Відкрити головне меню

«Вісник Одеського музею нумізматики» - періодичне наукове видання Одеського музею нумізматики, засноване 1999 року. У виданні публікуються повідомлення про нові нумізматичні пам’ятники, виявлені та зафіксовані в результаті науково-дослідної діяльності музею. Цільовою аудиторією є історики, археологи, аматори древньої історії.

Вісник Одеського музею нумізматики
Вестник Одесского музея нумизматики
Vestniki.jpg

Збірка «Вісників Одеського музею нумізматики»
Країна видання (Україна)
Тематика нумізматика
Періодичність виходу 3-5 разів на рік
Мова російська
Головний редактор Сергій Охотніков
Засновник Одеський музей нумізматики
Видавець Одеський музей нумізматики
Засновано 1999
Наклад 100 примірників

Веб-сторінка: museum.com.ua/nauch_isled/nauchn_isl.htm

Зміст

Загальні відомостіРедагувати

«Вісник» видається з 1999 року у форматі А5 у вигляді тематичних статей, кожна з яких присвячена окремій нумізматичній або археологічній проблемі. Всі його випуски (тираж кожного номера — 100 екз.) є не комерційними і в основному безкоштовно розсилаються в історичні музеї, наукові бібліотеки та громадські структури, діяльність яких пов’язана з вивченням культурно-історичної спадщини Українського народу. Основна тематика статей присвячена вивченню історії монетної справи й грошового обігу України і у цьому контексті не обмежується ні хронологічно, ні регіонально. «Вісник» є продовжувачем традицій відомих одеських вчених-нумізматів, які були закладені майже двісті років тому.

 
Науковий редактор «Вісника» к.і.н. Охотніков С. Б.

У 2004 році був виданий «Збірник статей з нумізматики Північного Причорномор'я», у який, як результат науково-дослідної діяльності музею за п’ять років, увійшли 19 випусків «Вісника». Необхідність видання цього збірника була обумовлена постійно зростаючим інтересом до стародавньої нумізматики Північного Причорномор’я як в Україні, так і за її межами, і тим, що кожний окремий випуск «Вісника» через обмежений тираж із часом ставав бібліографічною рідкістю. У таблицях збірника наведені зображення 363 монет, більшість із яких ставляться до числа рідких і унікальних екземплярів.

У 2008 році цей «Збірник» був перевиданий з уточненнями і доповненнями. До нього були включені 30 статей по нумізматиці та археології древнього Північного Причорномор'я. Ювілейне видання присвячувалося десятій річниці «Вісника Одеського музею нумізматики».

РедколегіяРедагувати

Постійно діючу редколегію «Вісника» очолює відомий одеський вчений, кандидат історичних наук, заступник директора Одеського археологічного музею та голова Одеського археологічного товариства Охотніков С. Б. Рецензують «Вісник» відомі фахівці в галузі античної нумізматики Північного Причорномор'я — кандидати історичних наук Булатович С. А. та Ізбаш Т. О.

АвториРедагувати

Постійними авторами «Вісника» є співробітники Одеського музею нумізматики.

  Алексєєв В. П. — Голова експертної ради музею. Доцент. Нумізмат. Автор 2 монографій і понад 50 статей, присвячених різним проблемам археології та нумізматики античних міст Північного Причорномор'я. Роботи опубліковані в різних наукових виданнях : «Радянська археологія», «Вісник древньої історії», «Нумізматика античного Причорномор'я», «Стародавнє Причорномор'я» та інші. Постійний автор міжнародного періодичного журналу «Stratum plus», що висвітлює актуальні наукові проблеми культурної антропології і археології.
  Лобода П. Г. — Директор музею. Нумізмат. Член Одеського археологічного товариства. Голова правління Одеського товариства колекціонерів. Депутат, радник Одеської міськради. Вивченням монет античного Північного Причорномор'я займається із середини 60-х років ХХ сторіччя. Автор 30 статей і 5 книг з історії монетної справи та грошового обігу України. Учасник і доповідач багатьох нумізматичних конференцій.
  Макандаров Г. І. — Заступник директора музею. Нумізмат. Член Одеського археологічного товариства. Учасник багатьох наукових конференцій із проблем нумізматики. Автор «Зведеного каталогу монет міста Тіра».

Крім співробітників музею та українських фахівців, в окремих випусках «Вісника» брали участь відомі російські дослідники і нумізмати: Лебедєв В. П., Арсюхін Є. В., Рябчиков С. В. та ін.

ВипускиРедагувати

У випусках «Вісника» публікуються унікальні та рідкісні монети античних міст Північного Причорномор’я і середньовічної Русі-України, аналізуються особливості цих монет (типологія, семантика зображень, хронологія, вагарні дані, характер металу та інші) у синтезі з історичними подіями, економікою та світоглядом того часу, коли карбувалися видавані монети. Цими публікаціями залучаються до наукового обігу раніше невідомі науці нумізматичні пам'ятники і поповнюється Корпус монет позначеного регіону.

