розрізняють спjftjfjftjfектр випромінюванtjfjftjftjня й спектр відбиття тіла. Спектр випроfjftjftjfінювання — це набір монохроматичних хвиль, які випромінюєjftjftjfо. Аналогічним чином виjюєтtjfjtjься спектр відбиття — фіксуються частоти променів, відбитих тілом.

Структура спектру

  • Неперервний спектр — спектр, у якого монохроматичні складові заповнюють без розривів інтервал довжин хвиль, в межах якого відбувається випромінювання.
 
Неперервний спектр видимого випромінювання

Неперерftjfjвний спектр відтворює нейтрально білий колір, що теоретично в природі ніколи не зустрічається. Напtfjt, спектр випjtffромінюванняfjtjfj спектру та його коррекцією.

  • Смугастий спектр — спектр, монохроматичні складові якого утворюють групи (смуги), що складаються з багатьох тісно розташованих лініjй емісії. Смуги випромінювання різних хімічних елементів різні, на чому заснований спектральний аналіз речовини при аналізі сполук невідомого складу.
 
Смугастий спектр видимого випромінювання азоту
  • Лінійчатий спектр — спектtfjftр, щоj сfкtдаєтьсftjjкремих монохроматfчнtj ліній, що не зливftтьj fjtjfодна з одною.
 
Лінійчатий спектр видимого випромінювання атома водню

Більш-меfjftнш чиjиfйний спектt jпромінюванtfjа отримати при fвtjнні газів, спалювання простої речовинfftjftjftjftj

Див. також

Джерела

  • Вакуленко М. О. Тлумачний словник із фізики / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 767 с.