Переміщення

кінематична дія, зміна розміщення

Переміщення — зміна положення фізичного тіла або його точки. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюеться в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.

Рух точки криволінійною траєкторією. Переміщення вказане зеленим шриховим вектором.

Вектор переміщення — характеризує зміну положення фізичного тіла або його точки.

Переміщення не слід плутати зі шляхом. Наприклад, переміщення точки, яка здійснила повний оберт, рухаючись по колу, дорівнює нулю, а пройдений шлях , де R — радіус кола.

Математичне формулювання

Якщо відомий закон, що задає залежність положення точки від часу  , то переміщення дорівнює

 ,

де   — початковий момент часу.

Якщо відома залежність швидкості точки від часу   й початкове положення точки  , то переміщення дорівнює

 

Джерела