1999 р.
Випуск № 1 «Нові монети Савромата I».
2000 р.
Випуск № 2 «Каталог монет Криму у складі Золотої Орди (середина ХІІІ — початок XV вв.)»
Випуск № 3 «Рідкісні й унікальні монети Савромата ІІ».
Випуск № 4 «Декілька невиданих монет Боспору ранньоримського часу. (Від Асандра до Савромата I)».
Випуск № 5 «Обрані монети боспорських царів — від Рискупоріда ІІ до Котіса ІІІ».
2001 р.
Випуск № 6 «Обрані монети боспорських царів — від Савромата ІІІ до Тейрана».
Випуск № 7 «Декілька рідкісних монет Боспору еліністичного та римського часів».
Випуск № 8 «Срібні монети Пантікапея (кінець VI в. — І в. до н. е.)».
Випуск № 9 «Монети боспорських міст — Пантікапею , Феодосії та Горгіпії».
2002 р.
Випуск № 10 «Декілька унікальних невиданих монет Причорномор’я».
Випуск № 11 «Монети боспорських міст Німфея , Фанагорії та монети сіндов».
Випуск № 12 «Рідкісні й невидані монети Керкінітіди та Херсонесу».
Випуск № 13 «Невидані та рідкісні монети Ніконія і Тіри».
2003 р.
Випуск № 14 «Рідкісні монети Ольвії».
Выпуск № 15 «Рідкісні монети боспорських правителів та міста Тіри».
Випуск № 16 «Нові матеріали до нумізматики Тіри».
Випуск № 17 «Нові матеріали до стародавньої нумізматики України».
Випуск № 18 «Рідкісні монети боспорських царів перших століть нашої ери».
2004 р.
Випуск № 19 «Рідкісні монети Ольвії класичного та еліністичного часів».
2005 р.
Випуск № 20 «Декілька давньоруських і українських монет-імітацій».
Випуск № 21 «Рідкісні та унікальні монети античних міст Північного Причорномор'я і знайдені на їхніх територіях монети грецького світу».
2006 р.
Випуск № 22 «Варварські наслідування римським монетам черняхівского періоду».
Випуск № 23 «Монети Ольвії з приватних колекцій м. Одеси».
Випуск № 24 «Монети Тіри з приватних колекцій м. Одеси».
2007 р.
Випуск № 25 «Нові та рідкісні штемпелі царських монет Боспору».
Випуск № 26-27 «Нові знахідки монет Ольвії (за матеріалами із приватних колекцій м. Одеси)».
2008 р.
Випуск № 28 «Нові знахідки античних монет у Північному Причорномор'ї».
Випуск № 29 «Нові нумізматичні пам’ятники середньовічної епохи, знайдені на території України».
Випуск № 30 «Невидані стародавності Північного Причорномор'я від епохи бронзи до раннього середньовіччя».
2009 р.
Випуск № 31 «Невідомі екземпляри литих монет Ольвії та Істрії VI—V вв. до н. е.».
Випуск № 32 «Керамічні вироби, знайдені в античних містах і поселеннях Північно-Західного Причорномор’я (із приватних колекцій)».
Випуск № 33 «Артефакти скіфо-сарматської й гунської культур».
2010 р.
Випуск № 34 «Декілька рідкісних монет античної Тіри».
Випуск № 35 «Невідомі й рідкісні варіанти монет античних міст Північного Причорномор'я (по матеріалам приватних колекцій м. Одеси)».
Випуск № 36 «Монети грецького світу, знайдені на територіях античних держав Північного Причорномор'я».
Випуск № 37 «Артефакти древніх культур, знайдені у Північному Причорномор'ї».
Випуск № 38 «Нумізматичні пам’ятники античної епохи з нових знахідок у Північному Причорномор'ї».
2011 р.
Випуск № 39 «Срібне таманське наслідування візантійським монетам кінця Х с. з Булгарського пам'ятника у Середньому Поволжі».

«Три нові кримські скарби золотоординських монет».

Випуск № 40 «Монети Ольвії й скіфських царів».
Випуск № 41 «Стародавні металеві вироби, знайдені у Північному Причорномор'ї (із приватних колекцій м. Одеси)».
Випуск № 42 «Пам'ятники античного мистецтва й ремесла, знайдені в Північно-Західному Причорномор'ї (із приватних колекцій м. Одеси)».
2012 р.
Випуск № 43 «Невідомі й рідкісні варіанти монет античної Тіри».
Випуск № 44 «Матеріали до Корпусу монет античних міст Північного Причорномор'я (І ч.) (на матеріалі приватних колекцій)».
Випуск № 45 «Матеріали до Корпусу монет античних міст Північного Причорномор'я (ІІ ч.) (на базі колекції Г.І. Макандарова й монет Одеського музею нумізматики)».
Випуск № 46 «Матеріали до Корпусу монет античних міст Північного Причорномор'я (III ч.) (на базі монет Одеського музею нумізматики й приватної колекції)».
2013 р.
Випуск № 47-48 «Матеріали до Корпусу монет античних міст Північного Причорномор'я (IV ч.)».
Випуск № 49-50 «Нові варіанти монет Ольвії».
2014 р.
Випуск № 51-52 «Давньогрецькі монети, знайдені в античних містах і на територіях варварських племен Північного Причорномор'я (частина I)».
Випуск № 53-54 «Матеріали до Корпусу монет античних міст Північного Причорномор'я (V ч.)».
2015 р.
Випуск № 55-56 «Давньогрецькі монети, знайдені в античних містах і на територіях варварських племен Північного Причорномор'я (частина II)».
Випуск № 57 «Свинцеві вироби, знайдені на околицях Ольвії» (Світлої пам'яті одеського археолога Анатолія Степановича Островерхова присвячується)
Випуск № 58 «Матеріали до Корпусу монет античних міст Північного Причорномор'я (VI ч.)» (Світлої пам'яті одеських колекціонерів-нумізматів Коциєвського О.С., Петридіса В.Л., Лущика С.З. присвячується).
2016 р.
Випуск № 59-60 «Нові знахідки античних пам'ятників культури й мистецтва у Північному Причорномор'ї».
Випуск № 61 «Стародавні монети Греції та Римської імперії, знайдені в античних містах і на територіях варварських племен Північного Причорномор'я».
Випуск № 62 «Предмети скіфського й савроматo- сарматського "звіриного стилю" у нових знахідках на Україні».

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати